Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 62 – november/december 2020 

Beste vrienden,

Nieuws van Stichting Thiru Valagum Farm – Terneuzen.

Allereerst onze excuses voor het niet op papier verschijnen van nieuwsbrief 60. Ruim 50 examplaren worden normaliter uitgeprint, omdat nog altijd een klein aantal vrienden van Thiru Valagum Farm de papieren berichten prefereert en/of niet on-line gaat. We hopen dat we onze ‘papieren’ vrienden binnenkort wel bereiken.

29 September werd er voor onze stichting onder begeleiding van de Vriendenloterij een belactie georganiseerd, om te trachten meer deelnemers te werven en hiermee ons werk te ondersteunen. De weinig getoonde interesse, of beter gezegd de twijfel wegens de coronacrisis om aan de belactie mee te doen, resulteerde in het afzeggen van deze actie. Jammer, want de Vriendenloterij zette voor de belavond sowieso een bedrag in van € 1.000,- De opbrengst van de Vriendenloterij is de afgelopen paar jaar gedaald van ruim € 1.000,- tot minder dan € 700,- per jaar. Dit is te vergelijken met een vermindering van twee maandlonen voor een vaste medewerker op de boerderij.

Vanaf augustus kan de vriendenkring de tweemaandelijkse videoclips ‘Land Boer Mens’ via onze toegezonden links bekijken en beluisteren op YouTube. De links worden voortaan vermeld in de nieuwsbrief en de flyer. De videoclips leiden de bezoekers rond op Thiru Valagum Farm en bieden korte voordrachten over ons werk vanuit diverse invalshoeken: cultureel, sociaal, economisch en ecologisch. De video’s zijn reeds tientallen keren bekeken.

We hebben afgelopen oktober de vriendenkring middels de ‘Rondbrief aangroei vriendenkring‘ verzocht de vrienden-donateurs-kring te helpen aangroeien. Iedere nieuwe vriend van Stichting Thiru Valagum Farm ontvangt vrijblijvend de nieuwsbrief en de flyer en kan de videoclips bekijken. Ook toetreden op Facebook Thiru Valagum Farm Group kan altijd.

Wie 3 nieuwe vrienden met naam en e-mailadres weet voor te leggen, waarvan minstens 1 persoon op eigen wijze met regelmaat een zelf te bepalen donatie toedient aan Thiru Valagum Farm, ontvangt naar keuze gratis een van de inmiddels drie door Gerrit gepubliceerde boeken. (Zie bijlage ‘Rondbrief aangroei vriendenkring’). Tot dusver hebben we geen reacties mogen ontvangen. Bij deze nogmaals ons verzoek de Thiru Valagum Farm vriendenkring te helpen aangroeien. Een extra stimulans kan de ecologische familie- en zorgboerderij in India heel goed gebruiken.

We bevelen de reeds gepubliceerde boeken van Gerrit ook aan als Kerstkado. De opbrengst komt ten goede aan de stichting ten dienste van onze ecologische familie- en zorgboerderij in India.

Stichting Thiru Valagum Farm heeft een vakature voor het bestuur. Neem gerust eens contact op met ons. Instappen in het bestuur is weinig belastend, draagt een te verwaarlozen risico met zich mee omdat we heel kleinschalig werken en verstandig budgeteren. We laten de bestuurleden (Cecile en Truus Impens en Senne van de Walle) heel vrij om zich creatief in te zetten. Heel wat bestuurstaken worden zelfs door Gerrit gedragen vanuit India (m.n. de P.R.). Een nieuw gezicht is echter hartelijk welkom, want oma Impens (voorzitster) is onlangs reeds 88 jaar geworden en verdient het ondertussen erelid te mogen zijn. Wie voelt zich geroepen onze visie ‘voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’ naar de toekomst toe verder gestalte te geven?

 

Nieuws van Thiru Valagum Farm in India

Materiële voorzieningen. We hebben onze vaste automonteurs die aan huis of in hun werkplaatsen de tractor, de Force-jeep en het minibusje een servicebeurt geven. De rijstplantmachine is na 8 jaar dienst doen dit seizoen op stal blijven staan. Wegens de veranderingen onder de werknemers hebben we de rijst dit keer op traditionele manier handmatig geplant.

