Heilzame Aarde Flyer

Nr. 21 – Deel 1 – sept/okt. 2020

Ondersteun de wederopstanding van het boerenbedrijf

Deel 1 Het levensbelang van het bedrijfsorganisme

         Als we het eeuwenoude boerenbedrijf een vrij stemgeluid zouden geven, dan zal het de mensheid ervan overtuigen voor iedereen op de wereld reeds voldoende voeding te verschaffen. Het schort aan een broederlijke verdeling, een evenwichtige geldstroom en een solidaire consument. De boerderij is ontstaan uit het doorheen lange tijd harmonisch samenbrengen van (nomadische) veeteelt, het telen van granen en andere akkerbouwgewassen, het telen van groentegewassen, het verzorgen van (fruit-)bomen en struiken. Deze ooit naast elkaar ontwikkelende tribale zorgtaken binnen het natuurlijke landschap, werden middels het langzaam wakker wordende individuele aardebewustzijn van de mens als levend organisme samengebracht in het landbouwbedrijf. Het na-christelijke landschap werd tot een cultureel landschap, Moeder Aarde tot een gecultiveerde planeet. De samenhang van het boerenbedrijf begon uiteen te brokkelen wegens de intrede van het moderne zich in vele disciplines opsplitsende natuurwetenschappelijke denken. De zich aandringende technocratie fragmenteerde het landschap en de zelfvoorzienende boerderijen. De zelfstandige boer als schepper van het enige levende organisme dat door harmonisch mensenwerk mogelijk is, de boerderij, bleef sprakeloos achter. Zijn universeel idee, wat de boerderij zijn levende ecologische samenhang en generaties lange bedrijfsbiografie had voorgebracht, werd veronachtzaamd. De landbouwdieren werden in hun gedrag gestoord. De landbouwgewassen knalden met stikstofkracht uit de grond en werden als verzwakte planten met gif bespoten. De leven voortbrengende functie van de landbouwgronden en het door het landschap geboden gebaar voor boerderij-ontwikkelingsmogelijkheden werden tot doods speculatief materiaal. Kortom, het eeuwenoude landbouw-organisme werd gedurende de 20e eeuw wereldwijd grotendeels ontmanteld. De biodynamische (jaren 1920) en ecologische landbouwbewegingen (jaren 1960) verrezen en brachten de ruimtelijke samenhang en de dynamiek in de tijdslijn van een boerenbedrijf weer terug. Vanuit de tradities herintroduceren we de levenbrengende landbouwconcepten weer in het landschap, zoals het gemengde bedrijf. Oude begrippen worden weer uit de kast gehaald, zoals Vaastu Saastra in India. Thiru Valagum Farm werkt met beiden. Nieuwe begrippen vinden hun intrede zoals perma-cultuur, referend naar de ononderbroken levende tijdslijn op het land. Wie heeft er inmiddels niet gehoord over holistische werkmethodes?  Het holon van een boerderij of tuinderij krijgt weer aandacht, wat de begrippen heelheid, helen en heilig maken in zich draagt. En dit heilig maken doet ons beseffen dat de boerderij geen samenraapsel is van fragmenten. We brengen de levende samenhangen terug tussen bodem, plant, dier en mens, plus wat daar aan grenst. De boerderij kan nu opnieuw verrijzen als levend organisme en voor het eerst opgewaardeerd worden tot een bedrijfsindividualiteit, een samenhangende holon of ecosysteem met een heel unieke identiteit en uitstraling vanuit ieder gegeven oord. Een groeiende ecologische beweging die wetenschap naar waarheid toepast, schoonheid terug brengt in de landschappen, en uit goedheid solidariteit praktiseert tussen boer, handelaar, financier en consument, brengt tevens een opwaardering van Moeder Aarde teweeg. Onze aardeplaneet is geen dode materie, soms respectloos uitgedrukt als aardkloot, maar een gigantisch levend organisme, bezield en energetisch doortrokken door dieren, mensen, natuur- en geestwezens en bekroond als planetair wezen met een heel specifieke identiteit tussen de andere hemelwezens in. In het traditionele landbouwbedrijf werkte de toen nog minder zelfbewuste mens als familie of groep tezamen. De volksziel had een sturende kracht, wat de individuele mens nog onvrij hield. In de uiteengerafelde moderne technocratische landbouwindustrie heeft de mens onbewust of zelfs uit vrije wil zich van de volksziel geëmancipeerd. Vanuit een