Nieuwsbrief november 2016

‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

2016 November   Jubileum-nummer * 50 *

 

Beste vrienden,

Goudkleurig Jubileum.

Alstublieft, u heeft onze Thiru Valagum Farm nieuwbrief 50 ontvangen! Een mijlpaal om van hieruit weer door te gaan. De eerste uitgave dateert van januari 2003, vlak voordat de Stichting werd opgericht. Dhanalakshmi, dochtertje Mithra (toen 13 maanden jong) en ik woonden op dat moment in de niet meer bestaande hut van mijn Indiase schoonouders, met minstens 12 medebewoners op zo’n 20 m2. We waren net begonnen aan de bouw van Mithra House en de eerste tuin moest nog worden aangelegd. Het vertrouwen voor de ontplooiing van ons standvastig ideaal was een vanzelfsprekendheid, omdat de intenties groen en sociaal waren.

Sindsdien hebben de langdurige trouwe lezers kunnen meebeleven, hoe het stichtingsbestuur klein van start ging, uitgroeide en weer inkromp. De stichting heeft de Indiase familie- en zorboerderij helpen investeren en jaarlijkse tekorten ten dele helpen uitbalanceren. De twee permanente leden zijn opa en oma Impens geweest, die nu toch al eventjes wachten op welwillende groene sociale medestanders in het onderbezette bestuur!

Een klein aantal lezers onder u heeft bijna alle 50 nieuwsbrieven ontvangen en meebeleefd, dat we met ecologische landbouw aanvingen op in bruikleen genomen land, dat we vier jaar een volkstuin met zes vrouwen onderhielden, dat onze eerste dieren een paar trekossen waren, dat we inheemse bomen herintroduceerden op het eerst aangekochte akkertje, dat we van magere akkerbouwoogsten naar gemiddelde oogsten opklommen, dat we een decennium lang dorpskinderen aanvullend avondonderwijs hebben aangeboden, dat we dorpelingen hebben ondersteund met voeding, kleding, micro-krediet, lonen, uitleg over en werkervaring met ecologische landbouw, dat Mithra haar zusje Obilot kreeg, dat we nu werken op 5 hectare land en voortdurend, doch fluctuerend, met enkele tientallen in- en uitlopende mensen een hard werkend basisbestaan kunnen leiden. De familie- en zorgboerderij die is ontstaan wordt omringd door kleine aantallen kinderen, jeugd, weduwen, landarbeidsters en landarbeiders en we voorzien hun met werk, sociaal-economische ondersteuning, seizoensfestivals en een plek waar deze mensen graag steeds op terugvallen en advies ontvangen voor hun niet te benijden landarbeidersbestaan.

 

Thiru Valagum Farm sinds juli 2016.

Bomen;

De laatste hand is met onze locale arbeidsters gelegd aan een hectare wieden van twee recent geplantte bosperceeltjes. We hebben genoten van een uitstekende navaloogst (een soort kers) en verkochten gedurende enkele weken het fruit voor een schappelijk prijsje aan de lagere  schoolleerlingen in Veeraperumanalur dorp. Een kleine vertegenwoordiging van onze voorbije avondschoolleerlingen kwam enkele dagen brandhout verzamelen, om de lunchkosten tijdens hun sporadisch verblijf op de boerderij te helpen financieren. We hebben enkele kinderdagen georganiseerd met spelen en cocosnoten verzamelen, waarna er rijkelijk cocossap werd gedronken.

Akkers;

Drie karren met slib zijn aangevoerd van de omringende regenwaterreservoirs en verspreid over de rijstakkers om de levenskracht en vruchtbaarheid te waarborgen. Het zomerploegen /cultiveren in juni is vanwege enkele regenbuien goed geslaagd en hiermee hebben we de akkers vrijwel onkruidvrij kunnen houden. Er viel te weinig regen om gierst in te zaaien, wat nu helaas twee jaar op rij is voorgekomen. Het bemesten van een hectare rijstakker is goed geslaagd met eerlijke mest uit eigen voorraad. Dit teeltseizoen hebben onze eigen kinderen en de jeugdgroep de rijst ingezaaid.

Dieren;

Vijf kalfjes zijn er dit jaar op Thiru Valagum Farm geboren. Een ongekend hoog aantal, dankzij onze attente stier uit eigen kweek, waardoor we nu eindelijk de kunstmatige inseminatie achter ons hebben kunnen laten. Tijdens Sint Jansdag zijn we naar de kuststad Cuddalore gereden en met konijnen hebben we een druk bezochte dierenshow bijgestaan. Er zijn extra kippetjes aangekocht en ook gekweekt. Sinds augustus verblijven alle schapen op de boerderij. Dwz dertien ooien, enkele rammen en zo nu en dan een lammetje erbij.

