Heilzame Aarde Flyer oud

Thiru Valagum Farm

Voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Thiru Valagum = Heilzame Aarde

Vanaf 2014 verschijnt tussen de nieuwsbrieven door deze e-mail-flyer in Januari, Mei en September met bruisend nieuws, hoe Thiru Valagum Farm in de wereld staat. Aanvraag toezending en reacties zijn welkom op thiruvalagum@yahoo.co.in

Heilzame Aarde Flyer

Nr 1 Januari 2014

‘2014 Internationaal Jaar van de Familieboerderij’.

Het initiatief tot het uitroepen van 2014 tot ‘International Year of Family Farming’ werd genomen door de World Rural Forum. De Food & Agriculture Organization (FAO) spoorde de Verenigde Naties aan tot de officiele declaratie. Het ligt in de bedoeling van de VN dat wereldwijd het belang van de familieboerderij bekender wordt gemaakt. Men stelt, dat de (kleinschalige) familieboerderij een grote rol speelt in het oplossen van het voedselvraagstuk en het armoedeprobleem, het verbeteren van de levensomstandigheden, het omgaan met natuurlijke bronnen, het beschermen van het milieu en het bereiken van een duurzame ontwikkeling van  aarde en mens, met name op het platteland wel te verstaan. Dit is heel aardig geformuleerd.

Nu mogen we er natuurlijk best wel van uitgaan, dat vanuit die hoek de intenties heel anders liggen. De machten, welke de markteconomie aansturen en de mens tot nummer reduceren van de ons steeds nauwer omsluitende Nieuwe Wereldorde zijn ook vertegenwoordigd in de VN. De reeds volgzame grootschalige niet ecologische landbouwers hebben al rampzalige effecten veroorzaakt voor mens en milieu. De familieboerderijen krijgen wellicht hetzelfde onvrije lot toebedeeld als we boer, handelaar en consument niet allen tesamen op een groene lijn weten te krijgen. Het is van het grootste belang, dat de familieboeren  hun eigen zaadgoed beheren i.p.v. dat de industrien dit patenteren, dat de boeren locale microklimaten weten te scheppen, teneinde duurzaamheid van leven op aarde te bewerkstelligen, markten weten te ontwikkelen in directe samenhang binnen hun regios en gezonde voeding voortbrengen, waarmee de mens een creatieve, sociale en zorgende impuls meekrijgt.

Wat er klinkt vanuit de top der wereldmachten is tot onze spijt vaak een list gebleken, om de schijnbare democratische internationale industriele politiek tot een machtselite om te bouwen. Waarom zou men de familieboer niet willen verleiden tot gebruik van genetisch gemodificeerde zaden, inclusief kunstmest en pesticiden, met totale afhankelijkheid van de industrien? Ook klimaatbeheersing op basis van technologien, waar we de uitkomst voor onze Moeder Aarde niet van weten, zou deel uitmaken van de leefomgeving. Eentonige bossen van genetisch gemanipuleerde bomen zijn al een feit.  Waarom zou men de locale familieboer niet geheel gaan inlijven in het grote marktorganisme, dat computergestuurd is met een op hol geraakt financieel beleid? Straks denken nog meer mensen dat vaccinaties de garanties vormen voor gezondheid en dat voeding slechts substantie is voor ons als motor bestempelde lichaam.

We hoeven niet af te wachten hoe de door de VN voorgestelde dialoog vanuit de hoogte naar beneden sijpelt. Men deelt ogenschijnlijk de familieboer een goede rol toe voor de redding van de Aarde. Maar in zijn blindheid voor de waarheid wordt hij ingepakt als onvrije, onbewuste schakel in de dominante economie, waardoor de boer zijn grond enkel nog ten dienste stelt van een macht die hem bezit.

Thiru Valagum Farm in India is een van de vele ecologische familieboerderijen, waar men zelf kiest voor een vruchtwisseling ten behoeve van de locale markt, zo veel mogelijk uit eigen zaden teelt, de boerderijdieren met liefde verzorgt en een diversiteit aan inheemse bomen heeft aangeplant. We werken met een biodynamische methode wat zich richt op het versterken van de levenskrachten, welke de verbinding tussen de natuurrijken, grond, water, lucht, licht, warmte, atmosfeer, maan, zon en sterren weer mogelijk maakt. Kortom, een boerderij als microklimaat ingebed in de grote macrocosmos.

