Nieuwsbrief november 2018

‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

2018  Speciale Editie  Nov-Dec Nr.56

Nieuws van        Stichting Thiru Valagum Farm       Terneuzen

en                      Thiru  Valagum  Farm                 in India                          

Beste vrienden,

Thiru Valagum Farm eindigt dit jaar met droevig nieuws en beseft tegelijkertijd om met goede moed, vertrouwen en een volhardende vizie aan de toekomst te werken.

IN MEMORIAM

12 November jl is François Impens in het verzorgingscentrum Ter Schorre in Terneuzen op 87-jarige leeftijd gestorven. Voor onze stichting en boerderij leeft hij voort als de oprichter en gedreven secretaris/penningmeester, die vooral vanachter zijn bureau de familie- en zorgboerderij in India heeft helpen vestigen. Met de BN De Stem Ontwikkelingsprijs werd zijn wens tot ondersteuning van ons werk allereerst beloond. Hij was ontzettend dankbaar voor deze waardering. Hij was actief ten tijde van de aftakeling van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, de Terneuzense inbreng aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen en een serie van maar liefst zes succesvolle Vastenacties ten behoeve van de stichting. Als echtgenoot van medebestuurslid Cecile, stond hij haar bij tijdens vele publieke presentaties van het werk voor ‘ecologie, landbouw en mens op weg’ in India. Ruim een decennium lang heeft François tijdens een laatste actieve levensfase met een uitgesproken sterke roeping, de boerderij van zoon Gerrit en schoondochter Dhanalakshmi bijgestaan, terwijl hij met liefde van zijn kleindochters Mithra en Obilot hun eerste levensjaren genoot. Maar liefst acht keer heeft hij met Cecile Thiru Valagum Farm in India bezocht, waar hij vooral intens genoot van de familie en het boerderijleven. We zijn ‘Opa’ heel dankbaar voor zijn onwankelbare inzet ten behoeve van Thiru Valagum Farm, wat voortleeft als impuls om te volharden in ons gestelde ideaal. Van over de drempel blijft François met ons innig verbonden.

15 November jl is in Widar House op Thiru Valagum Farm op 78- jarige leeftijd Anjapuli, algemeen bekend als Tea-apa (thee-vader) gestorven. Het was de dag dat een cycloon 10-tallen mensen het leven kostte, terwijl onze regio ternauwernood gespaard bleef. Hij was de echtgenoot van Ganthi-ama, vader van Dhanalakshmi en schoonvader van Gerrit. Tea-apa was van huis uit een kleinschalige boer en handelaar in landbouwproducten. Zo lang de gezondheid dit toeliet, was hij actief voor zijn gezin met acht dochters en stond hij vaak op heel praktische wijze het werk bij op onze familie- en zorgboerderij. Als de bomen, gewassen en landbouwdieren floreerden leefde hij op en hij stimuleerde ons, geen kans te laten liggen de boerderij richting zelfvoorziening te ontwikkelen.

Tea-apa werd daags na zijn overlijden begraven op de plaatselijke begraafplaats voor de kasteloze Dalits, waarna de familie een intensieve 16-daagse rouwperiode beleefde. Wegens onder meer de moeilijkheid tot het op heel korte termijn verkrijgen van visa, reisde Gerrit daarna alleen af voor de indrukwekkende crematie-plechtigheid in Terneuzen voor zijn vader, dat plaats vond op 21 november. Beide heren hadden de familie- en zorgboerderij graag nog een trapje opgewaardeerd in zijn ontwikkeling, maar die uitdaging is nu toevertrouwd aan de jongere generaties.