Mensen;

De omheining van het binnenerf is nu eindelijk helemaal afgewerkt en hoognodig onderhoud is gepleegd aan de buitenomheining. Bijna al het rijdend materiaal is voorzien geweest van een onderhoudsbeurt. Thiru Valagum Farm House is op de eerste verdieping vlak voor de aanvang van het regenseizoen voorzien van nieuwe wind- en regenschermen. Hopelijk blijven de cyclonen dit jaar boven zee hangen.

De dagen rond Michaelsdag zijn doorgebracht met onderlinge contemplatie en bezinning over het gezin en de familie- en zorgboerderij en enkele telefonische familie- en stichtingspraatjes met opa, oma en Truus Impens. Onderwerpen van gesprek waren bijvoorbeeld het waarborgen van de veiligheidssituatie van ons gezin, de ouderdom van Cecile en Francois en het stichtingsbestuur wat we maar oh zo moeilijk  uit het slib kunnen lostrekken.

Marcel Claeijs heeft vrijwillig vanaf nieuwsbrief 9 van maart 2005 alle papieren exemplaren gedrukt (en mits nodig bewerkt). Hanz Peter van Laeren verzorgt en financiert onze website. Jos Kroes is gaan meelezen met het boek wat aan het ontstaan is omtrent mijn leven met ecologie, landbouw en mens op weg.

Rond Wereldvoedseldag vond het Monsanto Tribunaal in Den Haag  plaats, om te rapporteren over de schade welke de industriële landbouw toebrengt aan het milieu en de mens. Een zich steeds sterker organiserende milieubeweging kijkt uit naar de uitspraak van het internationaal gerechtshof vanaf  december, omtrent de ecocide (milieumoord) van de landbouwmultinationals, inclusief DOW Chemical met een vestiging op onze gedeelde standplaats Terneuzen. Op onze kleinschalige manier komt u als vriend van Thiru Valagum Farm op voor een wereld waar landbouwers beloond worden voor hun belangrijke werk, waarin we van biodiversiteit genieten en zorgen voor een gezonde bodem om natuurlijk voedsel te verbouwen. Vergeet niet beste vrienden, dat enkel de boeren de wereld voeden en de moderne chemische- en voedingsindustriën roofbouw stimuleren. Dit is een niet te omzeilen feit, dat vele vage materialistische dromen verder zal doen instorten.

Wakkere, betrokken en gedreven medestanders gevraagd.

Graag werken we verder aan familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm. Sinds de start is er materieel veel opgebouwd, heeft de grond en de omgeving welke we verzorgen een heel ander aangezicht gekregen, staan de Indiase locale mensen er versteld van dat we zo hardnekkig ons ideaal van een gezonde landbouw vasthouden, terwijl er vanwege de opdringerige industriële landbouwmethodes vele kleinschalige boeren met hun werk gestopt zijn (dwz vaak de hand hebben gelegd aan hun leven door landbouwgif te drinken).

Maar de drang om verder te werken aan een duurzame wereld, wordt gesteund vanwege het feit dat steeds meer mensen het roer omwillen naar een heilzame toekomst. Werkt u verder met ons mee aan Thiru Valagum Farm, onze Heilzame Aarde? Onze lezerskring is door de jaren heen gestaag uitgegroeid tot ongeveer 250 mensen en telde tijdens 2015 53 donateurs. Het financiële tekort wordt grotendeels opgeheven door de donateurs, terwijl we met onze werkmethodes het milieu zo goed mogelijk schadevrij houden. We kiezen niet voor een afbrekende werkmethode, dus laten we de Indiase landbouwsubsidies voor de aankoop van hybride landbouwzaden, kunstmest en in Europese landen verboden pesticiden schieten. Deze kunstgreep houdt de landbouwsituatie alhier enkel tijdelijk en op rampzalige manier overeind.

Terugblikken is leerzaam en redelijk gemakkelijk. Vooruitblikken nuttig en moeilijk. Mocht ooit Heilzame Aarde Nieuwsbrief 100 uitkomen en we blijven u vanaf nu driemaal per jaar berichten, dan zou onze ecologie/ leefomgeving, landbouw / voedselvoorziening en mens op weg / ons waardig menszijn, zich reeds veel groener en dynamieker moeten manifesteren. Het is dan november 2032, precies 100 jaar na de geboorte van mijn moeder Cecile Impens! Dat zou een feestje waard zijn, toch?

Opwaarts moeten we met een wijze duurzame vizie, respectvolle samenwerkingsvormen en een dienstbare werkinstelling op een aardebolletje dat wordt gekoesterd. De tijd tikt snel en ieder weet het wel.

Hartelijke groeten en dank aan alle vrienden en vrijwilligers

die het verhaal van 50 nieuwsbrieven hebben helpen ontstaan,

namens ons bestuur en het farm team in India,

Gerrit Impens.

Voor straks wensen we ieder alvast een licht schenkend Kerstfeest en een groen en vreedzaam 2017 toe.