Nieuwsbrief november 2014

H e i l z a m e A a r d e’

Nieuwsbrief

2014 November Nummer 44

Beste vrienden,

Blij u allen weer te kunnen berichten over ons werk voor ecologie, landbouw en mens op weg. Hopelijk wordt uw betrokkenheid bij Thiru Valagum Farm weer verwarmd door de berichten. Groetend namens het bestuur en de medewerkers in India.

Nieuws van  Stichting Thiru Valagum Farm Terneuzen

Actie Schoolvervoer en Boerderijwerk.

De actie ter aankoop van een minibusje voor schoolvervoer is afgesloten met een zeer positief resultaat. Per September werd de aanschafprijs van een Maruti Suzuki Eeco busje geraamd op € 5.770,- De opbrengst van donaties kwam uiteindelijk neer op een bedrag van € 6.700,-. De actie heeft 7 maanden in beslag genomen. Dankbaar zullen meerdere kinderen uit de omringende dorpen geriefelijk de 17 km naar en van school kunnen reizen. Terwijl we dit schrijven, vinden er aankooponderhandelingen plaats met enkele autodealers. Weldra staat het busje voor de deur. Omdat we de chauffeurs-beurten gaan laten wisselen tussen Dhanalakshmi, Suresh en Gerrit, kunnen we de meest nodige personen op de boerderij blijven inzetten. Voorheen was Gerrit steeds chauffeur voor Mithra en Obilot (onze eigen kinderen) en nu kan hij zijn aandacht meer gaan richten op de boerderijwerkzaamheden. De oudere Force-jeep wordt nu enkel voor de boerderij ingezet. Een welgemeend dankjewel aan alle donateurs! Een foto volgende keer.

Actie Aarde, Water en Mens.

Gerrit werkt al geruime tijd aan zijn fotoboek en dvd ‘Earth, Water and Man’ (voorlopig in het engels). Het begon met een diashow en lezing over water aan ngo-ontwikkelings-werkers in India, enkele jaren terug. Onderwerpen zoals watercycli, bijzondere waterfenomenen, water problemen, uitdagingen voor de toekomst en water in de westerse en Indiase cultuur worden uitgebereid belicht. We willen de dvd-tjes en het foto- en tekstboek ‘Earth, Water and Man’ uiteindelijk ter verkoop aanbieden. Nog veel liever bereiken we meer mensen, door lezingen aan te bieden en daarmee het bewustzijn over water als levensdrager verder aan te wakkeren. In Nederland kunnen we dat doen, tijdens ons te verwachten bezoek in Mei 2015. In India hopen we meer kansen te krijgen de waterboodschap te delen, want vooral India is een groot waterprobleemland aan het worden. Hoog tijd dus voor Actie Aarde, Water en Mens. Mensen met interesse voor deze actie worden beantwoord op thiruvalagum@yahoo.co.in

E-flyer ‘Heilzame Aarde’ op Website.

Sinds dit jaar verspreiden we tussen de gangbare nieuwsbrieven door een e-flyer. Per e-mail berichten we drie maal per jaar kritische geluiden over landbouw in relatie tot ontwikkelingswerk. Deze zijn na te lezen op onze website

www.heilzame-aarde.nl De e-flyer wordt in India opgemaakt en vandaaruit rechtstreeks verzonden naar onze vriendenkring. Wie graag de toekomstige e-flyers ontvangt (en velen onder u doen dat reeds) geeft zijn/haar e-mailadres door aan; thiruvalagum@yahoo.co.in

Mondiaal Burgerschap.

NCDO doet o.a. onderzoek naar particuliere initiatieven/stichtingen, welke zich inzetten voor locale organisaties, gemeenschappen of groepen mensen. Met de familie- en zorgboerderij in India, gesteund door de vriendenkring van onze stichting, richten we de aandacht m.n. op de plattelandsgemeenschap van de Dalits (kastelozen) en specifiek de groep mensen, welke direct zijn betrokken in het werk (kinderen <van>, landarbeiders en kleinschalige boeren).

Bijna vier procent van de volwassen Nederlanders zetten zich in voor een stichting als bestuurslid, vrijwilliger of donateur. Meer dan de niet-betrokken Nederlander gaat de mondiaal betrokken burger zelf bewuster om met energie, water, mobiliteit en consumentengedrag. Tevens vertoont de actief bij ontwikkelings-samenwerking betrokken Nederlander een nauwere aansluiting bij de drie principes van Mondiaal Burgerschap; aannemen van gelijkwaardigheid van mensen, het besef van wederzijdse afhankelijkheid van elkaar en het nemen van gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken.

