Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 67 – juli/augustus 2022

Help Thiru Valagum Farm ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ te brengen.

Beste vrienden,

‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ is het nieuwe devies van Thiru Valagum Farm sinds 2021. Dit betekent niet dat de ecologische familie- en zorgboerderij in Zuid-India zich als een eiland wenst af te sluiten van het omringende landschap en de mensengemeenschap. Er zal altijd een input en output blijven bestaan. Het betekent wel dat op de boerderij de ecologische kringloop nog beter gesloten mag worden, dat er een meer wenselijk solidair verkeer ontstaat tussen ons als producent met de handel en de consumenten. Daarbij achten we het van belang dat we met de boerderij alle rechten behouden om de unieke identiteit te bewaren en deze verder te ontwikkelen.

De Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn al eens uitgebreid besproken in de Heilzame Aarde flyer 20, mei 2020; ‘Foute boel met een afgedwongen werelddoel; Steun in onvoorwaardelijke liefde lokale initiatieven, de sociale beweging en een vrije cultuur.’ (Zie www.heilzame-aarde.nl) Met de dag wordt het dringender om vanuit lokale situaties het heft voor zelfredzaamheid in handen te nemen in samenwerking met omringende gemeenschapsleden. Thiru Valagum Farm formuleerde daarom de doelstelling ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ en blijft rekenen op een groeiende vriendenkring ter ondersteuning van ons werk op het Indiase platteland.

Ook Thiru Valagum Farm wordt uitgedaagd allerhande weerstanden te overwinnen zodat we inderdaad ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ brengen. Met de Millennium Ontwikkelingsdoelen 2015 in de herinnering weten we dat de Verenigde Naties prijkte met grootse beloftes. De VN Agenda 2030 wordt nu wereldwijd uitgerold terwijl de vrijheden inperken, mensenrechten worden ingeleverd voor meer mensenplichten en het midden- en kleinbedrijf, inclusief de boeren, toenemend met de handen in het haar zitten.

 

VN Agenda 2030 doel 1. Als we vanuit de boerderij in India om ons heen kijken zien we de armoede niet afnemen en blijven vele mensen (ten dele) afhankelijk van voedseldistributie van de overheid. Die afhankelijkheid kunnen we helpen overkomen door zelf een voorbeeld te stellen om met nog meer voeding van ons eigen land in onze eigen behoeften, inlusief die van onze medewerkers, te voldoen. Mensen behoren zelfstandig uit te kunnen drukken wat hun werkelijk benodigde budget is en op lokaal niveau behoren mensen ertoe over te gaan elkaar vanuit medeverantwoordelijkheid bij te staan de minimale behoeftes te helpen dekken. Thiru Valagum Farm werkt bijvoorbeeld met (rentevrij) microkrediet.

VN Agenda 2030 doel 2. De honger die eerder toeneemt, maar zoals wordt beloofd straks niet meer zou bestaan, mag geen nieuws zijn. De Codex Alimentarius bepaalt de loop van de voedingsketen, waarbij om te beginnen de boer geen inspraak op heeft. Het idee wat gezonde voeding is staat bijna op zijn kop. Ook dit jaar weer, nu men de zaden zegent en het nieuwe landbouwseizoen induikt, stromen de ouderen en kinderen gemakkelijk toe tijdens enkele tempelmaaltijden die we rond deze tijd traditioneel getrouw aanbieden.

VN Agenda 2030 doel 3. Goede gezondheid en algemeen welzijn zou bereikt zijn tegen het einde van dit decenium. De neveneffecten van de prikken worden in India angstvallig uit het publieke oog gehouden. We herinneren ons nog de brute toediening van poliovaccins aan Indiase kinderen, waarvan er nu zo’n vierhonderdduizend kreupel door het leven gaan. Bij de WHO en de BigPharma gaat het niet om gezondheid maar om een verdienmodel toegepast op mensen. Traditioneel waren landbouw en gezondheid aan elkaar gelinkt. Beiden zijn tot industriën geworden en onttrokken aan de invloed van de mensengemeenschap. Zelfzorg is dus meer dan ooit belangrijk geworden.

VN Agenda 2030 doel 4. Kwaliteitsonderwijs wordt de mens aangepraat, maar verwordt eerder tot een spreekbuis van de globalisten-agenda. In India zijn de scholieren en studenten anderhalf jaar lang de schoolgang ontzegd geweest. Bijna geheel zonder onderwijs zijn de kinderen en de jeugd naar de volgende jaren bevorderd en toegediend met diploma’s, zonder dat de meesten voldoende kennis hebben opgedaan. De nu vaker getoonde losgeslagenheid onder de studerende jeugd lijkt moeilijk te beteugelen door de onder druk gezette onderwijzers. Ook Thiru Valagum Farm werd de afgelopen paar jaar ontmoedigd de jaarfeesten met dorpskinderen te vieren.