We werken bewust met de locale achtergestelde Dalit (onaanraakbaren) gemeenschap en bieden de mensen werk, microkrediet en ontplooiing van hun capaciteiten. We delen de opbrengst van de biologische voeding en beleven samen de plaatselijke Hindoecultuur en de Christelijke jaarfeesten door het jaar heen.

Thiru Valagum Farm is een familie- en zorgboerderij met de vinger wijzend naar een toekomst van vrije, gelijke en solidaire mensen ten behoeve van een ge-zon-de planeet Aarde.

Als u wilt, wacht u de resultaten van 2014 Internationaal Jaar van de Familieboerderij niet af, maar steunt u ons werk voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg door een vrije gift.

Onze dank, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.

 

Dag beste vrienden van Thiru Valagum Farm,

In Nr 1 Januari 2014 Heilzame Aarde Flyer ‘Internationaal jaar van de familie-boerderij’ schreven we;

‘Wat er klinkt vanuit de top der wereldmachten is tot onze spijt vaak een list gebleken, om de schijnbare democratische internationale industriele politiek tot een machtselite om te bouwen. Waarom zou men de familieboer niet willen verleiden tot gebruik van genetisch gemodificeerde zaden, inclusief kunstmest en pesticiden, met totale afhankelijkheid van de industrien?’

Leest u maar eens na wat er ondertussen al is gebeurd tijdens dit internationaal jaar van de familieboerderij op www.aardeboerconsument.nl De Colombiaanse regering heeft onder druk van Amerikaanse handelsaccoorden reeds 4.000 ton traditioneel zaad van locale boeren opgeeist en vernietigd. De Colombiaanse familieboer wordt gedwongen genetische gemanipuleerde zaden te gaan gebruiken. In Europa houden we het hoofd misschien nog net boven water, maar genetische vervuiling van ons zaaderfgoed is reeds een feit. Thiru Valagum Farm gaat zijn relaties met biologische boeren in India welke hun eigen zaad zelf vermeerderen weer wat aantrekken.

In Nr 2 Mei 2014 Heilzame Aarde Flyer ‘Duurzaamheid op Aarde; een morele uitdaging’ proberen we aan de hand van Kees Zoeteman zijn boek Gaia Logica aan te tonen dat we het liever niet op ons geweten hebben, dat we de Aarde na ons eigen leventje achter laten in de handen van gewetenloze industrielen en verwante politici.

We wensen u kracht voor pracht op Aarde.

Namens Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.

 

‘Heilzame Aarde Flyer’

Nr 2 Mei 2014

‘Duurzaamheid op Aarde; een morele uitdaging’

Kees Zoeteman heeft in zijn boek ‘Gaia Logica’ (2009) een nieuwe manier beschreven om met de Aarde om te gaan. Een werk dat op vele boekenplanken moet staan, willen we onze kijk verbreden betreffende de benarde situatie waar Moeder Aarde zich in bevindt. We komen NIET verder zonder moeite te nemen om onze inzichten te verdiepen, zonder samen te werken met mensen met hart voor het leven op Aarde, zonder de handen Aarde-bewust aan te sturen als consument, handelaar of  producent en zonder de Aarde om te werken tot een duurzame levende planeet. Dan is morgen voor wie dan leeft met de consequenties van onze willoosheid. Bovenstaand boek toegepast op Thiru Valagum Farm resulteert in de navolgende beschouwing;

Thiru Valagum Farm wil gewetensvol te werk gaan met de leefomgeving en voedsel-productie en de medemens helpen een duurzaamheidshouding te ontwikkelen.

Samenwerking met andere boeren en landarbeiders is een goede basis, om de leef-omgeving en de boerderijen met herstel van de natuur en een aanbod van gezonde producten in te kunnen richten. Zowiezo een moeilijk uitgangspunt in een ecologisch en economisch verarmde omgeving. Het eigenbelang om als boer te overleven op het Indiase platteland maakt, dat men meestal niet milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord te werk gaat. Thiru Valagum Farm wil laten zien dat ecologisch boeren kan, zij het met vaak wat minder opbrengst, maar weliswaar met een meerwaarde van gezonde voeding en een levenskrachtige aardebodem.