Het onderzoek concludeert, dat betrokkenen in ontwikkelings-samenwerking zich beter bewust zijn van de gevolgen van hun levensstijl in Nederland, voor de samenlevingen elders in de wereld. Het idee ‘verander de wereld, begin met je zelf’ is dus wat meer ingeburgerd bij mensen die zijn betrokken bij ontwikkelingswerk. Ook dragen zij hun steentje (in-) direct bij tot verbetering van het milieu en de maatschappij op wereldniveau. Door de met hart betrokken vrijwilliger en donateur wordt een hoognodige sociale impuls levend gehouden. Vanuit het ministerie van buitenlandse zaken wordt ontwikkelingswerk nu overheersd door zaken doen, opgesierd met een toefje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar de rechtstreekse betrokkenheid van de Nederlandse bevolking voor het bewerkstelligen van een betere wereld, blijft dus van niet te onderschatten belang. Thiru Valagum Farm hoopt, dat u uw eigen idealen blijft terugzien in ons werk in India. Samen kunnen we vooruit.

Bestuurswijziging.

Marian Vereecken is per 30 September ‘14 op eigen initiatief uit haar functie van algemeen bestuurslid getreden. De vacature is ingevuld door Truus Impens uit Terneuzen.

Nieuws van Thiru Valagum Farm in India

Bomen, gewassen, dieren en mensen.

De fruitbomen, o.a. bananen, sapotas, lemoen en mango’s zijn voorzien van compost. De naavalbomen (lijkt op kers) brachten veel fruit op dit jaar. Er zijn extra mangoboompjes geplant. Langs het afwateringskanaal aan de noordgrens van de boerderij zijn veel bomen uitgedund voor brandhout en komen de aangeplante bamboes beter tot groei.

Het nieuwe teeltseizoen is aangevangen in de schaduwkas met tomaten, pompoenen, bladgroente, mais, boontjes, aubergine, hete pepers en okra. De uitbreiding van buitenteelten en fruitbomen is voorbereid met het inzaaien van een groenbemester. De ‘flessenpompoen’ groeit al op over de tuinomheining.

Rijst, gedroogde boontjes en cocosnoten zijn verdeeld onder de klantenkring in Panruti stad. De rijstvelden zijn voorzien van stalmest en boombladeren, er is groenbemester ingewerkt en koeflattenpreparaat versprenkeld ter bevordering van de levenskracht in bodem en plant. Een traditionele rijstsoort is mechanisch uitgeplant op 1 hectare. Na het inwerken van onze schapenmest, zijn twee soorten gierst gezaaid.

Het onderhoud van de visvijver vraagt meer aandacht, vanwege toenemende groei van riet. Reigers en ijsvogels delen de oogst van de vis. Na het kweken van duiven, voor de verkoop, zijn er helaas 10 van de 15 gestolen.

Dit jaar hebben we drie stierkalfjes bijgekregen. Afgelopen Juli hebben we 16 lammeren verkocht. Het oude bewakerswoninkje is nu volledig ingenomen door konijnen (een kleine 40) en een bonte mengeling pluimvee (rond de 10). De pluimveestal bovenop de visvijver wordt doorlopend gebruikt voor vleeskippen.

De weduwen Ambiga en Mukke zijn permanent toegetreden als werknemer en tevens als zorgontvanger. Hun opvang wordt gecompenseerd door hun werkzaamheden en ze ontvangen loon, voeding en indien nodig medische hulp. Ambiga woont in op de boerderij. Sinds het ontslag van Iyanar is Saktiveel steeds meer zijn plaats gaan innemen, als technische hulp en tractorchauffeur. Suresh (ook inwonend op de boerderij) is vooral boer en metselaar en staat Dhanalakshmi bij in zaken buiten het erf. Dhanalakshmi is na een jaar onderbreking aangevangen met de vervolgstudie Social Welfare Administration (master degree). Zij organiseert de werkers en verzorgt de microkredietverstrekking. Er staat ruim € 7.000,- uit onder 5 vrouwen en 17 heren. Slechts enkelen betalen interest en sommige leningen worden omgezet in giften. Alles bij elkaar genomen betekent ons microkrediet een geste naar de locale gemeenschap. Maliga (jongste zus van Dhanalakshmi) is ook komen inwonen op de boerderij, doet de kinderopvang en is onderwijzeres in Panruti. Gerrit springt in waar het nodig is, maar is meestal te vinden bij de bomen, de groentes, de compost en de dieren. Daarnaast brengt hij zijn tijd door op kantoor/studiekamer of achter het stuur van auto of tractor. Tijdens drukke periodes worden we bijgestaan door kleine groepen vrouwen of mannen landarbeiders. Kleine groepjes kinderen komen vaak tijdens de weekends om te spelen, te zaaien, te planten, te oogsten, te sprokkelen en zich te ontfermen over de dieren. Samen vieren we de seizoensfeesten. Een apart kinderbudget wordt gemist sinds de afloop van de Vastenacties.

