’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 18 September 2019

Actie T-shirt Thiru Valagum Farm.

De initiatiefnemers van  Stichting Thiru Valagum Farm  François (2018†) en Cecile Impens, deden het sinds 2013 wegens hun hoge leeftijd rustig aan met de ondersteuning van de boerderij in India.  Beiden zijn tevens (schoon-) ouders van de ecologische/biodynamische zorgboeren Dhanalakshmi en Gerrit. De tijd van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zat er op en het werven van fondsen voor de basisinvesteringen ten behoeve van de boerderij, waren tot op grote hoogte succesvol geweest. Met een minimaal bezet stichtingsbestuur, was de hulp ten behoeve van het werk voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg voortaan gebaseerd op vrij te besteden donaties uit de opgebouwde vriendenkring. Daarnaast hebben we sinds 2014 jaarlijks vanuit India getracht een actie ten behoeve van de boerderij te organiseren. Hier vloeide tot nu toe een bescheiden tot redelijk resultaat uit voort, waar we dankbaar voor zijn.

Tegelijkertijd is de landbouw voor de kleinschalige boeren in India steeds meer tot een impasse gekomen. Dit weten onze vrienden die onze nieuwsbrief en flyer lezen. De zakelijk ingestelde politiek richt zich op de ontwikkeling van grootschalige gemechaniseerde landbouw. Thiru Valagum Farm tracht echter de biodiversiteit hoog te houden, werkgelegenheid onder de dorpelingen te verzekeren, zorg te verlenen aan gemarginaliseerde gemeenschapsleden die van de landbouw afhankelijk zijn, en een concept van landbouw aan te bieden wat duurzaam en sociaal is. Dit kunnen we slechts ten dele financieren uit onze landbouwopbrengsten, die weliswaar gezond en ecologisch zijn.

We wensen de boerderij verder aan te sterken, zodat initiatieven zoals Thiru Valagum Farm kleine vrijhavens kunnen blijven voor de onder grote druk staande boerengemeenschappen. Rond 2012 leed de boerderij nog een jaarlijks verlies van rond de € 8.000,- (!) terwijl dit gelukkig is afgenomen tot beneden de € 2.000,- sinds de afgelopen drie jaren. Met verlies lijden kunnen we echter niet gerust de toekomst inkijken.

De eerste actie die we in 2014 vanuit India organiseerden was de ‘Actie Schoolvervoer en Boerderijwerk’. We hebben toen een minibusje kunnen aanschaffen en ontvingen uit de vriendenkring een totaal bedrag van € 6.000,-  

De voorjaarsactie van 2015 bestond uit presentaties van ons gezin uit India, met een lezing, video en sacrale dansen van onze eerste dochter Mithra, op vijf locaties in (Zeeuws-) Vlaanderen. Dit bracht rond de € 600,- op.  

De ‘Nieuwjaars-Actie 2016’ bestond uit een oproep tot medefinanciering voor buitenverlichting op de boerderij met zonnepanelen, waar enkel een gift van € 100,- voor werd ontvangen.  

De stichtingsactie ten behoeve van de familie- en zorgboerderij bestond gedurende 2017 wederom uit presentaties, welke plaatsvonden op zes locaties in Haarlem en (Zeeuws-) Vlaanderen. De opbrengst bestond uit enkele honderden euro’s en enige nieuwe trouwe donateurs.  

€ 785,- was de opbrengst van de ‘Sponsor-Actie Boerderij-Dieren’ in 2018, waarbij we middels twee oproepen beoogden over te kunnen schakelen van schapen op geiten. Wegens het niet behalen van de geopperde begroting kochten we enkel jonge kippen aan.

Tevens stuitten we gedurende 2018 op een donateur voor de actie ‘Een waterput voor Thiru Valagum Farm’. We hebben van Kiwanis Zeeuws-Vlaanderen een voorschot ontvangen, om de boorwerkzaamheden aan te vangen. Als we ondergronds feitelijk op water stoten, dan vult de sponsor het bedrag tot een bepaald maximum aan. We verwachten nog tijdens 2019 daadwerkelijk met de boorwerkzaamheden aan te vangen!!!

Onlangs hebben we een oproep gedaan het Thiru Valagum Farm-logo op een T-shirt te laten printen. Een rood logo op een groen T-shirt. Inmiddels zijn enkele mensen naar voren gestapt met een voorstel en dit wordt verder onderzocht. Hoeveel T-shirts we gaan aanschaffen en laten printen weten we nog niet. Op onze Facebook–pagina Thiru Valagum Farm Group communiceren we over deze ‘T-shirt Actie’  https://www.facebook.com/groups/2096749420573226/ U kunt zowiezo op verzoek lid worden van deze groep en ons werk naar eigen keuze slapend, dromend of actief volgen. We tellen hier momenteel 40 mensen.

We doen hierbij een vriendelijk verzoek aan onze vriendenkring, een bijdrage te schenken voor de aanschaf en het printen van een aantal T-shirts, o.v.v. ‘T-shirts’. Als dit namelijk tevoren wordt gesponsord, dan is de verkoop van het Thiru Valagum Farm-shirt in ieder geval geen verliesmakende affaire. We hopen na verloop van tijd T-shirts te koop aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld gedurende de Sinterklaastijd en de Kerstdagen en later gedurende het warme seizoen van 2020.

Kortom, beste Thiru Valagum Farm-vrienden, uit bovenstaande valt op te maken, dat actie voeren ten behoeve van onze familie- en zorgboerderij vanuit India, met een onderbezet bestuur geen makkie is. Er is minstens een bestuursvakature. Maar we blijven streven naar een gezonde Ecologie, Landbouw en Mens op Weg. Welkom, ons hierin bij te staan met uw eigen individueel gebaar.

Tenslotte maken we u er nogmaals attent op, dat Gerrit zijn eerste nieuwe boek

‘Over vrijheid onder het kerkdak’ (€20,50)

uit de boekenserie ‘Onderweg met Moeder Aarde’ een ware ontdekkingsreis is, op de tijdslijn van de  Europese godsdienstige geschiedenis en de biografie van de schrijver. In voorraad bij een viertal Zeeuws-Vlaamse boekhandelaren (met een iets hogere winstmarge) of te bestellen bij; https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9486

Deel 2 ‘Ommuurd en ingesluisd’ over onderwijs, wordt nog voor het einde van 2019 verwacht. Ook de boekenserie ‘Onderweg met Moeder Aarde’   ondersteunt ons werk, terwijl u een onverwacht boeiend leesboek op uw schoot houdt!  

We wensen u gedurende de huidige 2019 Michaël-tijd de nodige creativiteit, hartelijkheid en bereidwilligheid voor een  wensbare heilzame aarde voor iedereen.

Met groet en dank voor stichting en boerderij Thiru Valagum Farm,

Gerrit Impens.