morele ethische innerlijke houding kan de boer of tuinman gewetensvol en met medeverantwoording zijn vrij gekozen taak als bemiddelaar tussen natuur en mensenmaatschappij opnemen. Als we op een solidaire manier gaan samenwerken, dan zal er een weerklank waargenomen worden uit de geestelijke, astrale omgeving van Moeder Aarde. Mensen die naar waarheid, uit liefde en goedheid aan de slag gaan om het landschap te herstellen, zullen uit blijheid tegemoet worden getreden door hogere wezens dan de mens zelf, en ons wilskracht schenken om de Aarde een opbloeiende toekomst te helpen geven. De huidige boerenstand moet de boze tegenkrachten die ziekte en dood verspreiden overkomen. Landbouw is geen rationele industrietak. Het landschap moet worden heringericht middels de levenschenkende ritmes van de natuur. De ooit door natuurlijke bovenzinnelijke inzichten meegekregen boerenwijsheid, moet zich opnieuw manifesteren middels het zich uit vrije wil en verantwoordelijkheid eigen maken van een hogere kennis. De boerengemeenschap van de toekomst zal verzekerd zijn van de zegen van boven, middels de nieuw ons toenaderende groeps-zielen, m.a.w. hulpvaardige geestlijke wezens die bij onze huidige en komende tijdsfasen passen. Niet voor niets is het herfstfeest ter ere van de huidige tijdgeest Michaël tijdens de 20e eeuw nieuw leven ingeblazen. Het boerenland in India dat onder het beheer van Thiru Valagum Farm is gekomen, vormde reeds zo’n twintig jaar een bepaalde eenheid. Het behoorde toe aan drie eigenaren onder een familie en werd min of meer als een bedrijfsorganisme gerund. Deze familie nam de verantwoording van het land op zich gedurende de eerste technocratische golf die over India was uitgestort; de Groene Revolutie. Er werd kunstmest gebruikt, pesticiden verspoten en overmatig gebruik gemaakt van irrigatiewater uit een geboorde diepwaterbron. Een min of meer aan zijn lot overgelaten grootvader van de familie woonde er alleen als verantwoordelijke in een klein huisje. Sinds 2006 werkt Thiru Valagum Farm aan het herstel en de opbloei van deze 5 hectare land aan de rand van Deviyanandal dorp. Veel bezoekers beamen dat de boerderij een weldadig gevoel geeft. De bodemvruchtbaarheid neemt langzaam toe. Het land is inmiddels voor een derde deel bedekt met diverse bomen. Er is een uitgebreidere vruchtwisseling van de akkerbouwgewassen geïntroduceerd, inclusief op kleine schaal groentes. Er huizen continue landbouwdieren zoals koeien en pluimvee, en gedurende 7 jaren schapen. Er wordt een continue stroom van dorpelingen uitgenodigd om te komen leren en werken op Thiru Valagum Farm. We beschouwen de aanwezigheid van een land-Deva als een realiteit. We vertrouwen er op, dat middels het zich evoluerende netwerk van mensen dat is betrokken met ons werk ‘voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’, wij als Thiru Valagum Farm onder de zegen mogen werken van een nieuwe groepsziel, die we benoemen als onze ‘Hero of the Future’. We werken aan het verbeteren van de boerderij als levend bedrijfs-organisme en beschouwen het als een werkelijkheid, dat de familie-en zorgboerderij een wezenlijke identiteit aan het ontwikkelen is, een bedrijfsindividualiteit. De boerderij is ons dan ook steeds meer ‘heilig’ en helpt ons bij te dragen aan de leefbaarheid op het platteland naar de toekomst toe. Met het oog op de rampspoedige globalistische Agenda 20-30, die zijn tentakels over Moeder Aarde uitspreidt, hopen we middels onze inzet de volle rechtvaardiging te mogen behouden Thiru Valagum Farm, inclusief het inspireren van onze collegaboeren, toekomst te garanderen. Met een hartelijke groet van en vanuit Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.

THIRU VALAGUM FARM HERO OF THE FUTURE

 

Hero of the future,

Hero of the heart, hero of the people,

Hero of togetherness, hero of love, hero of true equality.

Who teaches, heals and cares for people,

Who guides, vitalizes and nurses the land.

He is not a guru, chief or priest.

He is a star carrier in the stream of time,

A collaborator of the land Deva.

 

Gerrit Impens, Emerson College, August 2008.