——-

Stichting Thiru Valagum Farm wordt sinds eind juni omhuld door de Thiru Valagum Farm Facebook-group. Met inmiddels twaalf mensen volgen we wat intensiever de lopende gebeurtenissen van Thiru Valagum Farm. De groepsleden kunnen toekijken, meeleven en ook in actie komen, om ons werk te sponsoren binnen hun eigen sociale netwerk. We verwelkomen meer betrokken mensen.

https://www.facebook.com/groups/2096749420573226/

De Sponsor-aktie  Boerderij-dieren 2018 heeft  in  totaal € 785,- van de benodigde
€ 4.500,- opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor! We hadden tijdens de voor- en nazomer onze vriendenkring een folder toegestuurd. De wens, om over te schakelen van schapen op geiten, zal voorlopig niet door kunnen gaan. Wel kopen we van tijd tot tijd groepen van tientallen jonge kippetjes aan. De eerste groep is inmiddels aan de leg. We benodigen echter wel een sterkere economische impuls en daarvoor een stevigere investeringsmogelijkheid…

Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Thiru Valagum Farm voor Ecologie werkt aan een betere leefomgeving. De vijf hectare boerderij is een uniek schoon plekje, zonder zwerfvuil en afvalwater waar muskieten broeien. De laatste jaren lijken de zomers langer te worden en de regenval komt niet zoals het hoort. ‘Water is leven’ en we gaan binnen de komende decennia hiervan in India enorme tekorten beleven. We staan op het punt een nieuwe waterbron (borewell) te laten boren met een welkome toegezegde bijdrage van Kiwanis Zeeuws Vlaanderen. De plek is nog niet beslist. Dit wordt in Veeraperumanallur dorp waar we behuizing hebben, met woonruimte, kantoor en ons sociaal netwerk. Of we gaan een nieuwe put slaan op de familie- en zorgboerderij.

In het dorp is de gemeente verantwoordelijk voor de watervoorziening, maar vanwege politieke verwikkelingen, hebben de dorpen sinds twee jaar geen burgermeesters en dorpsbestuur. Dit toont zich in ons dorp onder andere in het feit, dat sinds twee jaar enkel ‘s-morgens een kwartier stromend water was, dat werd opgeslagen in watertorentjes. Deze zijn inmiddels buiten gebruik en de dorpelingen kunnen nu enkel met potten water aan de aftapplaatsen water verkrijgen. Met een eigen borewell, kunnen we gaan denken over het opstarten van een drinkwater filterworkshop, om schoon water te gaan verhandelen. Dit vraagt wederom investeringen… De boerderij verdient er wat mee en de dorpelingen kunnen schoon drinkwater kopen, wat ze reeds ten dele doen.

Met een nieuwe waterput op de boerderij, kunnen we waarschijnlijk weer tot onze maximum oppervlakte landbouwteelten komen. De droogte van de afgelopen vier jaren heeft min of meer de opbrengst van de rijstteelt gehalveerd. Een waterput slaan is kostelijk en we zullen moeten kiezen voor het dorp of voor de boerderij. De afweging is moeilijk. U hoort er nog van.

De watersituatie zoals op de foto op bladzijde twaalf, zijn wij in onze omgeving al twee decennia voorbij. De open waterputten staan al lang droog en het water wordt vanuit steeds diepere bodemlagen opgepompt.

Thiru Valagum Farm voor Landbouw is dit najaar redelijk goed op dreef gekomen met de rijstteelt. Ruim de helft van de normale oppervlakte is geplant en lijkt goed te groeien. De oude borewell kan maar matig bij-irrigeren en de huidige moeson lijkt redelijk wat regen te brengen in onze regio. Het regenseizoen duurt nog enkele weken en dan is het weer wachten tot de volgende zomerregens vanaf juni. Er is succesvol een halve hectare boontjes ingezaaid en in de kas hebben we weer groentes en kruiden. De afgelopen weken hebben we nog meer rijst uitgeplant, maar dit ging verloren onder plotselinge heftige regen. Een aantal andere teelten hopen we nog in te zaaien, zoals pinda’s en olifantengras voor het vee. Spannend! Ondanks onze uitgestelde geitenwens, zijn de schapen wederom beginnen aflammeren.

