Nieuwsbrief maart 2014

Heilzame Aarde Nieuwsbrief 

2014       Maart      Nummer 42

Stichting en familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm wensen u een goede Pasen 2014 toe met inspiratie voor een vreedzame en gezonde Aarde.

Beste vrienden,

Ondanks de leeftijd van mijn echtgenoot Francois en ik, is het ons toch maar weer gelukt om afgelopen winter, een bezoek van enkele maanden te brengen aan onze kinderen en kleinkinderen in India. Dankbaar zijn we uiteraard dat we deze reis wederom hebben kunnen maken. Thiru Valagum Farm ervaren we steeds meer als een tweede thuis temidden van een in ontwikkeling achtergebleven omgeving, ver van Nederland.

Sinds ruim een jaar wordt de boerderij nu permanent bewoond door Gerrit, Dhanalakshmi en de kinderen en Suresh hun trouwe assistent. Voorheen lag het land er ’s-nachts verlaten bij. Zo is het in de streek de gewoonte. Overdag worden de velden bevolkt met vee en landarbeiders en ’s-avonds trekt ieder en alles zich terug in het dorp. Een gemengd boerenbedrijf op het platteland is dus een nieuw uitdagend concept voor de dorpelingen. Je kunt gewoon voelen dat er nu dag en nacht een gezin op de boerderij woont. De aandacht welke de gewassen en het vee krijgen is meer intens geworden. Ook is de begeleiding en supervizie van de medewerkers uit de omringende dorpen strakker en efficienter.

Gerrit richt zijn practische aandacht vooral op de  composthopen, groentekas en de bomen (bos en boomgaard). Daarnaast stuurt hij de aanpak aan van de veehouderij met koeien (12), schapen (20 ooien), konijnen (5 moeren), pluimvee en een visvijver, maar laat de uitwerking grotendeels over aan Dhanalakshmi en de arme medewerkers uit de omringende dorpen. Gerrit geeft ook richting aan het teeltplan, springt zo nu en dan zelf op de tractor, maar laat ook de meeste akkerbouw-werkzaamheden over aan de overige werkers. Dhanalakshmi (zelf een Dalit) begeleidt twee formele Dalit vrouwengroepen uit Veeraperumanallur dorp en de vrouwelijke (part-time) medewerksters uit de omringende dorpen. Dit behelst ook microkredietverschaffing en sociale begeleiding. In totaal komt dit nu neer op gemiddeld ruim veertig vrouwen, naast een handvol mannelijke (part-time) medewerkers.

Er is een groot verschil tussen de beginjaren (vanaf 2001) dat we in India kwamen en nu. Het schoolverkeer is toegenomen, de geneeskundige zorg is tot in de grotere dorpen nu aanwezig en het aanbod van goederen is uitgebreider geworden.

Veeraperumanallur is een wat groter dorp met 6.000  inwoners. De binnendorpen rond de boerderij verschillen onderling van mentaliteit en zijn kleiner. Naar de binnendorpjes toe, zijn de wegen erbarmelijk slecht. O.a. daardoor zijn die dorpen nogal geisoleerd en zijn de kansen voor ontwikkeling ook kleiner. Wat de kleine dorpen betreft, daar is dus nog altijd een grote behoefte aan basisontwikkeling, net zoals in de krottenwijken van kleine en grote steden. Heel vaak hebben mensen geen vast inkomen en zijn afhankelijk van een weliswaar afnemend aanbod van seizoensarbeid in de landbouw (vanwege mechanisatie en schaalvergroting) en voelen zich genoodzaakt in stedelijk gebied werk te zoeken.

Ik heb tijdens dit verblijf op de boerderij midden op het platteland weer zoveel meer leren begrijpen van de dorpelingen. Ik sta nog steeds verwonderd, hoe de vrouwen met weinig middelen en minimale verzorging zich weten te redden. Mensen, wat zijn velen onder ons ondanks de crisis in Nederland toch nog altijd verwend.

De Indiase mensen houden zich nog vast aan tradities, zoals Hindoe familiefeesten en het kastensysteem. In sociaal opzicht blijft ontwikkeling een moeilijk maatschappelijk vraagstuk, omdat het discriminerende kastensysteem en de macht van de rijkeren de kloof tussen arm en rijk nauwelijks dicht.

