Nieuwsbrief juli 2015

‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

 

2015     Juli      Nummer 46

Nieuws van         Stichting Thiru Valagum Farm     Terneuzen

 

Beste vrienden,

Vanaf eind April tot eind Juni verbleven Dhanalakshmi, Gerrit en de kinderen Mithra en Obilot in Terneuzen. Als kleinschalig boerengezin met een kleine tak zorgverstrekking, hebben we het werk in India gepresenteerd aan onze vriendenkring.

Half Mei namen we deel aan een wandeling door de stadsparken van Den Haag, met als gespreksthema ‘Van wie is de Aarde’, onder aanwezigheid van de Indiase milieu-activist Rajagopal. Hiermee maakten we het werk van Thiru Valagum Farm weer wat bekender en er kwam een nieuwe donateur uit voort.

Op het FNV Kantoor te Terneuzen werd een avond georganiseerd betreffende de TTIP, de Transatlantic Trade & Investment Partnership. Het was goed weer eens vernemen hoe de wereldmachten de wereldkaart bespelen. Als boerenbedrijfje in India merken we daar ook zeker de resultaten van en moeten we ons nog sterker maken.

Sinds 2006 weeral vond eind Mei een presentatie plaats, voor een 30-tal leden van het Katholiek Vrouwen Gilde in Terneuzen. Onze dochter Mithra (13) voerde haar eerste Hindoe tempeldansen uit buiten India. Op de achtergrond werden videobeelden getoond van Thiru Valagum Farm van de afgelopen 9 jaren. Het gesprek ging o.a. over voeding en landbouw en de dames uitten hun belangstelling middels het stellen van vele vragen.

Kort daarop bevonden we ons voor een volgende presentatie onder de Augustijner Zwartzusters te Aalst (B). De zusters op rust maken sinds langere tijd deel uit van onze vriendenkring en volgen met warme belangstelling de ontwikkelingen van Thiru Valagum Farm.

Zondag 31 Mei verkeerden we in het gezelschap van enkele tientallen bejaarde mensen in De Veste Terneuzen. Een mooi podium en groot scherm ondersteunden Mithra’s dansjes en de videos. Ook Gerrit kon zijn verhaal weer kwijt en bracht de landbouw van Oost en West in een historisch perspectief.

Begin Juni presenteerden we ons werk in de bibliotheek van Terneuzen.

Een kleine groep aanwezigen vernam wetenswaardigheden omtrent de Indiase familie- en zorgboerderij als ecologisch bedrijfs-organisme. De presentatie kreeg een persoonlijke noot, door uit te leggen hoe Dhanalakshmi en Gerrit een traditioneel gearrangeerd huwelijk hebben. Het gesprek ging wat meer de diepte in, met een omschrijving van Thiru Valagum Farm als wezenlijk initiatief, dat zich ontwikkelt tussen het landschap, de maatschappij en de geestelijke wereld. Het volgende citaat komt uit een bericht van Marian de Blok als reactie op deze bijeenkomst; ‘ …… Tevens wil ik je bedanken voor de fijne presentatie die je ons gaf over je werken in India. Maar ook dank ik je voor het vertrouwen dat je in ons had, om zoveel van jezelf aan ons te laten zien. Ik kan niet anders zeggen dan “chapeau” voor de wijze waarop jij in het leven staat. Ook mijn dank voor de mooie dansen die je dochter ons liet zien. Ze zijn me vreemd en doen me beseffen hoe verschillend onze werelden zijn. Ik wens haar succes in haar leven…..’

Als afsluiting van onze presentaties bezochten we half Juni de Heilige Barbara Kerk in Breskens, met een dienst opgeluisterd door de White Group. Groeikracht was als thema gekozen en Gerrit ging hier graag op in tijdens een uitgebreide lezing. Na de dienst bekeken we de Thiru Valagum Farm videos en kwam het gesprek over integratie van culturen. De Wereldwinkel Breskens, gesitueerd in de kerk, bood ons het nieuwe boek aan over de levende legende priester-kunstenaar Omer Gielliet.