Het is van gemeenschappelijk belang, dat we de vruchtbaarheid van de grond en de kwaliteit van het water verbeteren. Dit besef (laat staan een goede milieuwetgeving) is nog maar nauwelijks te bespeuren om ons heen. Thiru Valagum Farm heeft er acht jaar aan gewerkt, om tot een gemiddelde kwantiteit in rijstopbrengst te komen. De kwaliteit is beter dan van de gangbare burenboeren. Niet zonder moeite zijn we de verstoorde effecten van bodemerosie en afbraak van humus gedeeltelijk te boven gekomen. Met een gemengde bedrijfsvoering (bos, gewassen, vee) en een aantal aanpassingen in de waterhuishouding wordt de boerderij reeds een enclave in een verstoord landschap.

Sinds de eeuwwisseling is de luchtvervuiling van industrie, afvalverbranding en verkeer in India enorm toegenomen. Hierdoor wordt de regenbrengende capaciteit van de wereld omvattende atmosfeer verder verstoord. Het aantal regendagen hier in Tamil Nadu is sinds de jaren ’70 gedaald van 80 tot vaak minder dan 30 per jaar. Met de toenemende kans op een eindige leefbare situatie zouden boer, handelaar en consument elkaar moeten bijstaan. Menselijke samenwerking in evenwichtige landschappen wordt een nijpende noodzakelijkheid, aangespoord door gemeenschappelijk belang. Gelukkig zijn er van tijd tot tijd voorzichtige afspraken tussen bevriende ecologische boeren en een zich langzaam ontwikkelend natuurvoedings-circuit.

Zodra Thiru Valagum Farm als idee ontond in 2001 lag het in de bedoeling in de bedrijfsvoering van de voorgestelde boerderij, rekening te houden met het belang van mens en Aarde. Het uitgangspunt was weliswaar om een ontmanteld stukje landschap weder op te bouwen en een verarmde plattelandsbevolking mee te nemen in de ontwikkeling van het bedrijf. Die extra zorg voor natuur en mens vraagt om een volhardende houding. Echter, duurzaam handelen kan enkel ontstaan uit medeleven en sympathie voor de medemens en het natuurlijke milieu. Het vertrouwen in zelfvoorzienende landbouw en het overstegen eigenbelang, maakt dat je wordt gesteund vanuit een sociale gemeenschap en een levenskrachtig milieu die je zelf helpt ontwikkelen. Deze herkenning ervaren we ook uit de ondersteuning welke we genieten vanuit de vriendenkring van onze gelijknamige stichting te Terneuzen. Samen scheppen we nieuwe mogelijkheden in een onzekere wereld.

Er hangt ons echter nog veel meer boven het hoofd. Allereerst zullen we moeten leren warm te lopen voor het duurzaam in te gaan richten van ons fysieke landschap, het water als bron van leven te behandelen en het broeikaseffect in te tomen. Daar bovenop hebben we allemaal te maken met de consequenties van ruimtevaartafval, kernproeven, hoge frequentie radiogolven en nog veel meer in de buitenste sferen rond Moeder Aarde. De Aarde als levend organisme vraagt dringend om onze zorg en liefde.

Gerrit Impens.

 

 

Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

‘Heilzame Aarde Flyer’

Nr 3  September 2014

 ‘Duurzaamheid met de kleinschalige boer’.

Kleinschalige familiebedrijven (90 procent van alle boerderijen ter wereld) zijn vaak kleiner dan 2 hectare (4 voetbalvelden). Thiru Valagum Farm in India telt 5 hectare.

Landhervorming wordt in een toenemend aantal landen zonder pardon toegepast door politieke elites ten gunste van multinationals. Minder grond voor de kleine boer en steeds meer grond voor grote landbouwers. Het aantal landloze boeren is schrikbarend gegroeid. In India is tussen 1971 en 2006 het landbouwoppervlak per boer verminderd met de helft.

Het grootste verlies aan aantal boeren vond tot nu toe plaats in de Europese Unie. Sinds 1970 is west Europa 70% van al de bestaande boerderijen verloren. Na de val van de Berlijnse muur verdwenen nog eens milioenen (!) boerenbedrijven in oost Europa. In de Europese Unie zijn minder dan 1% van de landbouwbedrijven grootschalig, maar omvatten 20% van al de landbouwgrond.

