Stichting Thiru Valagum Farm oud

Stichting Thiru Valagum Farm              

ten dienste van    Thiru Valagum Farm

Stichting Thiru Valagum Farm opgericht 8 April 2003, behartigt de fondswervingsactiviteiten ten behoeve van de familie- en zorgboerderij in India. De stichting verspreidt de Nieuwsbrief en de e-Flyer  ‘Heilzame Aarde’  onder zo’n 200 lezers in binnen- en buitenland. Ook worden er periodieke acties ondernomen.

Plattelandsontwikkeling temidden van de Dalit (kastelozen) gemeenschap in Tamil Nadu, zuid India.

Met onze biodynamische boerderij en programma’s voor de Dalit dorpsbevolking in India spelen we een actieve rol  in de ontwikkeling van duurzame landbouw en een betere zelfwerkzaamheid van de dorpelingen. Met de boerderij zijn we al een eindje op weg richting zelfvoorziening. Met de programma’s willen we in de toekomst nog meer mensen gaan bereiken. Een van mens tot mens en directe vorm van ontwikkelingssamenwerking lijkt steeds meer de basis te gaan vormen om de kansarmen op weg te helpen.

Bestuur Francois en Cecile Impens en Truus Impens. Er is een vakature.

Kamer van koophandel Dossier nr 22052479

Triodos Bank Postbus 55  3700 AB Zeist

Rekeningnummer IBAN NL 29 TRIO 021 21 91 187 Gerrit Impens inzake Thiru Valagum Farm Terneuzen

De stichting is winnaar van Dagblad BN De Stem Ontwikkelingsprijs 2005 en werd verkozen als Millennium Project in 2008 en 2009 door de Gemeente Terneuzen. 

Op verzoek ontvangt u in Maart, Juli en November onze papieren of digitale nieuwsbrief  met wetenswaardigheden over de stichting in Terneuzen en rapporten van de boerderij in India. Op die manier wordt u rechtstreeks op de hoogte gehouden van praktische kleinschalige ontwikkelings-samenwerking. De nieuwsbrief is gratis en wordt bekostigd uit donaties uit onze vriendenkring. Ook kunt u zich aanmelden voor de e-Flyer met kritische berichtgeving in Januari, Mei en September omtrent kleinschalige landbouw in een door de economie gedomineerde wereld.

Thiru Valagum = Heilzame Aarde

Onze stichting is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw donaties / giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

ANBI Regeling 2014;

Stichting Thiru Valagum Farm is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI.

Hiermee verplicht het zich onderstaande informatie op het internet (met eigen website) openbaar te maken per 1 Januari 2014.

Fiscaal nummer / RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer verstrekt bij Belastingdienst (Handelsregisterwet 2007);

8120 63 272

Correspondentie-adres; Mozarthof 72, 4536 AW Terneuzen

Tel 0115-615985          E-mail; thiruvalagum@yahoo.co.in

Doelstelling van de stichting;

Het ontwikkelen van een biodynamische familie- en zorgboerderij in Tamil Nadu, zuid India, teneinde daarmee ook landbouwontwikkelingswerk te verrichten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan van de stichting;

–       Vizie en doelstelling van de stichting;

Ondersteuning van de familieboerderij in India.

–       Beantwoorden van een ontwikkelings-behoefte in de doelgroep;

Verder helpen ontwikkelen van kleinschalige duurzame landbouw vanuit de context van Thiru Valagum Farm in India.

–       Middenlange termijn planning van de stichting;

Het garanderen van de voortgang van de basiswerkzaamheden van de stichting. Het verder helpen realiseren van de naar zelfvoorziening strevende familieboerderij in India.

–       Samenwerkingsverband binnen de stichting;

Het uitvoeren van de basistaken van de stichtingsbestuurders en het onderhouden van een actieve communicatie met de doelgroep in India.

–       Functie-omschrijvingen binnen de stichting;

Het publiceren van de nieuwsbrief, het onderhouden van de website, het verkrijgen en  beschikbaar stellen van de vrije giften en donaties ten behoeve van de doelgroep, het onderhouden van de verplichte rapporteringen richting de overheid.

–       Inkomstenbronnen van de stichting;

Vrije giften en donaties uit de donateurs- en lezerskring van de stichting en nieuwsbrief en daar buiten.

Bestuurs-samenstelling;

Cecilia Adelaide Impens-Verhofste, voorzitter,

Francois Augustinus Impens, secretaris/penningmeester,

Truus H.G. Impens, algemeen bevoegd bestuurslid.

Het bestuur is op zoek naar een nieuw lid. Met een bescheiden maar ons ideaal ondersteunende bijdrage zijn we al  blij.

