Nieuwsbrief maart 2016

‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

2016      Maart      Nummer 48

 

Nieuws van         Stichting Thiru Valagum Farm    Terneuzen

Beste vrienden,

Hieronder volgt een ietwat verkort Jaarverslag over 2015 van Stichting Thiru Valagum Farm zoals hij op onze website wordt gepubliceerd.

Bestuursactiviteiten. Het bestuur heeft dezelfde bezetting als in 2014 en is nog op zoek naar een extra bestuurslid. Als vrijwilliger verzorgt Marcel Claeys de papieren nieuwsbrieven en Tilly Michielsen staat in als postadres van de Vriendenloterij. Wederzijdse ontmoetingen tussen bestuursleden en vrijwilligers en telefoongesprekken met de boerderij in India zorgen voor de voortgang. Dhanalakshmi, Gerrit en de kinderen uit India verbleven gedurende Mei en Juni in Terneuzen en gaven vijf presentaties van hun werk tijdens de Voorjaarsactie 2015. Een tweede actie tijdens 2015 vond plaats door mensen uit onze vriendenkring met een familiefeest waar giften werden ontvangen.

De vriendenkring van Thiru Valagum Farm is uitgebreid tot bijna 250 lezers van de papieren en e-nieuwsbrief. Een kleiner aantal ontvangt ook de e-flyer.

Beleidsplan. Het werk wordt op dezelfde voet voortgezet. Een verdere uitbreiding richting de 300 lezers van onze berichten is wenselijk. De betrokkenheid van de vriendenkring bij Thiru Valagum Farm is echter belangrijker dan het aantal. De verhouding tussen het aantal lezers van de nieuwsbrief (250) en het aantal donaties en Vriendenloterijspelers (52) gedurende 2015 willen we graag wat bijtrekken ten gunste van meer donateurs. De kwaliteit van de nieuwsbrief en de flyer, alsmede de resultaten van het werk op de familie- en zorgboerderij zijn hier debet aan.

Een volgende actie ‘Nieuwjaars-Actie 2016’ is reeds uitgevoerd per e-mail. Vooral voor het helpen organiseren van toekomstige acties zoekt het bestuur bijstand. Dit beschouwen we als noodzaak voor een goede  zaak. Wij verzoeken geinteresseerden voor een bestuursfunctie of vrijwillige werkzaamheden contact met ons op te nemen.

Er is reeds een langzaam toenemend dringende behoefte voor een toekomstige actie ten behoeve van de boerderij, welke zich richt op het onderhoud en afwerking van de bestaande gebouwen. De gebouwen hebben echt goed onderhoud nodig vanwege de tropische vochtigheid tijdens de moeson en de extreme droogte gedurende de zomer. Het betreft hier een investering van weliswaar enkele tientallen duizenden Euro’s.

Stichtingsinkomsten komen voort uit vrije giften uit de vriendenkring van de stichting, acties en van de Vriendenloterij. Per notariele acte hebben we twee vaste donateurs. Het aantal spelers (10-11) op de Vriendenloterij zou uitgebreid kunnen worden. De onkosten van het stichtingsbestuur worden zo laag mogelijk gehouden.

De stichting staat ten dienste van de familie- en zorgboerderij in India, zoals opgenomen in de statuten. De verworven gelden worden besteed aan de levende have (grond, bomen, dieren en gewassen), minimaal onderhoud en investeringen van de behuizing, machinerien en vervoersmiddelen, de minimale levensbehoeften inclusief ziektekosten van alle medewerkers (5 full-time, 5 oproepbaar en enkele 10-tallen over het jaar verspreide seizoensarbeiders), micro-kredietverstrekking (per januari 2016 staat er ruim € 6.000,- uit onder 11 dorpelingen), belastingen, verzekeringen, kantoor, vervoer en culturele programma’s van de familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm.

De boerderij heeft 31% van de exploitatiekosten gedurende 2015 kunnen bekostigen uit eigen inkomsten (tijdens 2014 was dit bijna 36%).

De boerderij is dus maar ten dele zelfvoorzienend, wat echter eigen is aan een zorgboerderij (!) en de stichting vult naar vermogen aan. Het totaal aan vrij te besteden giften ligt voor 2015 ruim € 2.000,- onder het gemiddelde van de laatste acht jaren. De zorgtak van de boerderij beslaat tijdens 2015 41% van de totale exploitatiekosten met verstrekking van medische hulp, tempelmaaltijden onder armen, werkkleding, salarissen plus voeding vanwege bewust uitgevoerde arbeidsintensieve werkmethodes, persoonlijke aandacht vanwege sociaal-economische problemen in de dorpsgemeenschap en micro-kredietverstrekking. Gedurende 2014 was dit 28%. De zorgtak tijdens 2015 kostte € 5.605,-  en gedurende 2014  € 3.981,-. Vooral voor de extra zorg voor mens en milieu blijven we afhankelijk van de vriendenkring van de stichting. Een boerderij zonder maatschappelijk verantwoord management en hart voor de Natuur richt zich enkel tot zaken doen, maar een ecologische boer plaatst zich zelf als bemiddelaar tussen Natuur en maatschappij.

Het financiele tekort van de boerderij heeft de afgelopen jaren een dalende curve getoond, maar lijkt hardnekkig te stagneren vanwege de internationaal opgelegde te lage landbouwprijzen in India. Het jaarlijks tekort hakt onherroepelijk in op de kleine reserves, ons appeltje voor de dorst. De boeren drukken de kosten en dit werkt negatief voor het milieu, de voedingskwaliteit en de dorpsgemeenschap. We willen de biologische gemeenschapscultuur wel de toekomst in helpen meedragen, ondanks de meedogenloze opmars van de industriele landbouw, die ieder dreigt mee te trekken over de afgrond en niet echt ten dienste staat van het plattelandsleven, maar wel van een verslindende economische draak!

