Heilzame Aarde Flyer

Nr. 21 – Deel 2 – sept/okt. 2020

Ondersteun de wederopstanding van het boerenbedrijf

Deel 2 De zintuigen van de bedrijfsindividualiteit

 

       Stel dat we ons als onderstelling in ‘de ziel en de zintuigorganen’ van de bedrijfsindividualiteit Thiru Valagum Farm zouden kunnen verplaatsen. Hoe neemt deze dan de wereld waar?

         De Groene Revolutie heeft getracht de land-Deva, die het huidige land dat nu onder de zorg leeft van Thiru Valagum Farm, te verjagen. De teeltlaag van het land was aan erosie onderhevig. Het grondwaterpeil zakte. De atmosfeer werd doordrongen van luchtvervuiling en de opkomst van de eerste electro-magnetische stralingen. De omringende dorpen en landerijen die generaties lang als landbouw-organismen functioneerden verloren de biodiversiteit en levenskracht, terwijl ook de traditionele dorpsmens in de dwangvoorstelling van het materialistische wereldbeeld terechtkwam. Slechts de uiterlijkheden van een oude cultuur bleven als versteend overeind staan.

       * De eerste vier fysieke zintuigen van Thiru Valagum Farm als bedrijfs-individualiteit zijn gericht op de direct waar te nemen manifestaties van de boerderij. Wat neemt de boerderij als levend organisme primair waar? Met een gezonde dosis verbeeldingskracht, doch op verstandelijke wijze,  weet de boer tezamen met zijn bedrijf zich te behoeden van de van buitenaf toestromende bindende regels, die alle boerderij-activiteiten volledig dreigen te standaardiseren volgens de (we mogen stellen aan Satanische invloeden onderhevige)  wereldpolitiek. Doe als boer het goede en ga dwars door zee, om temidden van een solidaire gemeenschap hernieuwd aan wal te verrijzen in de toekomst. 

De tastzin; De landgrens, de huid of schulp, van boerderij Thiru Valagum Farm bestaat nu voor ruim driekwart uit bomenhagen en tevens een buiten- en binnen-omheining van bedrading. De buitengrens raakt aan de rand van twee districten,  aan het land van enkele burenboeren, een afwateringskanaal en een smalle verharde weg. Vooral de bomenhagen vormen een waardevolle huid van de zich fysiek manifesterende boerderij en helpen een beschut microklimaat te scheppen. Het in- en uitgaand verkeer gaat doorheen een dubbel hek. Het noord-oosten van het land ligt drie meter hoger dan het zuid-westelijk gedeelte, waardoor de zwaartekracht inspeelt op de waterhuishouding stromend over de horizontale huid van het bedrijf. We reguleren deze regenwaterafvoer.

Tegenwoordig wordt ook de Indiase boer gevraagd zijn boerderij te digitaliseren. Hiermee komt de levende holon in de greep van een meetbare en door burocratische regels gebonden oppervlakte land, dat vanuit overheidswege ingezet kan worden voor de abstracte behoeften die ver buiten het zicht van de lokale boeren worden geformuleerd. De beïnvloeding op het levende organisme boerderij houdt dan geen rekening met de omhulde eigenheid van het bedrijf.

Het levenszintuig; Onze boerderij als toenemend samenhangend levend organisme is sinds 2006 met ups en downs vitaler en gezonder geworden. De groei van diverse bomen, gewassen en dieren is geïntensiveerd. Door de interne relatie dier en gewas heeft de compostering en bemesting de levenskrachten gestimuleerd. Dit laatste feit vieren we met het nog altijd bestaande Poongal-feest in januari. De grotendeels permanente bodembedekking zorgt voor een voortdurende levensstroom, terwijl van oost naar west en van noord naar oost mediumgrote electrische hoogspanningskabels (sub-natuur) het bedrijf doorkruisen. Vanuit de omliggende dorpen hebben we op de boerderij een zwakke electro-magnetische verbinding, dat ook inwerkt op de psyche van dier en mens. Omdat er vaak stroomstoornissen zijn, zijn we ons voelbaar bewuster van de aan- of afwezigheid van electrische straling.

Een industriële aanpak van het land stuwt de levenskrachtenstromen en benadrukt kwantitatieve productie. Een begerige boer met zijn rug naar de natuur en met zijn armetierige beurs opengehouden richting de maatschappij neigt naar een overwicht van kwantiteit. De zich nu uitrollende Verenigde Naties Agenda 20-30 haalt middels een absolute ontmanteling het leven nog verder uit het landschap.

