‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum
Farm

2019        Maart/April          Nr.57

Nieuws
van
        Stichting
Thiru Valagum Farm       Terneuzen

en                      Thiru  Valagum  Farm                in India                          

Beste vrienden,

Eind 2018 nam Mukke (ca. 60) uit het aangrenzende dorp Iswarakandanallur afscheid van ons. Ze was na haar ongeluk met een electrische schok, dat haar mentaal verstoorde, als weduwe jaren lang werkloos. Mukke leefde onder de armoedegrens en was afhankelijk van hulp uit haar familie, geloofde niet in zich zelf en werd door de dorpelingen gediscrimineerd. Nu had ze besloten, na zo’n vijf jaren seizoens- en grotendeels permanent werk op Thiru Valagum Farm, zelfstandig voor andere werkgevers te gaan werken. We hebben haar onder de beschermende omstandigheden geloodst naar meer zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Mukke is middels ons werk voor ecologie en landbouw als mens weer goed op weg.

Vlak voor het Pongal oogstfestival op 10 januari werd Thiru Valagum Farm bezocht door de eerste groep leerlingen van de John Dewey-school in Panruti, waar onze kinderen Mithra en Obilot ook naar school gaan. De groep van maar liefst 250 kinderen werd begeleid door een groep schooljuffrouwen. Tijdens de wandelochtend in onze zwerfvuilvrije zone werd een groot deel van de rijst geoogst met een ingehuurde combine. We hebben alle kinderen langs de kippenhokken en konijnenkoten begeleid en bezochten de koeien en de schapen. Alle kinderen hebben aanschouwd, dat de mesthopen uit puur organisch afval worden opgebouwd om nieuw leven voort te brengen. Het vee en het graan hebben via de mest een bijzondere relatie tot elkaar. In stad en dorp daarintegen wordt het organisch en het chemisch belastend afval nog steeds op een hoop gegooid en verstoort de heilzaamheid van natuur en mens. Maar er is hoop want sinds aanvang van 2019 zijn veertien soorten plastiek in India merkbaar in de ban gedaan.

Thiru Valagum Farm praktische zorg voor mens en land in Tamil Nadu, zuid India

Uw médezorg garandeert ònze zorgverlening!!!

Hoera! Ons stichtingsbestuur wordt sinds afgelopen maart aangesterkt door de toetreding van Senne van de Walle uit Vogelwaarde. Sinds het overlijden van François Impens hebben we nu weer een minimum bestuursbezetting. Het bestuur staat open voor extra leden, om te helpen de vriendenkring uit te breiden door ons werk te profileren met de nieuwsbrief en flyer, en minstens een keer per jaar een kleinschalige actie te helpen opzetten om extra investeringen mogelijk te maken voor de ecologische familie- en zorgboerderij in India. Informeer eens bij gerritimpens@gmail.com en u zult verbaasd zijn hoe minimaal het persoonlijk risico is, om vrijwillig als bestuurslid ons een beetje tijd te gunnen voor het levens-werk van Dhanalakshmi en Gerrit.
Onze website wordt vrijwillig verzorgd en gefinancierd door Hanz-Peter van Laere. Informatie, Nieuwsbrieven en Flyers zijn te lezen op

www.heilzame-aarde.nl

De papieren nieuwsbrieven worden vrijwillig gedrukt
en verstuurd door Marcel Claeijs.

Deelt u deze nieuwsbrief met uw vrienden?
En vraagt u of ze de ‘Heilzame Aarde’-vriendenkring willen instappen?
Als vriend ontvangt u vrijblijvend onze nieuwsbrieven en flyers.
Vraag de nieuwsbrief aan via; gerritimpens@gmail.com
Hoe meer vrienden in Europa hoe beter met de mensen op weg in India.

Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Thiru Valagum Farm voor Ecologie.

Onze familie- en zorgboerderij is een ecologische oase van vijf hectare op de grens van een toenemend droge en redelijk groene regio in de deelstaat Tamil Nadu, Zuid-India. Ecologische bedrijven met een duurzaam milieu-beleid zijn nog steeds uniek en niet algemeen. We hebben sinds 2006 op Thiru Valagum Farm de grond beschermd, op water bespaard, de leefomgeving vergroend en verkoeld, en de mens op duurzame manier betrokken in de zorg op het land. Wie ons bezoekt voelt meteen dat de omgeving goed aanvoelt. Dit willen we zo houden en zelfs verbeteren en dat kan niet zonder extra steun vanuit de vriendenkring in Europa. Het tropisch klimaat is heel fragiel en behoeft de uiterste zorg om vruchtbaar en productief te blijven. We zijn door Kiwanis Zeeuws Vlaanderen voorzien van een budget, om naar nieuw water te boren en kijken nog steeds om ons heen hoe de situatie is in de directe omgeving, waar het aanboren vaak niet meer op water stoot. We willen deze gift niet zomaar ‘in het water gooien’! We gaan voorlopig toch nog even verder met onze 50% waterbron, trachten door de zomer te komen die duurt vanaf maart tot juli en maken dan wederom de balans op, om deze uiterst moeilijke situatie te hanteren. Maar een bufferetje hebben we als we willen boren. Gelukkig is Kiwanis gul geweest en naar we hopen geduldig afwachtend, om zodra we op nieuw water stoten ons verder te ondersteunen met de installatie van de diepwaterbron.