Mooi op tijd voordat het regenseizoen aanving hebben we een aantal werkzaamheden door een graafmachine laten uitvoeren. Er zijn enkele sloten uitgediept voor waterafvoer en -infiltratie. Het was de bedoeling dit najaar de visvijver waterdicht te maken met klei uit de omliggende waterresevoirs, maar dit is uitgesteld. Daarom fungeert de visvijver heel goed als infiltreervijver van het regenwater ten behoeve van het waterpeil van de diepwaterbron.

Van half september tot half november hadden we wegens blikseminslag bij de electricieitsmaatschappij geen of verminderde stroomtoevoer. De rijstopkweek heeft hier enigszins onder geleden, want we konden niet altijd voldoende water oppompen. Dit betekende ook twee maanden de was met de hand doen.

De bodemverzorging. We hebben dit jaar in alle rijstvelden (ruim 1 1/2 hectare) groenbemesters kunnen inwerken. Met de graafmachine is nagenoeg alle stalmest opgeladen en verspreid over de rijstvelden. Rondom de behuizing in Veerapar dorp produceren we jaarlijks een karrelading vol met compost, dat vooral uit boombladeren bestaat. Eind november is er vloeibare mest verspreid door ruim de helft van de rijstvelden.

Vijf vrachtwagenladingen rode grond zijn aangevoerd voor het planten van bomen en bloemenstruiken, dat ondertussen is aangevangen.

De bomen. Een aantal minder nuttige bomen zijn uitgedaan voor de brandhoutvoorraden, om plaats te maken voor meer cocospalmen en hardhoutsoorten. Gerrit was weer eens in de weer met de kettingzaag.
Er zijn diepe plantgaten gegraven met de graafmachine voor het planten van cocospalmen. Een gestage verjonging van onze 35 jaar oude cocospalmen is hiermee aangevangen.

Van een regionale overheidsboomkwekerij hebben we 1000 boompjes als subsidie ontvangen. Als de aanplant goed resultaat oplevert, dan krijgen we er nog een kleine vergoeding bovenop om de arbeidskosten te helpen dekken. Lemoenboompjes, bloemenstruikjes, 150 teakboompjes en zo’n 100 banananbomen zijn reeds geplant.

Na de moeson hopen we de halve hectare casuarina equisetufolium plantage te kunnen oogsten voor een acceptabele prijs voor de papierindustrie.

De gewassen. Het afgelopen half jaar is er driekwart hectare olifantengras en sorghum geplant en gezaaid als veevoer. Vlak voor de moeson is het rijstestro als veevoer nog met 129 baaltjes aangevuld. In september hebben we kleine hoeveelheden vossestaart- en parel-gierst geoogst. Dezelfde maand (een beetje later dan anders) zijn er volgens de oude handmatige methode twee traditionele soorten rijst gezaaid. Begin november is door een groep van 12 locale vrouwen de rijst uitgeplant, terwijl een vijftal extra mannen het onderhoud van de dijkjes en irrigatiekanaaltjes en de mestverspreiding op zich namen. Vanaf half november wiedde de vrouwengroep de rijst.

Wegens de regenval en de snelle groei van onkruid is de brushcutter weer uit zijn zomerslaap gehaald. Afgelopen weken hebben de ruim 50 sierpotplanten ook weer wat aandacht gekregen. We zijn stapsgewijs aangevangen met het zaaien van zwarte boontjes en vingergierst. Vlak na de regens plannen we ook cassava en pinda’s te planten en zaaien.

De wens van een georganiseerde traditionele zaaduitwisseling komt niet echt goed op gang, hoewel we enkele contacten hebben met boeren die oude gewassen telen. Gezien de hebzucht van de multinationale bedrijven en het gelobby met de politiek omtrent het bezit van het boerenzaad baart dit ons toch zorgen.

De boerderijdieren. De hond Jack Sparrow die de behuizing in Veerapar dorp hielp bewaken en de Duitse herder/ Rotweiler puppy Oscar stierven onverwachts. Ondertussen is Mickey de Dobermann zich reeds aan het voorbereiden de bewaking van de boerderij op zich te gaan nemen.
Gedurende september ondervonden we bij de veeverzorging moeilijkheden door een tekenplaag. We besteedden meer aandacht aan de vruchtbaarheid van het vee en het kunstmatig insemineren. Momenteel hebben we geen volwassen stier.

