Nieuwsbrief juli 2018

‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

2018           Juli            Nr.55

 

Nieuws van        Stichting Thiru Valagum Farm       Terneuzen
en                                   Thiru  Valagum  Farm                in India                          

 

Beste vrienden,

De familie- en zorgboerderij en de economie.

Met de Thiru Valagum Farm als ecologische of biodynamische boerderij in India, zou men al gauw de economie waarin we zijn ingebed kunnen relateren aan Fair Trade, solidariteit en broederlijkheid. Mensen in India vragen ons wel eens of we onze boerderijproducten exporteren naar Europa. Het antwoord is dan altijd nee, omdat we niet zijn aangesloten bij een boerengroep en we verkiezen dat onze gezonde producten locaal worden verhandeld en geconsumeerd. Met onze boerderij houden we het klein, oftewel; ‘Small is beautiful’. Dit staat lijnrecht tegenover de door de Wereldbank en het IMF ingepakte India, dat grootschaligheid afdwingt ten koste van de bevolking.

We trachten solidair te zijn met onze omringende plattelandsgemeenschap. We zijn opgenomen in de traditie van wederzijdse dienstverlening. Niet al het werk en de geboden dienstbaarheid hangen vast aan loon. Het moderne loonstelsel is gekoppeld aan de industriële producten, handel en consumptie. Aan dit bestedingspatroon kunnen de meeste boerenfamilies niet meedoen. Thiru Valagum Farm biedt arbeid aan, leerervaring met ecologisch werk en deelname aan het werkproces als vorm van dagbesteding. We bieden een nogal losse groep van mensen uit onze omringende dorpen zinnig, verzorgend ecologisch boerenwerk aan en in fysieke vorm bieden we er het een en ander voor terug. We bewerken wel eens de grond voor burenboeren met onze tractor, bieden maand- en dagloon aan, verstrekken producten en maaltijden uit de boerderij, of ontbijt en lunch via locale eethuisjes en we verschaffen werkkleding. Op heel kleine schaal maken we nog steeds deel uit van een ruileconomie, door producten met elkaar uit te wisselen. Van tijd tot tijd bieden we tempelmaaltijden aan, aan met name weduwen. Deze rituele maaltijden voeden het lichaam, de saamhorigheid en de geest.

De Thiru Valagum Farm producten verlaten het bedrijf soms noodgedwongen onder de kostprijs richting de Indiase graandepots.  Deels vermarkten we onze kwaliteits ecologische voeding voor een verhoogde prijs, aan een klein aantal klanten die accoord willen en kunnen gaan met een realitisch prijskaartje. Goedkope en vaak belastingvrije import in India van voeding uit onder meer Afrika, houdt de landbouwprijzen veel te laag. De Indiase verwerkingsindustriën en de consumenten verkiezen  goedkope importproducten en dit doet de Indiase boeren struikelen. Het landbezit schuift op naar de grootgrondbezitters en de loonwerkbedrijven ondermijnen de arbeidsintensieve landbouwmethodes, waar de grote getalen dorpelingen deels afhankelijk van zijn.

Thiru Valagum Farm ving het werk aan begin van deze eeuw toen bijna al de grondbewerkingen nog met ossen werden uitgevoerd. Nu worden ossen nog maar een enkele keer ingezet per jaar. De zachte technieken leveren steeds meer in terwijl de harde technieken in opmars zijn. We zijn nooit financiëel krachtig genoeg geweest, om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. We zijn wel blij, dat we met onze ecologische werkwijzen stand kunnen houden, als bemiddelaar tussen natuur en mens, en dienen de lokale mensen een mogelijke levensweg aan, die is gebaseerd op een gezonde bodem met levenskrachtige voeding.

We willen onze vriendenkring in Nederland bedanken voor hun bijdragen aan onze Sponsor-aktie  Boerderij-dieren 2018 die tot dusver € 445,- van de benodigde € 4.500,- heeft opgebracht. We gaan binnenkort dus nog meer kippen houden, maar zullen onze vriendenkring na de zomermaanden nogmaals op broederlijke wijze attenderen, op onze dringende behoefte aan intensivering van onze economische activiteiten. Ten overvloede melden we nog, dat de eerste helft van 2018 een tekort heeft opgelopen van ruim € 1.100,- (waarin de vrij te besteden donaties van 2018 reeds zijn verwerkt) terwijl we met volle kracht vanaf juli het nieuwe teeltseizoen induiken. Thiru Valagum Farm hangt dus zeker nog wel even af van de solidariteit uit onze vriendenkring.

 

De familie- en zorgboerderij en het sociale leven.

Thiru Valagum Farm wilt graag samen met de ander op weg. We hopen al heel lang op enkele meerdere inwoners op de boerderij en zitten al lange tijd zonder vrijwilliger uit Europa. We willen als vrije individuen midden in een dynamieke sociale beweging staan. We zijn geen eenzijdig productiebedrijfje, maar een plek waar mensen een beetje gelijkwaardigheid en wederzijds respect  kunnen ervaren, naast het kastensysteem, de arm en rijk tegenstelling, en de competitiegewillige gemeenschap. Het algemeen recht tot enig welzijn en rechtvaardigheid komt niet zo gemakkelijk voor elkaar.