Voor de terugkeer naar India eind Juni, hebben we met ons gezin in gezelschap van Opa Francois en Oma Cecile Impens een korte vakantie gehouden in Bretagne. Letterlijk en figuurlijk was het hoogtepunt het bezoek een le Mont Saint Michel, beseffende dat Michael als tijdgeest ons bewust maakt de consequenties van onze eigen daden in te zien. Als hedendaags mens, wordt er een niet te ontkennen beroep gedaan op ons geweten ten aanzien van Aarde, Mens en Schepper.

Vanzelfsprekend zijn we uiterst tevreden met de uitgevoerde Voorjaarsactie 2015. Voor alle presentaties werd door het benaderde publiek het thema ‘Thiru Valagum Farm India’ verkozen. De opbrengst van de voorjaarsactie wordt verwerkt in de besteding van het micro-kredietprogramma in India (zie onder ‘Nieuws van Thiru Valagum Farm’).

Het andere Voorjaarsactie-thema ‘Aarde, Water en Mens’ is niet gepresenteerd door gebrek aan belangstelling. Er zijn slechts enkele exemplaren verdeeld van de gelijknamige engelstalige DVD. We vertrouwen erop, dat de studie Aarde, Water en Mens uiteindelijk meer aandacht zal ontvangen. De wens voor het installeren van flow forms (voor levenskrachtig water) op de boerderij blijft bestaan, ondanks dat er geen specifieke giften zijn voor ontvangen. We zullen u de komende jaren zeker nog attenderen over het belang, dringend aandacht te besteden aan de nijpende watersituatie in India.

Gezien de hoge leeftijd van Cecile en Francois hebben we de bestuurstaken van de stichting geminimaliseerd. Truus fungeert als contactpersoon (zie pagina 2). We staan open om in gesprek te treden met kandidaat bestuursleden via thiruvalagum@yahoo.co.in

U wordt uitgenodigd onze nieuwsbrief te verspreiden onder uw familie, collega’s, vrienden en verenigingen. U kunt ook nieuwe lezers aanmelden voor drie e-mail nieuwsbrieven en drie e-flyers per jaar. Van de papieren nieuwsbrief worden minder exemplaren uitgegeven.

En zoals altijd; gasten, studenten en vrijwilligers zijn welkom in India.

Dank en groeten aan allen, ook namens het stichtingsbestuur.

 

Nieuws van         Thiru Valagum Farm     in India

 

Vrienden van Thiru Valagum Farm,

Het heeft heel wat voorbereiding gevraagd, om de boerderij in India achter te kunnen laten voor twee maanden. In Veerapar dorp waren de ouders van Dhanalakshmi de woordvoerders om o.a. de micro-kredietverstrekking bij te houden, butagas, brandhout, electriciteit, telefoonaansluitingen en de watervoorzieningen op peil te houden. Ze werden bijgestaan door Maliga en Ganesh die ook zorgden dat Mithra en Obilot van alles voorzien waren om een maandlange late schoolstart mogelijk te maken (o.a. boeken en schooluniformen).

Op de boerderij in Deviyanandal dorp waren de vaste medewerker Suresh en de weduwen Mukke en Ambiga gestationeerd. Hun voornaamste taak was het verzorgen van de dieren. Ook is er een begin gemaakt aan het nieuwe teeltseizoen na de lastige hete zomer, door een hectare in te zaaien met twee gierstsoorten.

Middels de verkoop van brandhout, cocosnoten, mango’s, boontjes, sezam en rijst en verwerking van eigen producten voor de keuken, zoals melk en eieren hebben we enkel een minimale aanvulling moeten geven, om de onkosten en lonen te dekken voor de maanden Mei en Juni. Dit heeft ons groter vertrouwen gegeven, de boerderijwerkzaamheden zelfstandig in handen te kunnen geven van locale boerderijmedewerkers. Ook geeft het ons hoop, om de boerderij in de toekomst zo ver te kunnen ontwikkelen, dat er een team van medewerkers kan bestaan op basis van minimale levensbehoeften. Zelfvoorzienende landbouw in India betekent een garantie voor de arme bevolkingsgroepen, om zich voor de zeer nabije toekomst in hun eigen behoeften te kunnen voorzien en de locale markten te blijven bevoorraden van streekproducten. Dit is feitelijk urgent.