VN Agenda 2030 doel 5. Met een geïntroduceerde andere kijk op de rol van de vrouw en de man, lijkt ook in India het zo lang geprezen familiebestaan steeds meer uit elkaar te vallen. Enorme aantallen kinderen verblijven in tehuizen met povere faciliteiten en minimale voorzieningen. Ook mijn schoonfamilie in India is niet bespaard gebleven van het uiteenvallen wegens de onderlinge competitie voor materiële zekerheid, het niet erkennen van gelijkwaardigheid en de haaks op elkaar staande mens- en wereldbeelden. We zijn steeds meer gaan bouwen op basis van versterkte en nieuwe vriendschappen.

VN Agenda 2030 doel 6. Schoon water en hygiene worden beloofd. In de regio van Thiru Valagum Farm wordt grondwater gedronken. Een deel hiervan wordt gefilterd. Drie tot vijf jaar geleden leden we op de boerderij aan een water tekort, waardoor we niet alle teelten konden bevloeien. Wegens enkele aardige moesons is het grondwaterpeil alhier weer op een redelijk peil gekomen. De deelstaat Tamil Nadu ondergaat al vele jaren een waterstrijd met haar aangrenzende deelstaat Karnataka, die veel water vasthoudt in stuwmeren en moeite heeft het water te delen. Het beleid van hygiene is ook gebaseerd op een oorlogsverhouding tot de natuur en van tijd tot tijd wordt er langs de straatkanten gretig met bleekpoeder gestrooid en worden in stad en dorp rookwolken met insecticiden verspreid. Het afvalwater blijft problematisch.

VN Agenda 2030 doel 7. Betaalbare schone energie is de volgende utopie die de mens wordt aangepraat. Op fossiele brandstof gewonnen elektriciteit is in de deelstaat Tamil Nadu recentelijk toegenomen. Feitelijk gaat dit doel over de digitale gevangenis en de totale controle over de mens. De door de multinationals in het keurslijf gegoten Greenpeace India tracht boeren te ronselen met het idee van lokale consumentenkringen. Het gaat echter om een digitale dwangbuis waarin men de Indiase boeren tracht te vangen. De formaliteiten in India zijn altijd al op een rommelige manier gehanteerd, dus de vraag blijft hoe men 1,3 miljard mensen de digitale kooi in krijgt.

VN Agenda 2030 doel 8. De economie groeit, maar niet voor iedereen en niet op een gelijkwaardige manier. Er wordt fatsoenlijk werk beloofd, maar de arbeidsvoorwaarden in India blijven een lachertje. Sinds de afgelopen jaren duizenden boeren in India zelfmoord hebben gepleegd, lijkt dit het verborgen doel van landonteigening in de kaart te spelen. De spontane dienstbaarheid in het arbeidsleven is nauwelijks tot bloei kunnen komen wegens het hardnekkige kastesysteem en een centralistische staat. Thiru Valagum Farm werkt hard aan de arbeidsmotivatie voor de werknemers om de zelfredzaamheid van het platteland te helpen bevorderen.

VN Agenda 2030 doel 9. De infrastructuur en de industrialisatie veranderen drastisch. Ook in India is er steeds meer ruimte vrijgemaakt voor het wegennet, de grootindustrie en informatie-technologie. Dit betekent tolwegen, wegwerparbeiders zonder contracten en toenemende controle. In de dorpen worden de bewoners direct gevraagd mee te betalen in het aanbrengen van cameras. Boeren worden verlokt zich digitaal te verbinden met de overheden, zodat men de teelten op de bedrijven rechtstreeks kan monitoren en sturen. We ervaren het als een moeilijke uitdaging de collega boeren te organiseren en op zelfstandige manier de toekomst onder elkaar in te vullen.

VN Agenda 2030 doel 10. Gelijkwaardigheid is nog altijd ver te zoeken in India, terwijl men de burgers als nummers in de matrix tracht in te voeren onder het mom van gelijkheid. De massa wordt nog altijd als een kudde beschouwd die wordt voortgedreven door een centrale macht en een rijke elite. De ideologie van het communisme is op het Indiase subcontinent nooit gedoofd geweest. Kleine boeren hebben weliswaar een grotere kans op bankleningen, maar dit kan ook werken als een doodlopende fuik.