Dus voor een verzekering van een duurzame exploitatie van de familie- en zorgboerderij, en een garantie voor een onafhankelijke zelfvoorzienende dorpsgemeenschap, behoeven we een verhoging van het totaal aantal vrije giften. De Indiase overheid is Thiru Valagum Farm tijdens 2015 voor ongeveer € 500- (de waarde van een jaar vrouwensalaris!) tegemoet getreden. Ook dit geeft ons extra moed te blijven werken aan ecologie, landbouw en mens op weg.

Het doel van de stichting blijft, om het werk in India zo veel als mogelijk te blijven ondersteunen. De boerderij in India sloot het jaar af met een tekort op de exploitatierekening van € 2.285,- m.n. door kwijtschelding van een aantal micro-kredietleningen. Hier waren 14 gezinnen mee geholpen. We behoeven zeker voorlopig meer ondersteuning voor onze familie- en zorgboerderij, willen we onze benodigde sociaal-economische service aan de dorpelingen kunnen voortzetten en gezonde biologische producten kunnen blijven voortbrengen.

Thiru Valagum Farm heeft met haar antwoord op specifieke locale problemen toekomst, als het een breed en met hartekrachten gedragen initiatief blijft. Voor een nieuwe en gezonde internationale samenleving is actieve deelname van de burgers zelf nodig. En Thiru Valagum Farm heeft hiervoor een stichting met haar vriendenkring en een boerderij met haar medewerkers en zorgontvangers, wat ons de nodige veerkracht zou moeten kunnen garanderen voor lange termijn uitvoering.

Financiele verantwoording Stichting Thiru Valagum Farm 2015.         

Balans per 1 januari 2015                             € 13.038,22

Inkomsten Stichting

Gestorte giften (42)                            € 5.724,31

Vriendenloterij                                    € 903,50

Acties (2)                                           € 602,60

Totaal giften                                                  € 7.230,41

Onkosten Stichting

Bank                                                    € 85,29

Kantoor                                               € 272,25

Overgeboekt tbv familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm India

€ 14.250,-

Totaal onkosten                                               € 14.607,54

Balans per 31 december 2015                       € 5.661,09

 

Tot slot nog de volgende berichten van de stichting.

Bij electronische nieuwsbrief 48 hebben we nogmaals ons foldertje ‘Wordt vriend van Thiru Valagum Farm’ toegevoegd. Hiermee kunt u ons werk meer bekendheid geven.

Zoals altijd blijven we open staan om studenten, vrijwilligers en gasten te ontvangen in India. Gemiddeld hebben we een vrijwilliger per jaar op onze familie- en zorgboerderij. Dit is te weinig terwijl de groei toeneemt van het vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden.

De bestuurstaken worden zo veel mogelijk via de computer vanuit India gesteund en geregeld. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. En wat aardig is om te weten in de drukke tijden van vandaag de dag; een nieuw bestuurslid wordt niet overbeladen met taken!

Vanwege de Thiru Valagum Farm Vriendenkring Nieuwjaars-Actie 2016, ten behoeve van de aanschaf van zonnepanelen, hebben we geen gerichte donaties ontvangen. Alternatieve energie blijft nog steeds een achtergebleven aspect van ons ecologisch bedrijfje.

 

Voor straks wensen we u een doorbrekend Paasfeest toe

met zicht op licht en vrede!

Ook dankend en groetend namens ons stichtingsbestuur te Terneuzen,

Dhanalakshmi en farmteam in India,                                     Gerrit Impens.

 

 

Nieuws van          Thiru Valagum Farm            in India

Vrienden van Thiru Valagum Farm,

Afgelopen september is er aangevangen met het schrijven van een boek.

Het wordt een biografische schets over mijn (Gerrit) leven in relatie tot ecologie, landbouw en mens op weg. Mijn kinder- en jeugdjaren passeren in het boek en daarna de studies sociaal werk en biodynamische landbouw voor de tropen. Het levensverhaal gaat over vegetarisme en natuurvoeding en waar ik als kok heb gewerkt. De ecologische bedrijven en zorgboerderijen in alle windhoeken van Europa waar ik werkte, worden in een geschiedkundige en/of landschappelijke context beschreven. De voedings- en landschapskursussen die ik aanbood komen ook aan bod. Mijn geleidelijk ontstane link met India en mijn levensdrijfveer uit de antroposofie worden ook uit de doeken gedaan. Uiteindelijk gaat het verhaal over Thiru Valagum Farm, hoe het ontstond, de moeilijkheden die we proberen te overwinnen en de genomen verantwoordelijkheid en de vizie die ons overeind houdt. Tenslotte richt het boek zich op de mensen op aarde en in de hemel, die ons helpen met de verwezenlijking van ons heilzaam plekje op aarde, waar de aandacht gericht wordt op ecologie, landbouw en mens op weg.

De Amsterdamse Iona Stichting heeft € 600,- toegekent als ondersteuningsgift, mits het boek bij een uitgever wordt ingediend. Het schrijven zal zeker tot volgende winter voortduren en hiervoor zal ik geregeld wat tijd van mijn boerderijwerkzaamheden moeten opofferen. Bekende schrijvers krijgen grotere ondersteuningsbedragen uitgekeerd door bepaalde fondsen. Het wordt mijn eerste boek waarvoor ik een totaal ondersteuningsbedrag van € 1.200,- heb voorgesteld. U begrijpt het al.

U giften zijn welkom om de totstandkoming van het boek tot een succes te maken. We houden u op de hoogte van het schrijversavontuur.

In juli volgt er weer meer nieuws over de boerderij in India.

Hartelijke groeten en zoals altijd, dank voor uw steun, Gerrit Impens.