De snelle bevolkingsgroei in Azie en Afrika maakt dat er land verdeeld moet worden, waar men dan nauwelijks nog een bestaan van kan hebben. Toename van het winnen van fosiele grondstoffen, verstedelijking, toename van verkeer en tourisme verdringt ook landbouwgrond.

Industrialisatie van de landbouw en landconcentratie vormen in alle landen een hoofdoorzaak van het terugdringen van het kleinschalige familiebedrijf. De vooral grote landbouwer is bovenal een toeleverancier geworden van de grote voedingsindustrien met een beperkt aantal (genetisch gemodificeerde) gewassen, zoals o.a. soyabonen, oliepalm, koolzaad en suikerriet. Sinds de 60-er jaren is het oppervlak aan plantages voor industriele verwerking even groot als de hele EU geworden. En het areaal wordt snel groter. Commerciele plantages op ontgonnen bosgebied of op kleinschalige landbouwgronden hebben de traditionele landbouwpractijken gemarginaliseerd. Kleinschalige boeren worden vaak gedwongen hun land te verpachten of te verkopen aan buitenlandse investeerders met hun grootschalige landbouwprojecten. Boeren, herders en stammenbevolking worden op die manier van hun land verdreven. Locale voedselproductie is nagenoeg overal ter wereld schrikwekkend afgenomen en de landbouwproducten vinden een omweg via de industrie. Grote landbouwbedrijven concentreren zich m.n. op export en weinig op directe voeding voor de mens. Winst is prioriteit en hierdoor liggen ook grote landerijen braak, waar investering wordt vermeden om de winstmarge hoog te houden. Als we bijvoorbeeld artikel 83 van de Verenigde Naties Millennium Ontwikkelingsdoelen 2015 er op nalezen, dan wordt gesuggereerd, dat ontwikkeling gecontinueerd moet worden, door het behouden van de privileges van de geindustrialiseerde landen en multinationals. In feite heeft men het dan over economische groei en niet over ontwikkeling van de mens op aarde. De kleine boer wordt dus omzeild, ondanks de nobel klinkende ontwikkelingsdoelen.

Maar landbouw is toch ten eerste voedselproductie. En 80% van de voeding voor alle aardbewoners wordt nog steeds door de kleinschalige boer voortgebracht. De familieboerderij produceert vooral voor eigen behoeftes en regionale markten.

Voor de toekomst moet de voedselproductie verdubbeld worden. De wereldbevolking groeit snel. Open markten en nieuwe technologien worden hiervoor aangeprezen, maar dit veroorzaakt nog meer ongelijkheid betreffende landeigendom. Landbouwpolitiek moet de kleinschalige boer vrijheid en hulpbronnen gunnen. In de meeste ontwikkelingslanden is de landbouwopbrengst door kleinschalige familieboerderijen de laatste decennia sterk verhoogd. Jawel. Ook Thiru Valagum Farm rekent gestaag met hogere opbrengsten van biologische kwaliteit. Waarom gunnen we dan niet meer kleine boeren recht op land onder een ondersteunend politiek beleid? Ook de individuele burger kan de kleine boer rechtstreeks tegemoet komen.

Als alle boerenbedrijven de productiveit van de kleinschalige boer weten te bereiken, verdubbeld de productie in Kenya, verdriedubbeld de productie in de Oekraine en wordt de productie in Rusland zelfs zes keer zo hoog. De kleinschalige boer houdt een plattelands-gemeenschapsgevoel in stand, biedt meer werkgelegenheid, steunt de locale economie, behoudt een grotere biodiversiteit, respecteert de traditionele landschappen en doet minder kwaad aan de klimaat crisis.

De grootschalige boerenbedrijven verbruiken meer hulpbronnen, zijn vaker gevestigd op de betere landbouwgronden, verbruiken het meeste irrigatiewater, maken het meest frequent gebruik van infrastructuur en verkrijgen de meeste financiele kredieten en technische ondersteuning. Maar grootschalige landbouwers hebben een lagere technische efficiency, met minder werknemers om de investeringen te maximaliseren en daarmee ook een lagere totale productiviteit.