Verstoringen.

Vanwege oneerlijkheid zijn er afgelopen jaar enkele mensen de deur gewezen. We hangen waarheid, schoonheid en goedheid aan en proberen zo goed als mogelijk daar naar te handelen. Het kost een extra mentale investering om tesamen met leden van de achtergestelde gemeenschap een landbouwinitiatief op te bouwen. Geen geklaag, we zien het als onze taak. In de wijdere omgeving zien we echter dingen gebeuren, die ook doorwerken tot in de ons direct omringende plattelandsgemeenschap. Afgelopen maanden hebben we voor een tweede keer ernstig rekening moeten houden met een wekenlange dreiging van banditisme. De schoolgang bleef vaak achterwege en het was niet raadzaam alleen op het land te vertoeven. Vooral meisjes en vrouwen werden minstens bedreigd en er vonden diefstallen plaats. Uit het Michael House is voor ongeveer € 900,- aan waardevolle bouwmaterialen gestolen. Ondanks inzet van de politie is er geen dader gevonden. Het gebouw is nog steeds in opbouw, functioneert als noodstalling voor vee, er worden boerderijproducten verwerkt en bouwmaterialen opgeslagen. Het binnenerf van de boerderij is ondertussen beter beveiligd.

Nog meer verstoring van het openbare leven vond plaats, door de gevangenzetting van de chiefminister van deelstaat Tamil Nadu. Wederom de scholen dicht, het verkeer lag nagenoeg stil, het economische leven stond op een waakvlammetje en her en der vonden er schermutselingen plaats.

Een en ander werkte vanzelfsprekend niet bevorderlijk voor een efficiente voortgang van de werkzaamheden aan het begin van het nieuwe landbouwseizoen. Naast onregelmatige regen was het wanneer nodig moeilijk seizoensarbeiders in te zetten. Vooral de rijstteelt heeft er onder geleden.

De boer tussen natuur en gemeenschap.

Om ons te onttrekken aan het gevaar, om als boer enkel een verlengstuk te worden van de overheersende voedingsindustrie, plaatsen we ons zelf op als bemiddelaar tussen natuur en maatschappij. De scheppende krachten in de natuur wensen we te ondersteunen ten behoeve van de duurzaamheid van het boerenleven. De zorg voor de natuur willen we niet tenietdoen door concessies te doen aan onze biodynamische bedrijfsvoering. Daarom blijven we vragen aan onze klantenkring om een persoonlijke verbintenis aan te gaan met onze familie- en zorgboerderij. Dus zonder tussenhandel en een betere prijs voorThiru Valagum Farm. De extra zorg die we bieden voor mens en milieu biedt een tegenwicht tegenover de werk-methodes, welke we zien bij de burenboeren; het ontbreken van moed om het sociale vraagstuk aan te pakken en overbelasting van het milieu. Onze manier van aanpak kost extra tijd en moeite, maar we delen de zorgen van de arbeiders en het levert gezonde producten op.

29 September Michaelsfeest.

Vanwege verstoringen in de ons omringende gemeenschap is het Michaelsfeest een dag uitgesteld geweest en hebben we de activiteiten met een kleinere groep kinderen en werkers toch met plezier uitgevoerd. Vooral de drakenjacht door Sint Michael was weer een uitbundig spel. Gedurende de Michaelstijd schreef Gerrit het volgende gedicht;

‘Boer-en-leven’

Een stervend landschap smacht om een evoluerende kracht.

Een bewustzijn van de balans tussen lelijkheid en pracht.

Steen, plant, dier en mens in harmonie gebracht.

En in het domein van het leven voeden we een opwaartse kracht.

Niets minder wordt er van de mens verwacht.

Wat had je anders gedacht?

Dat de weg vooruit wordt bepaald wat zintuig en intellect inbracht?

Zoals de vis de waterval bespringt of dit minstens tracht,

Wordt er een mirakelsprong van de mens verwacht.

Dan pas stilt het geweeklaag en wordt de devolutie ontkracht,

En werken we als bevrijd mens samen met de Michaelsmacht.

Dat de hedendaagse mens zich noodzakelijkerwijs verheft boven een nationaal bewustzijn met een verantwoordelijke houding als mondiaal burger, is een stap in de goede richting. Maar de uitdaging is echter grootser. Met een volgende moedige schrede, wordt de mens een geestelijk creatief wezen en komen we tot een morele duurzaamheidshouding. Hiermee tonen we rechtreeks onze verantwoordelijkheid voor Aarde, mens en Kosmos in bewuste interactie met de Schepper en de spirituele wereld. Samen staan we sterk en banen we de weg naar het licht, dat zich straks weer aanbiedt tijdens Kerstmis. Goede dagen gewenst.

Hartelijke groeten, Dhanalakshmi en Gerrit Impens vanuit India