Thiru Valagum Farm voor Landbouw.

Sinds 2002 hebben we vier jaar op in bruikleen genomen land ecologisch geboerd en daar de rijstopbrengst zien verviervoudigen. We hebben op onze vijf hectare grond sinds 2006 het aantal boomsoorten en struiken zien toenemen van ruim 5 tot ongeveer 45. We hebben de bodemvruchtbaarheid verbeterd met stalmest, mengteelten en groenbemesters en de gewasopbrengst ligt gemiddeld hoger dan toen we begonnen. We zijn aangevangen met twee ossen en een koe en verzorgen momenteel een dozijn runderen, twee dozijn schapen, tientallen kippen en konijnen. Ook hier is de steun vanuit onze vriendenkring nodig, sinds de landbouwprijzen achter blijven op de kostprijs van de boer. Hierdoor gaan dagelijks vele boeren failliet, ook omdat ze subsidies mislopen.

Thiru Valagum Farm voor Mens op Weg.

We bieden leer- en werkkansen om deel te nemen aan een ecologische manier van leven en werken, wat de basis vormt om in de toekomst stand te houden op het arme en dicht bevolkte platteland van Zuid-India. Vooral de Dalits (kastelozen) geven we de mogelijkheid deel te nemen aan ons werkaanbod, wat grotendeels seizoensgebonden is. Daarnaast schenken we doorheen het jaar aandacht aan de landbouw gerelateerde hindoe- en christelijke feesten. Er gaat geen jaar voorbij of we hebben kleine en grote groepen mensen rondgeleid op de zorgboerderij, zoals kinderen, tribalen, collegaboeren en ontwikkelingswerkers om hun kennis te laten nemen van onze manier van werken. Deze service bieden we meestal gratis aan. De directe zorg aan de ons toegenaderde dorpelingen is in de vorm van counseling voor probleemoplossingen en het verstrekken van giften en kleine micro-kredieten. Onze zorg en leerlesjes kunnen niet bekostigd worden vanuit de opbrengsten van de boerderij en zijn geheel afhankelijk van donaties via de stichting.

Financiëel overzicht 2018.

Stichting Thiru Valagum Farm.

Balans 1 januari 2018 € 3.810,71

Inkomsten € 7.876,46 Dankuwel!

(Sponsor Loterij € 769.50 Dierenactie € 785,- Donaties € 6.321,96)

Uitgaven € 5.305,51

(Bank € 139,70 P.R. € 165,81 TVF € 5000,-)

Balans 31 december 2018 € 6.187,08

Familie- en zorgboerderij in India.

Inkomsten € 2.647,-

(Subsidies € 38,- Verdiensten aan vee, gewassen en bomen € 2.609,-)

Uitgaven € 11.495,-

Ecologie; € 1.103,-

(dierenverzorging, zaden, plantgoed)

Behuizing, machineriëen en gereedschappen ; € 934,-

Sociale onkosten; € 8.441,-

(registraties, gezinskosten, kantoor, transport, lonen € 1.990,-, giften steunbehoeftigen € 1.218,-)

Culturele kosten; € 1.017,-

(schoolbijdragen, culturele programma’s boerderij en tempelmaaltijden voor weduwen)

Tekort familie- en zorgboerderij € 8.848,-

Reserves verminderd met € 1.277,05

Met onze micro-kredietverstrekking of momentele renteloze leningen staat per maart 2019 € 2.258,- uit aan dertien dorpsgezinnen. We helpen met het financieren van onder meer huishoudelijke ambachten, educatie en medische zorg. De vrije giften ondersteunen de minst kapitaalkrachtigen, die ons vaak in de vorm van een welkome wederdienst tegemoet komen.
We danken alle Thiru Valagum Farm vrienden voor hun betrokkenheid en zijn blij met de groeiende vriendenkring. We wensen dat we tezamen vanuit de Paas-gedachte de familie- en zorgboerderij een beetje verder helpen verrijzen boven de huidige overlevingssituatie. Helpt u mee de levenskurve van de landbouw uit de neergang omhoog te buigen en ons sociaal-ecologisch eilandje verder de toekomst in te brengen? Dit stimuleert het leven op het platteland en remt de vlucht naar de stad door de dorpelingen. We groeten iedereen hartelijk, namens de bestuursleden van onze Terneuzense stichting, het farmteam in India en mijn geliefde gezinsleden,

Dhanalakshmi en Gerrit Impens.