Beloningsbeleid van de stichting;

De stichtings-bestuurders ontvangen geen loon, maar mogen wel onkosten in rekening brengen bij de stichting (zoals telefoon, kilometervergoeding en kantoorkosten).

Publieke Rapportering Stichting Thiru Valagum Farm

Februari 2015

  1. Bestuursactiviteiten.
  2. Beleidsplan.
  3. Financiele verantwoording.

Bestuursactiviteiten.

Gedurende 2014 heeft Truus Impens een vakante plaats ingenomen als algemeenbestuurslid van de stichting. Cecile Impens-Verhofste is aangebleven als voorzitter. Francois Impens is secretaris-penningmeester. Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilliger Marcel Claeys voor de publikaties en begeleidt het werken met computer. Betrokkenen komen vaak gedurende het jaar samen, om het werk te bespreken. Bijna wekelijks is er telefonisch contact met familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India, de doelgroep van de stichting.

Zoals gewoonlijk kwamen er gedurende 2014 drie ‘Heilzame Aarde’ nieuwsbrieven uit, deels op papier, deels per e-mail. Deze verschijnt in maart, juli en november en bericht over het werk van de stichting in Terneuzen en de boerderij in India.

Nieuw is het publiceren per e-mail van de ‘Heilzame Aarde’ flyer in januari, mei en september. Deze bericht over de positie van de kleinschalige familieboer in de wereld van vandaag.

Nieuwsbrief en flyer verschijnen beiden op de website van Thiru Valagum Farm.

Gedurende 2014 vond de ‘Actie Schoolvervoer en Boerderijwerk’ plaats. Uit het verkrijgen van prive donaties is er een minibusje gefinancierd, wat ondertussen in gebruik is genomen in India.

Beleidsplan.

De stichting zet het werk voort zoals beschreven in ‘bestuursactiviteiten’. Een nieuwe actie wordt voorbereid; ‘Voorjaarsactie 2015’. Gedurende mei en juni worden er lezingen gepland in de regio midden Zeeland en (Zeeuws) Vlaanderen. Een over de familie- en zorgboerderij en een over ‘Aarde, Water en Mens’.

Stichtingsinkomsten komen voort uit vrije giften uit de vriendenkring van de stichting, acties en met de Vriendenloterij. De onkosten van het stichtingsbestuur worden zo laag mogelijk gehouden. De verworven gelden worden besteed voor de mede-exploitatie, onderhoud en benodigde investeringen van de familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India. De boerderij is ten dele zelfvoorzienend en de stichting vult naar vermogen aan. Het financiele tekort van de boerderij laat een dalende curve zien. Doch voor een verzekering van een duurzame exploitatie van het initiatief in India, behoeven we een verhoging van het totaal aan vrije giften. We willen de vriendenkring daarom uitbreiden tot ruim boven de 200 lezers van onze publikaties.

Een toekomstige actie ten behoeve van de boerderij richt zich op het onderhoud (schilderen en renovatie/afwerking) van de gebouwen.

Financiele Verantwoording 2014.

Stichting Thiru Valagum Farm bankgegevens;

Triodos Bank         Postbus 55  3700 AB Zeist

Rekeningnummer IBAN NL 29 TRIO 0212191187

Balans per 1 januari 2014                 € 5.517,32

Inkomsten Stichting

Gestorte giften (29)                € 10.615,75

Contante giften                        € 2.048,20

Totaal giften                                      € 12.663,95

Onkosten stichting

Bank                                         € 13,35

Overgeboekt tbv familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm India

€ 5.129,70

Balans per 31 december 2014          € 13.038,22

De inkomsten van de stichting gedurende 2014 bestaan uit vrije giften, inclusief gerichte donaties voortkomend uit de actie schoolvervoer en boerderijwerk. De onkosten van de stichting (vervoer, kantoor) werden door de bestuursleden gedragen, behalve de bankkosten. Doel is het werk in India zo veel als mogelijk te ondersteunen. De boerderij sloot het jaar af met een tekort van € 1.433,09

 

Publieke Rapportering voor Website Stichting Thiru Valagum Farm over 2015

Datum Publicatie; vόόr 1 juli 2016.

Onze stichting is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als

ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties / giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Kamer van Koophandel Dossier nr 22052479

 

  1. Bestuursactiviteiten
  2. Beleidsplan
  3. Financiele verantwoording.

1.Bestuursactiviteiten.  

