familie- en zorgboerderij

Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

 

Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm is gevestigd in zuid India. Op 5 hectares werken we met biodynamische landbouw-methodes, om naast het streven naar biodiversiteit de levenskrachten in de natuur te ondersteunen. De compost-verwerking staat centraal. Er is een evenwicht tussen bosaanplant, gewassen en boerderijdieren.

We werken maatschappelijk verantwoord temidden van de Dalit (kastelozen) plattelandsgemeenschap. We bieden naast loon, ook voeding, kleding, microkrediet en sociale begeleiding aan de part-time en seizoensarbeiders. Ook de kinderen krijgen extra aandacht middels seizoensfeesten en boerderijdagen. Voor buitenlanders bieden we stageplaatsen en vrijwilligerswerk aan in India.

 

Drie Pilaren waarop we bouwen

voor Ecologie

werken aan een duurzaam leefmilieu

voor Landbouw  

bieden van werkgelegenheid en leerervaring
met biodynamische zelfvoorzienende landbouw 

voor Mens op Weg  

sociaal-economische begeleiding van Dalit families
en kennisverrijking van een ecologische levensstijl

 

Vier Waarden welke we onderschrijven 

Opwaardering van ecologische waarden zoals biodiversiteit, voorspelbare natuurlijke recyclingprocessen en een kunstzinnig cultureel landschap, door een waarachtig rentmeesterschap voor de schepping.

Opwaardering van materiële waarden door te streven naar toegepaste ethisch verantwoorde milieuvriendelijke technologie en organische architectuur.

Opwaardering van sociaal economische waarden door het uitoefenen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven naar sociale gelijkheid en dienstbaarheid in de economie (broederschap).

Opwaardering van culturele waarden door deelname aan een gewetensvol bewustwordingsproces voor Aarde en Mens en streven naar vrijheid en toepassing van waarachtig holistisch denken.

Het spreekt van zelf dat Thiru Valagum Farm enkel ten dele bovenstaande waarden verwezenlijkt onder de locale omstandigheden van waaruit we werken. Maar we streven wel naar realisering en promotie ervan, om een proces op gang te helpen wat uiteindelijk uitmondt in een duurzame leefwijze voor alle betrokkenen.