Doelstellingen en visie van de boerderij.

De ecologische familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm staat sinds het ontstaan ‘voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’.

Thiru Valagum Farm is gevestigd in Zuid-India. Op 5 hectares werken we met biodynamische landbouw-methodes, om naast het streven naar biodiversiteit de levenskrachten in de natuur te ondersteunen. De compost-verwerking staat centraal. Er is een evenwicht tussen bosaanplant, gewassen en boerderijdieren.

We werken maatschappelijk verantwoord temidden van de Dalit (kastelozen) en marginale plattelandsgemeenschap. We bieden naast loon, ook voeding, kleding, microkrediet en sociale begeleiding aan de full-time en seizoensarbeiders.

Als familiebedrijf bemiddelen we tussen wat de natuur ons heeft te bieden en wat de maatschappij van ons redelijkerwijs verwacht. De term zorgboerderij wordt gebezigd omdat we optimale zorg trachten te geven aan natuur en mens. De natuur verwelkomt merkbaar onze aanpak. Het is met name de mens die de steun behoeft in vrijheid op weg te zijn ten behoeve van een Heilzame Aarde = Thiru Valagum.

 

Drie Pilaren waarop we bouwen:

voor Ecologie
werken aan een duurzaam leefmilieu

voor Landbouw
bieden van werkgelegenheid en leerervaring
met biodynamische zelfvoorzienende landbouw

voor Mens op Weg
sociaal-economische ondersteuning van dorpsgezinnen
en kennisverrijking van een ecologische levensstijl

Onze landbouwmethode is gebaseerd op het traditionele gemengde landbouwbedrijf dat van origine was gericht op lokale zelfvoorziening. Tevens is in het boerderij-ontwerp de Indiase Vaastu Saastra landschapswetenschap geïntegreerd. In onze landbouw omhelzen we werkmethoden van zowel de ecologische alsook de biodynamische landbouwbeweging. Sinds 2023 is de boerderij aangesloten bij het Indiase National Programme for Organic Production (NPOP), met het oog op een betere vermarkting van onze produkten. Vanaf 2024 krijgen de produkten een organic keurmerk.

Zowel de Europese landbouw alsook de Indiase landbouw hebben een transitie van traditionele naar industriële landbouw doorgemaakt. Ondertussen wordt de landbouw nagenoeg wereldwijd aangepast aan een technocratisch beleid. Dit heeft vele hekelpunten welke we trotseren met een ecologische heilzaamheid brengende aanpak, het werken aan een lokale en regionale voedselketen, het waken voor een doorgaande praktische participatie in de landbouw in samenwerking met de ons omringende plattelandsbevolking en het trachten uitvoeren van ideologische concepten zoals hieronder beschreven in de Vier Waarden.

Vier Waarden welke we onderschrijven:

  • Opwaardering van ecologische waarden zoals biodiversiteit, voorspelbare natuurlijke recyclingprocessen en een kunstzinnig cultureel landschap, door een waarachtig rentmeesterschap voor de schepping.
  • Opwaardering van materiële waarden door te streven naar toegepaste ethisch verantwoorde milieuvriendelijke technologie en organische architectuur.
  • Opwaardering van sociaal economische waarden door het uitoefenen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven naar sociale gelijkheid en dienstbaarheid in de economie (solidariteit).
  • Opwaardering van culturele waarden door deelname aan een gewetensvol bewustwordingsproces voor Aarde en Mens en streven naar vrijheid en toepassing van waarachtig holistisch denken.

Het spreekt van zelf dat Thiru Valagum Farm enkel ten dele bovenstaande waarden verwezenlijkt onder de locale omstandigheden van waaruit we werken. Maar we streven wel naar realisering en promotie ervan, om een proces op gang te helpen brengen wat uiteindelijk uitmondt in een duurzame leefwijze voor alle betrokkenen.

Thiru Valagum Farm staat argwanend tegenover de Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelen Agenda 2030 en vaart een koers dat instaat voor de soevereiniteit op het platteland middels zelf geformuleerde burgerdoelen. Sinds de aangewakkerde mondiale crisis profileren we ons werk met het devies ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ dat we van het allergrootste belang achten.