Het bestuur heeft sinds 2014 dezelfde bezetting; Cecile Impens-Verhofste is aangebleven als voorzitter, Francois Impens is secretaris-penningmeester, Truus Impens is algemeen bestuurslid, en het bestuur zoekt naar een nieuw lid. Vanwege een onderbezetting van het bestuur worden de stichtingsactiviteiten vanuit de Indiase boerderij extra gesteund. Het bestuur wordt gelukkig bijgestaan door vrijwilligers Marcel Claeys voor de publikaties en Tilly Michielsen voor de Vriendenloterij. Betrokkenen komen vaak gedurende het jaar samen, om het werk te bespreken, inclusief een verblijf van Dhanalakshmi en Gerrit Impens uit India gedurende Mei en Juni 2015 in Terneuzen. Bijna wekelijks is er telefonisch contact met familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India, de doelgroep van de stichting en er wordt ge-maild.

Zoals gewoonlijk kwamen er gedurende 2015 drie ‘Heilzame Aarde’ nieuwsbrieven uit, deels op papier, deels per e-mail. Deze verschijnt in maart, juli en november en bericht bijna 250 geadresseerden over het werk van de stichting in Terneuzen en de boerderij in India.

Het publiceren per e-mail  van de ‘Heilzame Aarde’ flyer  (enkel verzonden aan de  electronische nieuwsbrieflezers) in januari, mei en september heeft een tweede jaarronde volbracht. Deze bericht over de positie van de kleinschalige familieboer in de wereld van vandaag.

Nieuwsbrief en flyer verschijnen beiden op de website www.heilzame-aarde.nl van Thiru Valagum Farm.

De ‘Voorjaars-Actie 2015’ vond plaats op vijf locaties in m.n. Zeeuws- en ook Belgisch Vlaanderen met dans, video en uitleg over ons werk.

2.Beleidsplan.

De stichting zet het werk voort zoals beschreven in ‘bestuursactiviteiten’.

Gedurende 2014 bereikten we minder dan 200 lezers. Tijdens 2015 is de vriendenkring uitgebreid tot bijna 250 lezers van onze publikaties. Deze uitbreiding zetten we graag voort en we doen hiervoor een beroep op onze bestaande vriendenkring. Met een goede informatiestroom over ons werk in India met de nieuwsbrief en een wakkerschuddende flyer over de kleinschalige boer van vandaag, proberen we een actieve betrokkenheid van de vriendenkring te intensiveren. De verhouding tussen het aantal lezers (250) en het aantal donaties & Vriendenloterij-spelers (52) willen we graag wat bijtrekken ten gunste van meer donateurs.

Een volgende actie ‘Nieuwjaars-Actie 2016’ is reeds uitgevoerd per e-mail. Vooral voor het helpen organiseren van toekomstige acties zoekt het bestuur bijstand. Dit beschouwen we als noodzaak voor een goede zaak. Er is reeds een langzaam toenemend dringende behoefte voor een toekomstige actie ten behoeve van de boerderij, welke zich richt op het onderhoud en afwerking van de bestaande gebouwen. De gebouwen hebben echt goed onderhoud nodig vanwege de tropische vochtigheid tijdens de moeson en de extreme droogte gedurende de zomer. Een krachtiger bestuur van de stichting kan actie mogelijkerwijs helpen bewerkstelligen. Het betreft hier een investering van weliswaar enkele tientallen duizenden Euro’s. Hulp met crowdfunding zou deze geopperde actie bijvoorbeeld mede gestalte kunnen geven. Wij verzoeken geinteresseerden voor een bestuursfunctie of vrijwillige werkzaamheden contact met ons op te nemen.

Stichtingsinkomsten komen voort uit vrije giften uit de vriendenkring van de stichting, acties en van de Vriendenloterij. Per notariele acte hebben we twee vaste donateurs. Het aantal spelers op de Vriendenloterij zou uitgebreid kunnen worden. De onkosten van het stichtingsbestuur worden zo laag mogelijk gehouden.

De stichting staat ten dienste van de familie- en zorgboerderij in India, zoals opgenomen in de statuten. De verworven gelden worden besteed aan de levende have (grond, bomen, dieren en gewassen), minimaal onderhoud en investeringen van de behuizing, machinerien en vervoersmiddelen, de minimale levensbehoeften inclusief ziektekosten van alle medewerkers (5 full-time, 5 oproepbaar en enkele 10-tallen over het jaar verspreide seizoensarbeiders), micro-kredietverstrekking (per januari 2016 staat er ruim € 6.000,- uit onder 11 dorpelingen), belastingen, verzekeringen, kantoor, vervoer en culturele programma’s van de familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm.

De boerderij heeft 31% van de exploitatiekosten gedurende 2015 kunnen bekostigen uit eigen inkomsten (tijdens 2014 was dit bijna 36%).