We kunnen er van uit gaan dat vrouwen, vooral op de kleinschalige boerenbedrijven, de grootse voedselproducenten zijn. Waarschijnlijk zijn gemiddeld minder dan 2% van de grondbezitters vrouwen. Enkel zo’n 10% van de landbouwleningen gaat naar vrouwen. Ook het erfrecht voor land is vaak niet ten gunste van vrouwen. De positie van de plattelandsvrouw is nog sterk gemarginaliseerd.

Alles bij elkaar genomen zien we een voortdenderende verliespost aan cultuur, kennis, traditionele landbouwtechnologie, boerengemeenschappen, natuurlijke leefstijl, diversiteit aan boerderijdieren, gewassen en streekproducten, wilde natuur enz. Wat hebben we daar voor in de plaats gekregen en bovenal wat hangt er ons nog boven het hoofd? Landbouw uitgevoerd met meer machines ten behoeve van de industrien. Grond, water, meststoffen, chemicalien, boerderijdiersoorten, zaden,verkunstelde voeding, alles in handen van een elite, waar de wereldbevolking van afhankelijk is. Grote Broer als nep-boer.

Geef de kleinschalige boeren de kans om de wereld te blijven voeden.

Hoe nu verder voor de kleinschalige boer? De meeste boerenfamilies hebben een laag inkomen met veel werkuren, geen vakanties, extra bijbaantjes in stadsgebied,  geen pensioen en onregelmatige schoolgang van de kinderen. Door landconcentraties houden er steeds meer boeren mee op. Meer vruchtbaar land geconcentreerd in minder handen betekent, dat steeds meer mensen honger lijden. Waarachtige landhervormingen moeten passen bij de plattelandsbevolking hun levensbehoeften. Land mag niet meer ontvreemd worden en geen commercieel goed meer zijn. De boerengemeenschappen inclusief boerinnen moeten zelf kunnen beslissen, wat er op het land (als niet verhandelbaar goed) gebeurt. Zegt het voort.

De onderzoeksresultaten van deze flyer zijn gebaseerd op zorgvuldig onderzoek van GRAIN,

een organisatie voor kleinschalige boeren en biodiversiteit.

 

Thiru Valagum = Heilzame Aarde

 

Drie Pilaren van Thiru Valagum Farm

 

Ecologie; werken aan een duurzaam leefmilieu

Landbouw; bieden van werkgelegenheid en leerervaring

met ecologische zelfvoorzienende landbouw 

en Mens op Weg; sociaal-economische begeleiding van Dalit families

en kennisverrijking van een ecologische levensstijl

 

Thiru Valagum Farm

’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 4 Januari 2015

’De vier waarden van Thiru Valagum Farm’

1.   opwaardering van ecologische waarden door

een waarachtig rentmeesterschap voor de schepping

2.   opwaardering van materiele waarden door te streven naar

toegepaste ethisch verantwoorde milieuvriendelijke technologie

3.   opwaardering van sociaal economische waarden

door het voortzetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen

en streven naar gelijkheid en broederschap

4.   opwaardering van culturele waarden door deelname aan

een gewetensvol bewustwordingsproces voor Aarde en Mens

en streven naar vrijheid van denken

Hiermee stelt kleinschalig Thiru Valagum Farm hoge morele eisen voor haar eigen streven, zodat de doelstellingen ‘ecologie, landbouw en mens op weg’ tenminste voor een gedeelte worden gerealiseerd en andere mensen inspireerd. Minstens enkele honderden mensen volgen de ontwikkelingen van Thiru Valagum Farm, waarvan een aantal ons werk steunt als donateur. De familie- en zorgboerderij in India biedt werk en leerervaring aan enkele 10-tallen (part-time) landarbeiders, biedt haar landbouwproducten aan aan enkele 10-tallen (onregelmatige) klanten, heeft een microkredietprogramma voor enkele 10-tallen mensen, bereikt enkele 10-tallen kinderen middels seizoensfeesten en onderhoudt communicatie met enkele 10-tallen (biologische) boeren en de locale overheidsinstellingen. Vergelijk dit eens met;

‘De Bill en Melinda Gates Foundation; een ontwikkelingsreus’