De drang naar een hoger bestedingsinkomen doet steeds meer van zich gelden, omdat de uitbreiding van materiele voorzieningen zienderwijze toeneemt. Gelukkig is er wel al meer kans op onderwijs en geneeskundige zorg gekomen, maar de armen en kastelozen weten nog niet goed de weg vooruit in de verwikkelde sociale sfeer. Het vraagt een eindeloos geduld en  uithoudingsvermogen, om de achtergestelde bevolkingsgroepen meer bewustzijn, kennis, gevoel van gelijkwaardigheid, constructieve daadkracht en begrip voor het milieu bij te brengen.

Met bewondering hebben wij het vele werk van Dhanalakshmi en Gerrit wederom gevolgd en gezien dat zij aan de rand van de samenleving met zoveel inzet en geduld volharden in hun idealen. Als familie- en zorgboerderij vervolgen ze verder hun weg en steken als pioniers hun nek uit onder moeilijke omstandigheden.

Hartelijk groetend en onze dank ook voor uw ontvangen bijdragen afgelopen jaar. Uw prive schenkingen blijven welkom, vooral als aanvulling op de extra zorg die wordt geboden. Binnenkort kunt u het financieel jaaroverzicht op onze website www.heilzame-aarde.nl nalezen.

Cecile Impens, Voorzitter Stichting Thiru Valagum Farm.

 Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Millennium Ontwikkelingsdoelen in 2015.

Laten we de ontwikkelingsdoelen eens afstemmen op de locale regio waar familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm is gevestigd.

1. Extreme armoede en honger is nagenoeg uitgebannen. Afgelopen jaren hebben we wel degelijk mensen met een groot tekort aan voeding en zorg gekend en indien mogelijk geholpen, zoals met onze tempelmaaltijden.

2. Het is eigenlijk wel min of meer een feit geworden dat nu alle jongens en (vooral) ook meisjes naar school gaan. In ieder geval leert nu iedereen lezen, schrijven en rekenen en steeds meer jeugd leert verder. Hierdoor is het aanvullend avondonderwijs van Thiru Valagum Farm in Veeraperumanallur dorp een bijna overbodige taak geworden. Daarnaast willen we op de boerderij wel graag onze ecologische en culturele programma’s voor kinderen en jeugd voortzetten en verder ontwikkelen.

3. Wat dezelfde rechten tussen mannen en vrouwen betreft, moet er in practische zin nog veel gebeuren aan mentaliteitsverandering. Thiru Valagum Farm steunt dan ook vooral enkele 10-tallen vrouwen met (part-time) werk, sociale begeleiding en microkrediet.

4. We hebben de afgelopen jaren zelf waargenomen, dat kindersterfte is afgenomen door betere geneeskundige zorg. De overheid heeft eerste hulp-posten met medische staf in de grotere dorpen gebouwd.

5. Ook minder vrouwen sterven door zwangerschap vanwege betere zorg. Hierdoor behoeft Thiru Valagum Farm de auto niet meer in te zetten als noodambulance en aanschouwen we zelf, dat sterfte onder jonge kinderen en zwangere vrouwen inderdaad is afgenomen.

6.Wat betreft het stoppen van de verspreiding van ziektes zoals aids en malaria zijn we de afgelopen jaren vooral geschokt door de toename van aids in de dorpen. Dhanalakshmi (hiervoor getraind) informeert de vrouwengroepen over mogelijke risico’s.

7. Wat betreft de doelstelling het leven van meer mensen in een duurzaam leefmilieu is er nog veel meer werk te doen dan voorheen. Het gebruik van giftige landbouwchemicalien is een toenemende ramp voor de bodemvruchtbaarheid, de drinkwaterkwaliteit en de zuiverheid van voeding. Thiru Valagum Farm wilt zich sterk blijven maken als voortrekker en voorbeeld-boerderij met milieuvriendelijke werkwijzen en informatieve programma’s.

8. Ook is er nog heel veel te werken aan meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp. Er bestaan nog steeds geen goede afspraken tussen boer, handel en consument, ondanks onze lobby. De extra zorg richting de landarbeiders (sociale bijstand, culturele festiviteiten, voeding, kleding en microkrediet) wilt Thiru Valagum Farm blijven uitvoeren ondanks de hoge kosten, dat dit met zich meebrengt. Onze kleine reserves zijn daar niet afdoende voor.

Familie- en zorg-boerderij Thiru Valagum Farm is gestaag op weg naar zelfvoorziening en blijft maatschappelijk- en milieu-verantwoord ondernemen hoog in haar vaandel dragen. Dit kan niet zonder extra steun vanuit de stichting in Nederland. Onze dank voor uw begrip.

Dhanalakshmi en Gerrit Impens, Thiru Valagum Farm in India.