Pjontka de koe verstrengelde zich in een touw en stierf. Half november stierf Bella de koe waarschijnlijk aan een slangebeet. Zij was 18 jaar en liet ons nog een kalfje en een mooie vaars na. Bella was onze allereerste koe.
Vier rammen waren nog overgebleven van onze doorverkochte schaapskooi. Zij werden bij een herder in een dorp verderop verzorgd en zijn ondertussen verkocht.
Wegens onverwachte wijzigingen in het farm-team daalde de melkgift van de koeien tijdelijk. Deze melkgift ging weer omhoog sinds de komst van en de goede verzorging door de nieuwe full timers Ravi en Ganapathi.

De mensen. Suresh bood zijn ontslag aan in augustus. Hij heeft gedurende tien jaar 24/7 voor Thiru Valagum Farm gewerkt. Wie ons werk reeds langere tijd volgt, zal hem zeker wel hebben leren kennen via onze nieuwsbrieven.
Tijdens dit uitzonderlijke jaar 2020 hebben we besloten Suresh te laten vervangen door de twee heren hierboven vermeld. Raja, een locale landarbeider, sprong twee korte periodes in, om te helpen met het vee. Voordat Ravi en Ganapathi zich aansloten hebben een echtpaar en een bewaker een korte proeftijd meegedraaid op de boerderij. Dit alles verstoorde echter het ritme van de dagelijkse verzorging.
De jonge weduwe Vijay Kumari is een losse werkovereenkomst met ons aangegaan en wordt vaak afgewisseld met Janagi. De dames houden het binnenerf schoon en op orde.
De momenteel drie koeien worden met de hand gemolken door een locale melkman die de melk verhandelt. Een deel van de melk verwerken we zelf.

Naast een reeds jarenlange vriendschap met een dierenartsenechtpaar, is de locale dierenarts Nirosh ook meer betrokken geraakt met de dierenverzorging.
Naast praktische werkzaamheden voeren Vel Murugan (standby assistent), Dhanalakshmi en Gerrit het beleid uit van de boerderij. Vel Murugan is waarnemend burgemeester in het dorp en heeft een directe link met het landbouwbeleid van de overheid en de locale landarbeidersgemeenschap. Ook seizoensarbeiders komen in en uit, zoals hierboven beschreven.

We bespreken van tijd tot tijd ook de digitalisering van de landbouw in India. Aan de ene kant kunnen we meer ondersteuning verwachten, aan de andere kant meer controle en dwangmaatregelen voor de boeren.
De zegen van boven. Het Michaëlfestival is dit jaar met glans gevierd in Michaël House, dat voornamelijk dienst doet voor het vee; opslag van rijstestro en behuizing voor een kleine 150 kippen. Met kinderen hadden we dans en zang voorbereid. Er namen zo’n 30 mensen deel aan het feest die ook genoten van een rijstmaaltijd.
Ook het toolsfestival in oktober is gevierd, zij het op eenvoudige wijze. Ook Allerzielen lieten we niet ongemerkt aan ons voorbijgaan. We hielden een korte contemplatie tijdens Sint Maarten. Eind november besteedden we aandacht aan het lichtfestival Kartigai Deebam. De Advent stellen we in het teken van de levenskrachten, de elementen en de natuurwezens,

Het weer. 26 november woei een cycloon langs de kust van onze deelstaat Tamil Nadu. Het aantal ongelukken en de schade vielen gelukkig redelijk mee. Op 35 kilometer uit de kust ontvingen wij welkome regenbuien.
2 December stormde het in het uiterste zuiden van India en Shri Lanka. Dit bracht aanhoudende regens en zelfs wateroverlast in Tamil Nadu. Het zal zeker het grondwaterpeil verhogen en onze diepwaterbron aanvullen.

We wensen de Thiru Valagum Farm Vriendenkring
namens het stichtingsbestuur en de boerderij
een gerechtigheid schenkende en verlichtende Kersttijd toe.
Hartelijke groeten vanuit India, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.

Proloog Videoclips ‘Land Boer Mens’
Thiru Valagum Farm in 2018 op Thanthi TV. (2 min. 32)
https://youtu.be/n7EKGAPv018

Introductie Videoclips ‘Land Boer Mens’
Over de maatschappelijke en ecologische context
van Thiru Valagum Farm. (15 min.)
https://youtu.be/6l5U0s5JB3k

Videoclip ‘Land Boer Mens. Het vrije gedachtengoed van de boer’ (15 min.)
https://youtu.be/t2nrxzC60qc

Gerrit zijn schrijverswerk wordt geïllustreerd en is te volgen op:
https://www.facebook.com/groups/853641211658701/