Zolang we nog waarheden in vrijheid kunnen uitspreken, het volgende. Onlangs was Bill Gates (mede-oprichter van Microsoft) weer in Nederland en er werd melding gemaakt van grote beschikbare fondsen van de ‘Bill en Melinda Gates Foundation’. Enkele artikelen nagelezen op GRAIN en weer eens bevestigd gekregen, dat we met Bill te maken hebben, met een vooraanstaande strijder inzake mondiaal materialisme. Met veel geld zet je veel in beweging. Maar in zijn wereldomvattende praktijken als zakenman en als nepfilantroop stimuleert hij op autoritaire manier een eenzijdige economische heerschappij. Met zoveel machtsvertoon op economisch vlak en ruimte scheppend voor een algeheel wereldbestuur, gebaseerd op multinationals en laffe, onbetrouwbare en bespeelbare politici, missen we in hem en zijn medestanders (of overmeesterden) een sociale en spirituele verantwoordelijkheid.

Er wordt vaker gesproken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Prima. Bill zijn Foundation haalt echter zijn poen o.a. uit winst van gmo-concerns. Dubieus hoor. Bill kan ook niet luisteren naar de stem van kleinschalige boeren en houdt niet van vrije wetenschappers. Hij zet de toon. Het overgrote deel van de Gates fondsen worden besteedt in het Noorden. Ook Wageningen slikt zijn centen. Het Zuiden mag gedwee ontvanger spelen van vreemde, vaak immorele natuurwetenschappelijke technologien. De ontwikkelingslanden, waar echte democratische bestuurders meestal aan de kant gezet zijn,  mogen hun nationale wetten en gebruiken aanpassen, voor de verdere intrede van het Westerse opgedrongen model. Mensen die Bill zijn intenties niet willen doorzien, slikken bijvoorbeeld zijn slim opgezette poging om Afrika een tweede vloedgolf Green Revolution toe te dienen en deze keer ism met multinationals. Hard er tegenaan deze keer. ard HHet woord groen wordt hier onethisch gebruikt, omdat de groene revolutie schadelijke chemicalien inzet en nu ook gmo’s. Plattelanders worden overrompeld met modern opgezette verdeelcentra voor industriele landbouwgoederen (gmo-zaden, gif en instructies). Bill dwingt in Afrika de traditionele landbouw op zijn knieen. Het groen revolutie pakketje wordt je gewoon in de strot geduwd. Dit heeft niks te maken met een democratisch bewustwordingsproces van minder ontwikkelde bevolkingsgroepen. Bill erkent niet de boer als toegewijd rentmeester van zijn land, met eigen ideeen, inheems sociaal netwerk, lokaal gebonden landbouwmethodes en respect voor zijn geliefkoosde traditionele landschap. Maar kleinschalige boeren voeden nog steeds het gros van de wereldbevolking. Bill hanteert een uitgebreid netwerk ter aanpassing van alle wereldburgers aan de materialistische wereldorde, gestuurd door een kleine kliek machthebbers, waarbij de boeren de industrien moeten dienen. Dag zelfvoorziening!? Liever niet, want small blijft beautiful! Daar kan geen reus als Bill tegenop.

Ondanks dat India per dag 2.300 boeren verliest, zeker ook dankzij buitenlandse en binnenlandse kromme politiek, wenst Thiru Valagum Farm haar verantwoording als ecoboer in India verder te dragen voor levende grond, zuiver water, traditionele zaaizaden, inheemse diersoorten, werkelijk gezonde lokaal aangeboden producten en onze arme landarbeiders. Warme giften van donateurs houden ons er bovenop, omdat de landbouwprijzen worden gedrukt. Dat kille kapitaal van Bill is niet besteed aan ons. Bill, de wereld is van ons allemaal! Je farmaceutische gifboel maakt ons ziek en je enorme  gezondheidsprogramma’s lijkt op stroop om de mond smeren. Je moet ver gezakt zijn in moraliteit om Bill een donatie te vragen hoor. Het bespelen van de politiek tot in de meest verre uithoeken van de wereld, doet de sociale verwarring die er toch al is, enkel alleen maar toenemen. En met het dicteren van de onderzoekscentra worden enkel leugens verspreid over het nut van gmo’s, klimaathantering enz. En jawel hoor, Bill gaat gewoon door. Maar mensen met een diep en waarachtig verantwoordelijkheidsgevoel voor de Schepping en de mensheid zijn met geen fonds, gelinkt aan dictatoriale praktijken, te bespelen. Dat weet hij ook wel! Laten we hopen, dat wat er nog over is aan eigen uniek cultuurgoed en sociale organisatie bij de volkeren der Aarde, de eenzijdigheid van de agressieve economische dwang moedig wordt tegemoet-getreden met wijze en liefdevolle menselijkheid. Daar wordt Bill vast heel kriebelig van, omdat hij zich verre keert, van het steunen van een gewetensvol democratisch bewustzijnsproces voor alle burgers, ten behoeve van een leefbare Aarde. Laten we stand houden tegenover een verstarring der Aarde door de materialistische zondvloed. Bouw op moed, vertrouwen en inzicht voor een heilzame wederopbloei van Moeder Aarde. Nu, voor de mens van straks.

