Nieuwsbrief maart 2015

Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

 

‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

2015      Maart      Nummer 45

Nieuws van         Stichting Thiru Valagum Farm    Terneuzen

 

Beste vrienden,

Fijn om u weer te kunnen berichten over ons werk. Vanaf eind April tot eind Juni dit jaar komt Gerrit Impens met zijn gezin naar Terneuzen. We stellen het op prijs u te mogen ontmoeten tijdens geplande lezingen over de boerderij in India  en/of over het thema ‘Aarde, Water en Mens’. We houden u op de hoogte van het programma op www.heilzame-aarde.nl

Stichting Thiru Valagum Farm

heeft voor 2015 een aantal wensen geformuleerd.

Welkom is een uitbreiding van onze vriendenkring in Nederland en Vlaanderen (abonnees, donateurs, vrijwilligers). U staat vrij onze nieuwsbrieven en flyers te delen met uw familieleden, vrienden, collega’s, clubgenoten enz. Als u ons nieuwe belangstellenden hun postadres of e-mail adres doorzend op thiruvalagum@yahoo.co.in dan  plaasten wij deze in ons adressenbestand. De nieuwsbrief wordt in beperkte oplage verzonden per post en in een groter aantal per e-mail. De flyer wordt niet gedrukt. Zowel de nieuwsbrief alsook de flyer zijn te lezen op onze website.

Hoe meer lezers, hoe meer bewustzijn, betrokkenheid

en steun voor duurzame landbouw.

Dit jaar hopen we ook tot een groter aantal deelnemers te komen aan de Vriendenloterij wat ons werk steunt. Nog een wens; We zouden vaker enthousiaste en practische gasten, studenten en vrijwilligers uit Nederland in India willen ontvangen. We zoeken naar wegen hier meer bekendheid aan te geven.

Voorjaarsactie 20 Mei – 20 Juni 2015 

Presentaties; door Gerrit Impens, biodynamisch landbouwer en ontwikkelingswerker.

1.‘Thiru Valagum Farm India’

Vergezeld van Thiru Valagum Farm videofilmpjes.

Duur; 2x 3 kwartier met tussenpauze.

De boerderij als levend organisme; ecologische eenheid, natuurlijke samenhangen.

De boerderij als bedrijfsindividualiteit; dynamiek voor duurzaamheid, waarheid, schoonheid en goedheid. Kansen en wensen voor de toekomst.

2.‘Aarde, Water en Mens’

‘n Wakkerschuddend appel voor verantwoordelijke actie uit individuele vrijheid.                 Vergezeld van diashow.

Duur; 2x 3 kwartier met tussenpauze.

  1. 1.   Water en Moeder Aarde        5. Wereldwijdse Waterproblemen
  2. 2.   De Luchtrivier                    6. Water-Beheerproblemen
  3. 3.   De Aarderivier                   7. Water; Uitdagingen
  4. 4.   Water-Fenomenen               8. Water en Cultuur

Vrijwillige entreebijdragen na afloop van de presentaties.  De engelstalige DVD  ’Earth, Water & Man’ wordt aangeboden. De opbrengst van de Voorjaarsactie komt ten goede aan ons microkredietprogramma en voor de aanschaf en installatie van een flow form (wentelschalen) voor levenskrachtig water op de boerderij in India.

Het microkrediet wordt besteed voor medische zorg, onderwijs en investeringen voor economische activiteiten van de betrokken families. Per Februari 2015 hebben we 25 leningen uitstaan (waaronder 6 vrouwen) voor een gemiddeld bedrag van € 313,- per lening. Kleine leningen worden soms omgezet tot gift, een aantal leningen zijn vrij van interest en de meer kapitaalkrachtige deelnemers betalen een individueel overeengekomen interest, teneinde het programma mee te helpen financieren.

Mensen welke de lezing ‘Aarde, Water en Mens’ bijwonen worden o.a. geinformeerd over het gebruik van flow forms om de waterkwaliteit te verbeteren.

We verzoeken binnen onze vriendenkring groepen mensen / organisaties in midden Zeeland en (Zeeuws) Vlaanderen onze lezingen in huis te willen halen. Op onze website www.heilzame-aarde.nl wordt u geinformeerd over bevestigde data en plaatsen om de lezingen bij te kunnen wonen. We geven er vanaf Mei nog meer publiciteit aan. We rekenen op een goede opkomst, dus neem ook een vriend of kennis mee om geboeid te worden door ons werk voor een Heilzame Aarde.

Interesse om een lezing te helpen organiseren voor uw vereniging, school of een tehuis? thiruvalagum@yahoo.co.in

Nieuws van          Thiru Valagum Farm            in India 

Bedrijfsportret;

Sinds eind 2014 formeel biologisch gecertificeerd bij OFAI (Organic Farmers Association India), doch ook biodynamische werkmethodes worden toegepast.

Medewerkers; Naast Dhanalakshmi en Gerrit, drie vaste medewerkers (1 man, 2 vrouwen) en fluctuerend tot maximaal 20 vrouwelijke en 10 mannelijke seizoensarbeiders (hoofdzakelijk uit de Dalit-kastelozen gemeenschap).

Dieren (per Februari ’15); 2 koeienrassen (11), schapen (18 ooien plus lammeren), geiten (3), konijnen (60), duiven (9), parkieten (4), kalkoenen (4), 2 kipperassen (14), parelhoenders (3), ganzen (7), vis (tijdens de moeson enkele 100-en), twee honden, een jakhals en verscheidene katten.

Gewassen (rotatie met 2 seizoenen); rijst, diverse bonen, pinda’s, sezam, diverse gierstsoorten, olifantengras, groenbemesters, groentekas en –tuin, diverse fruitbomen en cocospalmen, houtplantage en aanplant inheemse bomen.