Het bewegingszintuig; Er is door de tijd heen behoorlijk wat beweging gebracht in de uit eigen kracht voortkomende expressiviteit van de boerderij. Een eigen boerderijbiografie begint zich in het omringend landschap op een unieke manier te manifesteren. De natuur, de bomen, de gewassen en de dieren mogen zichzelf veel meer uitdrukken, zonder dat we ons gedwee verwenselijke kunstgrepen uit de omringende maatschappij laten afdwingen. Het levenopwekkende ritme van de seizoenen bepaalt het door het jaar heen afwisselende ‘gezicht en gemoed’ van de boerderij.

Het streven naar de bekroning van het bedrijfsorganisme tot bedrijfsindividualiteit, wordt voor vele boeren belemmerd door internationale politieke druk. Vele boerderijen drijven roerloos mee onder de knuppel van de globalistische ideologie. Boeren dreigen i.p.v. rentmeester tot een geprogrammeerde slaaf te worden op hun eigen land. Het levensverhaal van de boerderij wordt dan tot een doods systematisch programma, aangedreven door buiten het leven staande algoritmes.

Het evenwichtszintuig; Thiru Valagum Farm weet zichzelf, zij het niet zonder de nodige moeite, toenemend te verheffen boven de tegenkrachten die worden veroorzaakt door aangepraatte industriële werkmethodes die vele boerderijen de zwaarte intrekken. Dit geeft enige innerlijke rust aan ons bedrijfsorganisme, met de overtuiging dat we onze verzorgende (natuur) en productieve (economie) taken wel tot uitvoering weten te brengen. Deze balans trachten we ook terug te krijgen in de ons omringende boerendorpen, zodat de plattelandsgemeenschap weer tot meester wordt over het landschap.

Begerig kijkt de mondiale politiek naar de boerderijen, om hun management te veralgemeniseren ten behoeve van de onpersoonlijke internationale markt. Het is beter dat de mondiale macht geen evenwichtige voet aan wal krijgt op de boerderij, maar door doortastend en zelfstandig boerenbeleid uit balans wordt gebracht.

         * De volgende vier denkbeeldige zielezintuigen van onze bedrijfs-individualiteit zijn gericht op de relatie van de boerderij tot de wereld. Samen met alles en iedereen dat samenhangt met de boerderij behoort de boer zijn inspiratie-zintuigen te openen. Wat neemt de boerderij als bezield organisme waar? Heeft het bedrijfsorganisme emotionele gewaarwordingen?

Behoed je echter als boer er van eenzijdig ‘met geitenwollen sokken aan’ weg-uit-de-stad-illussies en terug-naar-het-land-illussies na te streven. Een mens kan onderhevig zijn aan Luciferische verlokkingen en uit de aardse realiteit worden getild. Ook een boer verkiest het best de gulden middenweg.

De reukzin; De boerderij ademt uit door de bodem, de planten, de dieren en de mens. De geur die wordt afgegeven door onze stalmest en kleine hoeveelheden gier ruiken aardeachtig, neutraal tot zoetig. Wat het bedrijf inademt en innerlijk vult komt van buiten haar eigen grenzen. Op grote afstand van Thiru Valagum Farm bevindt zich industrie, wat dichterbij een aantal steden en snelwegen, terwijl op loopafstand de boerderij is omringd door een viertal dicht bevolkte dorpen. Door de lucht wordt de boerderij verenigd met de wijde omgeving. Vanaf maart waait de wind uit het zuid-westen, vanaf october vanuit het noord-oosten. Soms ervaren we kwalijke luchten, maar meestal is de luchtkwaliteit relatief goed. De werkelijke invloed van eventuele kwalijke fijnstof op het leven op de boerderij is ons echter niet geheel duidelijk. Ook de levende lucht ten tijde van de voor-christelijke yoga-ademoefeningen, met zijn mystieke vereniging met het goddelijke, heeft reeds lang geleden zijn vitaliteit of astrale energie prijsgegeven.