We bieden een afwisselende groep mensen kleine micro-kredieten met of zonder rente voor de ontwikkeling van hun gezinsleven. Van tijd tot tijd kunnen we binnen ons systeem leningen tot giften omzetten. Daarnaast gaat er geen week voorbij, dat Dhanalakshmi tijd besteedt aan counseling en het bieden van probleemoplossingen met locale dorpelingen, die om advies vragen. De gesprekken gaan meestal over zaken die tot een goed einde gebracht kunnen worden, soms hebben we met zeer ernstige ingrijpende  problemen te maken. Dhnalakshmi maakte enkele jaren deel uit van een vrouwengroep voor micro-kredieten, terwijl deze verbintenis nu ook een religieuze kant heeft gekregen met pelgrimstochten.

Thiru Valagum Farm zelf heeft geen goede ervaringen met leningen van banken en de Indiase overheid. In ons geval werden de leningen nooit tot giften omgezet, was de rentedruk te hoog en bleef er smeergeld hangen.

 

De familie- en zorgboerderij en het culturele leven.

We willen als vrije mensen op weg blijven gaan. Daarom trachten we met een open blik om ons heen te kijken. De wereld zit vol wijsheid en is een afdrukking van hemelse scheppers. De mens kijkt niet voor niets sinds oude tijden naar de sterren. We zijn het gewend geraakt op rationele wijze onze wereld in te delen. Maar op Thiru Valagum Farm hanteren we verscheidene vooruitstrevende ideeën omtrent ons leefmilieu en de landbouw. We werken vanuit de locale tradities, die weliswaar grotendeels zijn overspoeld door geïmporteerd natuurwetenschappelijk gedachtengoed, dat zich eenzijdig richt op de economische aspecten van het leven. Het maakt de landbouw met de toegepaste techniek tot industrie.

Maar wij werken aan het boerenleven als zijnde een duurzame garantie voor de Aarde en de mens. De boerendorpen alhier zijn nog steeds een ademend organisme, die ‘s-morgens worden verlaten door de landarbeiders en het vee. ‘s-Avonds komt iedereen weer terug. In de opzet van de dorpen zien we nog veel terug van de traditionele landschapsarchitectuur, de Vaastu Saastra. Thiru Valagum Farm is opgezet als miniatuur boerendorpje, met vele Vaastu Saastra elementen erin verwerkt en ook andere concepten, zoals de traditionele Europese gemengde bedrijfsopzet. Wij hanteren een gelijke verdeling van bomen, dieren en gewassen. We zijn op weg naar een bedrijfsvorm dat duurzaam is voor de natuurlijke leefomgeving, de ecologie, en dat een garantie biedt voor de voortgang van een zelfvoorzienend plattelandsleven met een aanbod van gezonde producten voor de wijdere omgeving. De boerendorpen en bedrijfsinitiatieven zoals Thiru Valagum Farm moeten richting levenskracht en welzijn evolueren.

De moderne techniek heeft ook het Indiase platteland verroverd. We trachten zo veel mogelijk rekening te houden met een ruim aanbod van werkgelegenheid en trachten schadelijke invloeden van de techniek te minimaliseren. Landbouwgif en genetische manipulatie houden we buiten de deur.

Door het aanleren van diepere inzichten in de relaties tussen de natuurrijken en de boven-zinnelijke werkingen zoals de levenskracht, wordt een ethisch sterkere aandacht voor de verzorging van al het levende aangespoord. We passen ook traditionele Hindoerituelen toe, zoals landzegeningen en het contemplatief zaaien en oogsten. We trachten ook het land zuiver te houden van negatieve invloeden, middels het moderne Space Clearing. We vieren ook de Hindoe en Christelijke jaarfeesten, die in verband staan met de levensloop van Moeder Aarde doorheen de seizoenen.

Van tijd tot tijd weten we onze inzichten en vizie te delen met schoolkinderen, collega boeren en plattelands ontwikkelingsprojecten, maar we wensen hier veel uitgebreider mee aan de slag te kunnen gaan. Een budget hiervoor wordt gemist en het bestaande Michaëlhouse zou hier voor ingericht kunnen worden met een leslocaal.

 

De Indiase overheid heeft ons boerderijwerk zo nu en dan beloond met kleine subsidies, terwijl de meeste subsidies oneerlijk en onevenwichtig worden verdeeld. Vooral de kleinschalige boeren zijn hiervan de dupe.

Gezien Stichting Thiru Valagum Farm sinds 2003 wordt bijgestaan door een vriendenkring, weten we dat er heel wat mensen zijn, die onze intenties om ecologie, landbouw en mens op weg te helpen onderkennen en stimuleren. We steunen in ons werk op het vertrouwen dat onze vriendenkring in ons heeft. De donaties en giften blijven van groot belang.

 

We danken alle Thiru Valagum Farm vrienden voor hun betrokkenheid. We wensen iedereen een fijne zomer toe. We groeten iedereen hartelijk, namens de bestuursleden van onze Terneuzense stichting, het farmteam in India, en mijn geliefde gezinsleden,                                                                                                                     Gerrit Impens.

‘Thiru Valagum Farm Group’

Sinds 3 juli 2018 op Facebook. De doelstelling is als volgt; Vrijwillige dienstverlening ten behoeve van Thiru Valagum Farm in India, middels ideeën, netwerken en sponsor-acties. Mensen die Thiru Valagum Farm een warm hart toedragen, kunnen toetreden tot onze groep. Men kan slapend,dromend en wakker lid zijn.