VN Agenda 2030 doel 11. Al geruime tijd geleden zijn een aantal Indiase steden ondemocratisch verkozen tot duurzame steden, ook wel smart cities genoemd. De lokale mensengemeenschappen hebben reeds lock downs ervaren, waarbij slechts een gereguleerd voedingstransport mogelijk was. De politie en het leger werden hierbij op grote schaal ingezet om de mobiliteit te beteugelen. Voor de boeren, inclusief Thiru Valagum Farm, was het transport van oogsten en veevoeder sterk beperkt. De kleinschalige horeca zat op slot, maar lijkt momenteel weer te zijn hersteld. De druk op verstedelijking en het opeisen van landbouwgronden is ook in Zuid-India een politiek onderwerp van discussie.

VN Agenda 2030 doel 12. Produktie en consumptie zal door de centrale banken gelinkt kunnen worden aan een manipuleerbare digitale wereldmunt. Dat men lukraak het geldverkeer onder de mensen ondersteboven kan gooien, is in India enkele jaren geleden reeds gebleken. Plotsklaps werd het duizend roepie biljet waardeloos en hierop volgden eindeloze rijen wachtenden om hun contanten om te wisselen. Velen werden onder de voet gelopen en letterlijk vertrapt. Sinds die tijd bevinden zich tot in de dorpen toe pinautomaten en heeft ook het betalen met de mobiele telefoon zijn intrede gedaan. In contrast en de gedragsmanipulaties ontgaand staan de vele daklozen en armen, die letterlijk vanaf de kant toekijken.

VN Agenda 2030 doel 13. De elektriciteit en de brandstoffen zijn ook in India duurder geworden. Anno 2022 voert India Russische olie door naar Europa. Dit alles ligt niet in het verlengde van de kennis dat energie vrij zou kunnen zijn. Mensen worden gebonden aan andere ideeën en schuldig bevonden aan de uitstoot van het onschuldige CO2.

VN Agenda 2030 doel 14. Ook het water en het leven in het water komen toenemend onder controle te staan. Waarom laten de mensen de zorg voor het leven brengende water over aan de autoriteiten? Duizenden kinderen in India hebben op schoolpleinen opgesteld gestaan, waarbij ze de plannen uitbeeldden van de omvorming van de grote rivieren tot een enorm loodgietersstelsel. Bijna onbeperkt worden er diepwaterbronnen geboord. Vele watervogels zijn afhankelijk van te kleine overbevolkte binnenmeren. Er wordt nog steeds grof vuil gestort op zee en kuststeden lozen hun riooldrek rechtreeks in de branding.

VN Agenda 2030 doel 15. India heeft reeds een lange geschiedenis met het ontvolken van natuurrijke gebieden en deze om te dopen tot natuurreservaten zonder de traditionele verhouding tussen mens en aarde. Dit leek de eerste stap te zijn van een grootschalige toeëigening van land. Ook het ontvolken van gebieden waar stuwdammen ooit zijn aangelegd siert India niet. De traditionele zelfvoorzienende landbouw is reeds lange tijd vertrapt geweest door politiek met onrealistische belangen. De intrede van de moderne landbouw, de zogenaamde Groene Revolutie, heeft de vruchtbaarheid van het fragiele tropische bodemleven grotendeels kapot gemaakt. Honderdduizenden Indiase boeren zijn ondertussen letterlijk van de landkaart geveegd, terwijl de machten welke landbouw, voeding en genezing in handen trachten te krijgen kwijlend toekijken op de dorpsgemeenschappen waar er gebrek heerst aan innovatieve politiek. In deze omgeving richt Thiru Valagum Farm zich uitnodigend op met het devies ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’. Blijf of word vriend, sta ons bij.

VN Agenda 2030 doel 16. Dit doel propageert vrede en gerechtigheid voorgezeten door ondemocratische wereldorganisaties zoals de Verenigde Naties en gekaapte NGO’s zoals bijvoorbeeld Greenpeace. De oorlog in de Oekraïne heeft ondertussen geresulteerd in de geforceerde opkoop van ruim 60% van het boerenland door een handjevol multinationals. Dit kunnen we als een voortgaande trend van oorlogsindustrie en graaikapitalisme beschouwen.

VN Agenda 2030 doel 17. Wereldorganisaties eisen de regels op voor de weg vooruit. Nationale staten lijken schaapachtig in te volgen. Regionale en lokale initiatieven behoren nu met kracht te verrijzen, om de economie een nieuw leven in te blazen, de eigen stem publiekelijk te laten klinken en de plannen scherp te krijgen voor een waarachtige visie voor een levende aarde en een humane maatschappij.

 

Ook namens het Terneuzense bestuur hartelijke groeten,

en vanuit India, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.

 

Samen onderweg met de stichting en de vriendenkring

Help ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’

Strevend naar een voorbeeld-voedselbos voor de regio