 

’Heilzame Aarde Flyer’

 Thiru Valagum Farm                       Nr 6 September 2015

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

 

Roep uit het Westen; van manipulatie van, naar meebewegen met de Natuur.

Rockstar Neil Young is sinds 1985 een drijvende kracht achter Farm Aid voor de Amerikaanse gezinslandbouw. In het nummer ‘A Rock Star Bucks a Coffee Shop’ op zijn album ‘The Monsanto Years’ zingt Neil Young over de staat Vermont: ‘Toen de bevolking van Vermont stemde om voedsel met GGOs te labellen, zodat ze zouden weten wat er in zit wat de boer teelt, daagden Monsanto en Starbucks, via de Grocery Manufacturers Alliance de staat Vermont voor de rechter om de wil van het volk teniet te doen’. Kijk op; https://www.youtube.com/watch?v=UC2DpGaykaI

Neil Young heeft de staat Vermont USD 100.000 geschonken om hun rechtszaak tegen Monsanto en andere agro-bedrijven te financieren. Wat bedrijven als Monsanto doen, is zaden in hun laboratoria genetisch veranderen, zodat ze enkel nog gedijen met de pesticiden en de meststoffen die door het bedrijf zelf worden geproduceerd. Door enkele procenten van een natuurlijk product – dat het resultaat is van eeuwen selecties en kweek door lokale boeren – te wijzigen, claimt het bedrijf eigendom over het hele product. De boer wordt dus bestolen.                (Licht bewerkt uit Apokalyps Nu!).

Roep uit het Midden; van materiele naar energetische bewerking van de omgeving.

De Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos (Universiteit van Coimbra) onderkent zeven grote bedreigingen die tegelijk uitdagingen zijn voor de wereld van vandaag.

De eerste bedreiging is de desorganisatie van de staat. Alles wordt geprivatiseerd en ondergeschikt gemaakt aan de logica van de markt. De landbouw verliest hiermee schoksgewijs zijn zorg voor de Natuur en wordt gedwongen zich grootschaliger en eentonig op de industrie te richten.

De tweede bedreiging is de destabilisering van de democratie. Er is vandaag niets meer dat het kapitalisme aan banden legt: het vernietigt de Natuur en de rechten en toekomstperspectieven van mensen, enkel met het doel om meer winst te maken door de oprukkende multinationale machtselite. Als rechtelozen zijn er afgelopen decennia wereldwijds vele miljoenen familieboerderijen gesloten.

De derde bedreiging is het vermarkten van de kennis. Kennis moet geld opleveren. Universiteiten investeren veel meer in biotechnologie, dan in duurzame landbouw en humane wetenschappen, omdat dit meer opbrengt. Vrij onderzoek door wetenschappers wordt soms onder dreiging onderdrukt.

De vierde bedreiging is de vernietiging van de Natuur. We verliezen grote hoeveelheden vruchtbare landbouwgrond, drinkwaterproblemen nemen toe, in de troposfeer is het regenbrengende  ritme verstoord, de ozonlaag kan ons niet optimaal beschermen tegen zonnestraling, een overmatige uitstoot van koolstofdioxide veroorzaakt klimaatverwarming, electromagnetische experimenten en ruimtevaartvervuiling beschadigt de thermosfeer en militaire en nucleaire experimenten tasten de exosfeer aan en kan de Aardpolen uit balans brengen. Wetenschap lijkt tegen ons zelf gericht.