De smaakzin; De mens en het dier proeven, verteren en bouwen hun lichaam op. Het boerderijorganisme gaat doorheen afbraak- en opbouwprocessen en vormt zich uit middels de vier natuurrijken. Levende substanties worden in de compost en mesthoop tot dode substanties. De rijpe compost brengt nieuw leven voort. Goede compostering brengt gezondheid voort van het bedrijfsorganisme. De kwaliteit van de boerderijproducten van Thiru Valagum Farm verbetert. Een dromerige boer zou zich kunnen verliezen in het streven naar overmatige kwaliteit ten koste van kwantiteit.

Het gezichtsvermogen; Hoe wordt de boerderij het ontastbare effect van het zonnelicht uit de macrokosmos gewaar binnen haar microklimaat? De lichtwerking is sinds de na-christelijke tijden van een bijzondere kwaliteit, een astrale substantie. Moderne yogapraktijken staan open voor dit licht. De lichtwerking doordringt de bodem middels grondbewerkingen. De planten groeien richting het licht. De dieren hebben allemaal diverse kleurervaringen. De mens heeft de mogelijkheid verbeelding op te wekken middels het schouwend zien.

Sinds het afnemen van de ozonlaag werkt de lichtwerking van de zon negatief op al het leven op Aarde. De in zichzelf besloten mens laat zich verleiden (in-)direct schade toe te brengen aan de stratosfeer.

De warmte- of temperatuurzin; In fysieke zin hebben de aangeplante bomen op Thiru Valagum Farm enige verkoeling kunnen brengen tijdens de zomermaanden (maart tot juli), terwijl het in de dorpen gemiddeld 2 graden koeler is. Welke zielewarmte straalt Thiru Valagum Farm uit naar haar omgeving? De bedrijfsindividualiteit weet interesse te tonen aan en te wekken in de buitenwereld. De beschutting van de bomen trekt wild en gevogelte aan. Daarnaast weet de boerderij zo nu en dan mensen nieuwsgierig te maken zich op de hoogte te laten stellen van de ecologische werkmethodes. De uitstraling wekt enige verbeelding op, wat soms tot fantastische verwachtingen kan leiden bij de bezoekers. Laten we de reeds in ontwikkeling zijnde ecologische gemeenschappen bijstaan,  de voorgestane sociale ‘reset’ door de Verenigde Naties Agenda 20-30 teweer kunnen staan en andere landbouwbedrijven maatschappelijk mede helpen opbloeien. 

         * De volgende groep van vier sociale/geestelijke zintuigen van onze bedrijfs-individualiteit zijn meer naar binnen gericht. Deze intuïtieve zintuigen bevinden zich in de hogere zijnslagen van de boerderij. Zou een bedrijfsorganisme zich kunnen ontwikkelen tot een bepaalde graad van zelfbewustzijn als aankomende bedrijfsindividualiteit? Kunnen we de uit het verleden overgeërfde holistische bedrijfsconcepten een bestaansniveau opwaarderen? Wat kunnen we nog aan onophoudelijke venijnige tegenkrachten verwachten, die de traditionele bedrijfvoering reeds hebben ontmanteld? De huidige aanstormende technocratie geeft geen bestaansrecht aan de zelfredzame boerengemeenschappen.

Het gehoor; Sinds het begin van de 21e eeuw is ondertussen bijna al het werk door ossenparen uit het zicht verdwenen. Het mennen van de ossen ging gepaard met de ritmische zang van de boerenarbeiders. De ochtend en de avond doen ons nog steeds de verheffing uit de materie ervaren middels de zang der vogels. Het geeft de luisteraar vleugeltjes, alsof de land-Deva het concert dirigeert.

Het lijkt echter ook wel of we soms bokkehoorns worden aangemeten als tijdens dorpsfestivals de electronische muziek zich schreeuwend over het landschap stort. Dit staat in schril contrast met de nog heel spaarzaam bestaande Zaratoestratraditie van (accoustische) muziek op het land, om de groeikrachten te begeleiden. Binnen en buiten de boerderij ronken nu vaak de motoren van landbouwmachines en tractoren, die trillend het fragiele bodemleven verstoren.

De spraak- of taal- en woordzin; Spreekt en beluistert de bedrijfsindividualiteit de taal der engelen, als een medescheppend wereldwoord? Thiru Valagum Farm beschouwt haar nieuw vormende groepsziel als een hoger wezen, misschien wel vergelijkbaar met de rangorde van een volksziel. Hoe communiceren ecologische bedrijfsindividualiteiten met elkaar? Relateren conventionele bedrijven zich moeizamer aan elkaar? Ecologische samenhangen tussen boerderijen zijn wel te begrijpen, maar zijn er ook op energetisch niveau belangrijke samenhangen gaande? De levende taal van de mens reikt boven de geschreven en vooral de digitale taal. Door de taal wordt de geestkracht geuit. Heeft u al eens gelet op het slinkse taalgebruik in Agenda 20-30, dat reeds een hele valse woordenschat heeft opgebouwd?