De boerderij is dus maar ten dele zelfvoorzienend, wat echter eigen is aan een zorgboerderij (!) en de stichting vult naar vermogen aan. Het totaal aan vrij te besteden giften ligt voor 2015 ruim € 2.000,- onder het gemiddelde van de laatste acht jaren. De zorgtak van de boerderij beslaat tijdens 2015 41% van de totale exploitatiekosten met verstrekking van medische hulp, tempelmaaltijden onder armen, werkkleding, salarissen plus voeding vanwege bewust uitgevoerde arbeidsintensieve werkmethodes, persoonlijke aandacht vanwege sociaal-economische problemen in de dorpsgemeenschap en micro-kredietverstrekking. Gedurende 2014 was dit 28%. De zorgtak tijdens 2015 kostte € 5.605,-  en gedurende 2014  € 3.981,-. Vooral voor de extra zorg voor mens en milieu blijven we afhankelijk van de vriendenkring van de stichting. Een boerderij zonder maatschappelijk verantwoord management en hart voor de Natuur richt zich enkel tot zaken doen, maar een ecologische boer plaatst zich zelf als bemiddelaar tussen Natuur en maatschappij.

Het financiele tekort van de boerderij heeft de afgelopen jaren een dalende curve getoond, maar lijkt hardnekkig te stagneren vanwege de internationaal opgelegde te lage landbouwprijzen in India. Het jaarlijks tekort hakt onherroepelijk in op de kleine reserves, ons appeltje voor de dorst. De boeren drukken de kosten en dit werkt negatief voor het milieu, de voedingskwaliteit en de dorpsgemeenschap. We willen de biologische gemeenschapscultuur wel de toekomst in helpen meedragen, ondanks de meedogenloze opmars van de industriele landbouw, die ieder dreigt mee te trekken over de afgrond en niet echt ten dienste staat van het plattelandsleven, maar wel van een verslindende economische draak! Dus voor een verzekering van een duurzame exploitatie van de familie- en zorgboerderij, en een garantie voor een onafhankelijke zelfvoorzienende dorpsgemeenschap, behoeven we een verhoging van het totaal aantal vrije giften. De Indiase overheid is Thiru Valagum Farm tijdens 2015 voor ongeveer € 500- (de waarde van een jaar vrouwensalaris!) tegemoet getreden. Dit geeft ons extra moed te blijven werken aan ecologie, landbouw en mens op weg.

Het doel van de stichting blijft, om het werk in India zo veel als mogelijk te blijven ondersteunen. De boerderij in India sloot het jaar af met een tekort op de exploitatierekening van € 2.285,- m.n. door kwijtschelding van een aantal micro-kredietleningen. Hier waren 14 gezinnen mee geholpen. We behoeven zeker voorlopig meer ondersteuning voor onze familie- en zorgboerderij, willen we onze benodigde sociaal-economische service aan de dorpelingen kunnen voortzetten en gezonde biologische producten kunnen blijven voortbrengen.

Thiru Valagum Farm heeft met haar antwoord op specifieke locale problemen toekomst, als het een breed en met hartekrachten gedragen initiatief blijft. We kunnen niet blijven hopen, dat de politiek zich op een gegeven dag bekeerd en het volk mandaten voor vrije ontwikkeling geeft. Voor een nieuwe en gezonde internationale samenleving is actieve deelname van de burgers zelf nodig. En Thiru Valagum Farm heeft hiervoor een stichting met haar vriendenkring en een boerderij met haar medewerkers en zorgontvangers, wat ons de nodige veerkracht zou moeten kunnen garanderen voor lange termijn uitvoering.

3.Financiele Verantwoording 2015.

Stichting Thiru Valagum Farm bankgegevens;

Triodos Bank   Postbus 55  3700 AB Zeist  Rekeningnummer IBAN NL 29 TRIO 0212191187

Balans per 1 januari 2015               € 13.038,22

Inkomsten Stichting

Gestorte giften (42)               € 5.724,31

Vriendenloterij                        € 903,50

Acties (2)                                € 602,60

Totaal giften                                     € 7.230,41

Onkosten Stichting

Bank                                        € 85,29

Kantoor                                   € 272,25

Overgeboekt tbv familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm India

€ 14.250,-

Totaal onkosten                                  € 14.607,54

Balans per 31 december 2015                   € 5.661,09

 

De inkomsten van de stichting gedurende 2015 bestonden uit 42 vrije giften, inclusief de opbrengsten van de Vriendenloterij met ongeveer 10 spelers. De acties ten behoeve van de stichting waren de Voorjaarsactie 2015 en een collecte tijdens een familiefeest van vrienden uit onze kring.

De onkosten van de stichting bestaan uit de publicaties, bankkosten en de schenkingen aan de familie- en zorgboerderij voor exploitatie en reserves.