Thiru Valagum Farm voor Mens op Weg daagt de gemeenschap uit sociaal en ecologisch wakker te worden. De respons is wat langzaam, waar het onderwijs niet aansluit op de realiteit van het dorpsleven, het dorpsbestuur afwezig is en de niet al te best gevoede bevolking via de media zijn zinnen zet op behoeftes, die boven de realistische werkelijkheid torenen.

Denk-actie… Cultuur bloeit op, als er vrij wordt gedacht. Dat leren we onze twee kinderen. Obilot (10) was ingeschakeld in een tentoonstelling voor plastiekvrije kunst en ambacht op haar school, waar 2.300 kinderen onderwijs volgen. Met enkele docenten en een schoolvriendinnetje heeft ze het publiek (leerlingen en families) geϊnformeerd over ecologische voeding, met onder andere onze zaadbank. Mithra (16) heeft met een groepje leerlingen recycling, compostering en bodemvruchtbaarheid gepresenteerd op een landelijke milieudag op een regionale universiteit. Haar groepje ging naar huis met de eerste prijs. Ze hebben ondertussen ook hun presentatie gehouden op deelstaatniveau, maar werden niet geselecteerd om op nationaal niveau hun ideeën verder uiteen te zetten.  

Sociale actie… Dhanalakshmi is gediplomeerd sociaal werker en laat dat telkens in de praktijk blijken. Ze lost op vrijwillige basis met raad en advies nogal eens wat familie- en gezinsproblemen op. Op bescheiden basis zetten we ook ons micro-krediet programma voort voor enkele tientallen deelnemers, met leningen van tientallen of enkele honderden Euros. Onze aandacht gaat vooral uit naar de Dalit (kastelozen) gemeenschap.          Sinds een ongelukkige duik eind juni in een onstuimige watergolf aan zee, ben ik (Gerrit) enkele maanden fysiek maar half inzetbaar geweest met mijn ontzette schouder. Maar het gaat nu weer wat beter.

Ondernemende actie…  De economie van Thiru Valagum Farm is een kleine huishouding, waarbij de opbrengsten van de boerderij min of meer de kosten dekken van de locale werk- en zorgnemers. Dankzij de vriendenkring die de stichting bijstaat, kunnen we onze sociaal-economische activiteiten krap aan uitvoeren. We lijken dit jaar af te stevenen op een klein tekort. We blijven werken aan een betere klantenkring voor onze producten, die de juiste prijs willen en kunnen betalen. Niet gemakkelijk, want India voert belastingvrij goedkope voeding in vanuit onder meer Afrika, waardoor de inlandse markt voor de Indiase boeren instort.

Doorheen het jaar komen groepjes veelal arme seizoensarbeiders in en uit. Vaste medewerkers zijn sinds zeven jaar Suresh (37), sinds vijf jaar Mukke (60). Dit zijn mensen die in de internationale zorgboerderijen-beweging ‘dorpelingen’ of zorgontvangers worden genoemd. We worden verder omringd door een handvol direct oproepbare krachten uit de omliggende dorpen, die ons met allerhande werkzaamheden bijstaan.

Tot slot het goede nieuws;

Als spontane reactie op het overlijden van François Impens en Tea-apa trad Senne van de Walle naar voren, om zich ter beschikking te stellen van het bestuur van Thiru Valagum Farm. Later melden we u meer omtrent de vernieuwde bestuurssamenstelling.

We danken alle Thiru Valagum Farm vrienden voor hun betrokkenheid. We hopen in 2019 ver uit te groeien boven de momenteel 290 mensen tellende vriendenkring. We wensen iedereen een licht schenkend Kerstfeest toe en een goed 2019. We groeten iedereen hartelijk, namens de bestuursleden van onze Terneuzense stichting, het farmteam in India, en mijn geliefde gezinsleden,                                                  Dhanalakshmi en Gerrit Impens.