De gedachte- of ideeënzin; Een mens tracht de ander zijn gedachten te lezen. Wordt de waarheid gesproken of uit men zich leugenachtig? Als de boerengemeenschap in alle oprechtheid een ecologisch bedrijfsorganisme ontwikkelt, dan wordt vanuit het hart van het bedrijf gestreefd naar ‘de weg, het leven en het waarheid’. Is het voor te stellen, dat een landschap en landbouwbedrijf, dat wordt gemanaged door een globalistische ideologie, aan stress lijdt onder het waarnemen van een eenzijdige, zelfs leugenachtige wetenschap? Het moedwillig genetisch manipuleren van levende organismen (planten, dieren en mensen), inlcusief Moeder Aarde, is geen morele gedachte. De Verenigde Naties Agenda 20-30 streeft geen hoogstaand cultureel doel na en bevat vele misleidingen.

De ‘ik’-zin, de waarnemingszin van het ‘ik’ van de ander; Een werkelijk gezond landbouwbedrijf onderhoudt een levende relatie met de boven-natuur, het goddelijke, de sterren en de planeten. Het hogere in het mineraal reikt tot in de kristallen hemel, de plantenwereld leeft tussen de Aarde en de sterren, de dieren worden vanuit de planetensferen geleid, terwijl de mens zelfbewust kan incarneren tot op het aardse plan. Een macrokosmische wereld omgeeft de microkosmische boerderij. 

Hebben de reeds in ontwikkeling zijnde ecologische en biodynamische landbouwbedrijven de mogelijkheid doorheen de grenzen van de andere boerderijen te breken en hun centrum of hart waar te nemen? We kunnen het boerenerf met de mensen, veestallen en de compostplaats als het fysieke hart van de boerderij beschouwen, de uiterlijke intensieve zone van het bedrijf.

Is het mogelijk een hoogstaand ideaal ten behoeve van de opbloei van de landbouw te verwezenlijken op mondiaal niveau, waarbij iedere in opbouw zijnde bedrijfsindividualiteit zich op unieke wijze kan manifesteren? Met het vieren van seizoensfestivals op de boerderijen en interactieve activiteiten onder boerengemeenschappen zullen de bedrijfsindividualiteiten zeker toenemend kunnen opbloeien. Neemt de plattelandsgemeenschap de urgente morele kans waar, zich van onderop op te werken, om de van bovenaf opgelegde totalitaire Agenda 20-30, die het hart uit de landschappen stillegt, neer te halen van zijn zichzelf toebedeelde aardse troon?

De deelstaat Tamil Nadu waar Thiru Valagum Farm is heeft ook kerncentrales. De straling die (ongeweten) vrijkomt kan enkel met de hoogst mogelijke innerlijke zijns-kracht, het ‘ik’ van de mens, het vitale geïndividualiseerde bedrijfsorganisme, met behulp van het Christus-wezen, die zich ophoudt in de levenskrachtensfeer van Moeder Aarde, worden teweergestaan. Zo lang de mensheid voldoende zelfkennis mist en de sub-natuurlijke kracht van kernenergie niet meester is, is roekeloos experimenteren onder de aardkorst, in de oceaan en in de magnetosfeer van de Aarde uiterst verwenselijk.

         Tenslotte. Vermijdt de weg die eenzijdig leidt naar een technocratisch gestuurde planeet. Maak de technologie onderdanig aan ons als mens. Volg de weg die leidt naar Moeder Aarde als de planeet van liefde. Sta op en verenig je onverstoord en solidair als boer, tuinman, veehouder, boomgaardier, bosbouwer, verwerker, handelaar, winkelier, kok, financierder, scholier, gezinslid en consument. Creëer daadwerkelijk en zonder schroom een broederlijke gemeenschap van mensen met de voeten ferm op een levende Aarde, met een open hart dat ieder empatisch verbindt en een visie vrij van ieder beperkend dogma.

Met een hartelijke groet van en vanuit Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.