Bemesting; ruim 40m3 gemengde mest, gier eNieuws van         n boompap, voorzien van biodynamische compostpreparaten. Toepassing van koeflattenpreparaat.

Grootte; 5 hectare op zavelachtige grond. De verhouding bomen, gewassen en dieren houden we om en om 1:1:1 voor een goede ecologische balans.

Overig; Zuivelverwerking, verwerking van pinda’s, sezam en cocos tot olie, microkredietprogramma per Februari ’15 voor een totaal van € 7.821,- , ontmoetingsplek voor (ecologische) boeren en seizoensfestivals met kinderen.

Afzet producten; zelfvoorziening inclusief medewerkers en thuisbezorging aan 5 tot 10 klanten. Machinerien; Tractor met cultivator, schijfeg, rotavator en kipkar.

Financiele balans 2014;

Inkomsten boerderij ‘14                          €   4.991,-

Inkomsten stichting ‘14                           € 12.747,98

Totaal inkomen ‘14                                   € 17.738,98

Uitgaven boerderij ‘14

(inclusief aanschaf minibusje)                   € 19.172,-

Tekort 2014                                           € 1.433,09

Ook Thiru Valagum Farm in India heeft wensen voor 2015.

We hopen op een verdere toename van onze locale klantenkring in India met een eerlijke prijs voor onze biologische producten, want die ligt nog steeds te laag. Waarschijnlijk helpt het, dat we eind 2014 gecertificeerd biologische boerderij zijn geworden.

Het tekort op de jaarbalans van de familie- en zorgboerderij lijkt de nulgrens te gaan benaderen. Het financieel totaal tekort is de afgelopen vijf jaren steeds teruggelopen. Intensivering van de boerderij-activiteiten, inclusief respect voor de natuur en omarming van de locale medewerkers, is onze insteek. Vooral opbrengsten van bomen, gewassen en dieren nemen jaarlijks enigszins toe. De exploitatiekosten van de boerderij nemen jaarlijks steeds wat af. De stichting voorziet de boerderij jaarlijks in vrij te besteden verkregen donaties. Afgelopen drie jaren is het totaal bedrag aan giften (exclusief opbrengsten uit acties voor investeringen) in vergelijking met de jaren rond 2010 gehalveerd. Een kleine toename van vrije giften tot ruim € 6.500,- tijdens 2014 bracht het totaal tekort van de boerderij vorig jaar tot € 1.433,09. Alles bij elkaar een bemoedigende tendens, lijkt ons.

Tijdens 2014 is in India het aantal kleinschalige op locale voedingsproductie gerichte boerenbedrijfjes waarschijnlijk met ruim 800.000 afgenomen. Dit komt zeker ook door de gedrukte landbouwprijzen vanuit de gestuurde wereldeconomie, die richting industriele landbouw werkt. Thiru Valagum Farm kiest voor locale voedselvoorziening, meewerken aan zelfvoorziening van de boerengemeenschap en behoud van biodiversiteit en traditionele kennis over landbouw. We hopen dat u zich blijft herkennen in onze doelstellingen, een Heilzame Aarde te waarborgen voor de toekomst in de woelige wereld van vandaag. Uw medeverantwoordelijk-heidsgevoel voor Aarde en mens geeft ons moed. Onze hartelijke dank ook aan u als vriend van de stichting, zodat we in ons idealistisch streven kunnen volharden.

Als voorproefje op de te verwachten lezingen tijdens onze Voorjaarsactie 2015 het volgende. De lezing over Thiru Valagum Farm belicht twee lagen van het werk.

We houden ons ten eerste met de vraag bezig hoe het gemengd boerendrijf ooit is ontstaan; het bedrijfs-organisme. De ecologische landbouw van vandaag steunt op het concept van het zelfvoorzienend landbouwbedrijf, wat een niet te onderschatten Europees erfgoed is. De huidige op economische groei gespitste industriele landbouwspecialiteiten, hebben het levendige biodiverse bedrijfs-organisme grotendeels verscheurd en verdrongen.

Ondanks dat het gemengd landbouwbedrijf niet uit India stamt, herkennen we aldaar toch een universeel basisprincipe van duurzame landbouw, wat nog steeds wordt belicht tijdens het jaarlijkse oogstfestival de Poongal. De koe verbindt zich door de mestgift via de vruchtbare bodem, met de gezondmaking van de gewassen. Dit wijst op de natuurlijke samenhangen en kringlopen, welke overal ter wereld broodnodig-herstelling behoeven. Pas dan hebben we weer een gezonde basis voor voedselvoorziening. Deze basis wilt Thiru Valagum Farm verwezenlijken met de drie pilaren; ecologie, landbouw en mens op weg.

Maar een heilzame voortgang vraagt om meer. De tweede laag. Het heeft voor de mens vanuit wijs inzicht onvoorstelbaar veel broederlijke inzet gekost, om ooit tot het landschaps-juweel gemengd landbouwbedrijf te komen. En nu vraagt het overal ter wereld van de mens een enorme wilskracht, om uit onafhankelijke vrije gedachten, in vertrouwelijke onderlinge samenwerkings-verbanden, in vreedzaamheid, het leven te dienen. Deze opwaartse weg hebben we verwoord in de vier waarden van Thiru Valagum Farm en hiermee werken we aan de ontwikkeling van onze bedrijfs-individualiteit; de ver-wezen-lijking van een boerderij met een eigen unieke identiteit, welke een bijdrage levert aan een heilzame toekomst van Aarde en mens.

Het werken aan landschapsherstel en het voeden van de levenskrachten is dat geen goede Paasgedachte voor straks?

Hartelijke groeten en hopelijk tot (weder)ziens komend voorjaar,

                                               Dhanalakshmi en Gerrit Impens vanuit India.