De vijfde bedreiging is de devaluatie van de arbeid. Arbeid was in de Europese samenlevingen het instrument om burgerschap, rechten en vakmanschap te verkrijgen. Het uitzendkrachten-wezen heeft arbeiders gereduceerd tot inzetbare productiemiddelen. Het onderwijs en de zorg degenereren tot productiebedrijven. De industrie-boer staat er al decennia lang alleen voor.

De zesde bedreiging is de criminalisering van het sociaal en vreedzaam protest. Meer en meer vaardigen regeringen wetten uit die mensen verbieden om nog op straat te komen. Repressie heerst.

De zevende bedreiging is de kolonisering van andere ideeen. Er groeit een cognitief racisme voor andere visies. Racisme is meestal een reactie ten aanzien van iemand die je ofwel als minderwaardig beschouwt, ofwel als gevaarlijk. En meestal alle twee. Goede alternatieven missen stemkracht.

Wat staat ons te doen in de huidige situatie? We moeten vandaag op lokaal niveau werken aan een kennis die vertrekt vanuit het principe van waardigheid, buiten de universiteiten en onderzoeks-instellingen.  Alternatieven uitwerken vraagt ook om een andere morele houding. Protesten moeten concrete legitieme voorstellen worden. Als bronnen van informatie moeten we naar de wijk, naar het platteland, en naar andere culturen om te luisteren hoe zij de werkelijkheid zien. De wegen van de alternatieven zijn talrijk aanwezig in India, Azië, Latijns-Amerika, Afrika. Als we niet bouwen aan interculturele relaties en als we alle diversiteit als een pletwals vernielen en onze macht gebruiken, om onze positie steeds door te drukken en op te leggen, met een visie die enkel gericht is op de markt en op een neoliberaal model, dan betekent dat gegarandeerd opeenvolgende oorlogen.

(Bewerkt uit Apokalyps Nu! interview van Alma de Walsche).

Roep uit het Oosten; van maya (illusie) wetenschap naar innerlijk hoger zelf.

In Azie worden techniek, financien en beleid in de landbouw als eenheidsworst voorgekouwd door de Food & Agriculture Organisation (FAO), de VN, de Wereld Bank en de Asia Development Bank. 2014 was het internationaal jaar van de familieboerderij georganiseerd door de FAO, waar de algemene directie zelf niet echt blij mee was. Industriele landbouw moet alle landbouwgrond opschrokken!

In 2013 adopteerde India na vele landconflicten een nieuwe landwet, waarbij investeringsprojecten voor landaankoop 80% van de stemmen van de locale bevolking moest hebben. Ook moest er een verantwoorde studie geleverd worden, inzake de sociale veranderingen, die de vestiging van een nieuwe industrie teweeg zou brengen. De wet verbood ook aankoop van geirrigeerde landbouwgrond voor diverse gewassen. In December 2014 werd er reeds een tegenwet voorgesteld door de huidige regering. De intenties zijn om mega-voedsel-projecten op te zetten, welke de grootindustrielen in handen hebben; een gecontroleerde keten van landbouwzaad tot voeding op je bord. Er is reeds flink geinvesteerd in maar liefst 75 ‘voedselparken’.      (Gebaseerd op Asia Land Aquisition door GRAIN).

Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India heeft geen Neil Young die liedjes voor ons zingt. We zingen een eigen lied. We zijn standvastig betreffende onze positie tussen Natuur en maatschappij. We houden vast aan ons recht om gezonde producten voor de directe omgeving voort te brengen. We hebben een sterk ontwikkeld gedachtengoed uit de locale tradities en de biologische landbouw. De Natuur als bron van leven waarderen we, maar kunnen onze ecologische voetafdruk nog wel wat verlagen. We werken met mechanisatie, maar blijven ook arbeidsintensieve methodes toepassen. Met onze publikaties nemen we geen blad voor de mond betrefffende onze intenties voor een duurzame wereld. We laten ons realistisch idealisme als modelboerderij niet varen.

Uw steun geeft ons moed. Dank u.                                        Voor Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.