We willen nu de gesprekken weer voortzetten met locale collegaboeren, om een boerengroep te beginnen. Het idee is, om tesamen biologische producten op de markt te brengen. De overheid heeft aangekondigd, dat er een verbetering ten gunste van de boeren zal plaats vinden aangaande het prijzenbeleid van de landbouwproducten. We zijn voorzichtig benieuwd.

Dankzij een aardige opbrengst van de Voorjaarsactie in Nederland en Belgie en vanwege onze positieve indruk na terugkomst in India op de boerderij, hebben we het volgende te melden aangaande ons bescheiden micro-kredietprogramma. We verwachten een totale opbrengst van de presentaties van ruim boven de € 750,- ten behoeve van het micro-krediet.

Het totaal aantal micro-kredietverstrekkingen voor onze komst naar Europa lag op 25 leningen voor een totaal van € 8.755,-. We hebben besloten 14 leningen om te zetten tot giften en daarmee de leningen kwijt te schelden. Het gaat hierom kleinere leningen van gemiddeld € 142,- per deelnemer. Zes vrouwen en acht heren zijn hiermee van hun schuld verlost en hebben hun gelden vrij kunnen besteden aan schoolgang voor de kinderen, medische kosten en huishoudelijke activiteiten. Momenteel staan er nog 11 leningen uit voor een gemiddelde van € 580,- per deelnemer.

Zoals beschreven in bovenstaand ‘Nieuws van de Stichting’ voelen we ons verplicht meer aandacht te gaan besteden aan water. Tijdens de afgelopen maanden is een naburige kleinschalige boer zijn dieptebron droog komen te liggen. Er zijn enkele burenboeren afhankelijk van zijn bron, voor aanvullend water voor hun teelten. Thiru Valagum Farm heeft reeds het voortouw genomen o.a. te werken met waterbesparende kleine waterkanonnen en is het voorwerk gedaan voor drip-irrigatie. Sinds enkele tientallen jaren zijn de meeste open waterputten in deelstaat Tamil Nadu drooggevallen. Tijdens de Groene Revolutie is men overgestapt op grootschalig gebruik van dieptebronnen om het ondergrondse water op te pompen voor industrie, landbouw en drinkwater. Ook deze voorraden raken nu steeds vaker op. Een noodgreep van de Indiase overheid is nu om alle Indiase rivieren aan elkaar te koppelen met kanalen als een groot waterleidingssysteem. De voorspellingen zijn echter, dat India een groot watertekort tegemoet gaat.

Op Thiru Valagum Farm proberen we zo veel mogelijk de grond te bedekken met gewassen en bomen. We gaan het aantal bomen zelfs nog vermeerden, met meer kaphout, hardhout, bamboe en fruit. Het beleid met de boerderijdieren gaan we wat veranderen (later meer hierover). Als de prijs voor de landbouwproducten wat aantrekt, krimpen we de akkerbouw en tuinbouwproducten niet in. Onze lang nagestreefde formule 1/3 bomen, 1/3 gewassen en 1/3 vee verschuift dus een beetje richting meer bos. We denken hiermee ook de bodemwaterstand zo lang mogelijk op een goed peil te kunnen houden. Als onze familie- en zorgboerderij als voorbeeldfunctie wordt herkent en nagevolgd, zal dit zijn resultaten afwerpen in een gezonder duurzaam leefmilieu.

 

Met dankbaarheid delen we mee, dat het geweldig fijn was vele bekenden te kunnen ontmoeten, te spreken per telefoon of mailtjes mee uit te wisselen

tijdens ons verblijf in Europa.

Hartelijke groeten

Dhanalakshmi en Gerrit Impens vanuit India.