Heilzame Aarde Flyer

Nr. 26 – mei 2022

Aan onze Thiru Valagum Farm – vrienden

Centrale dwingelandij? Nee,dank je! Locale zelfvoorziening? Ja, graag!

Een dringende oproep op locaal niveau het roofglobalisme te temperen en vanuit de locale initiatieven de wereld in liefde en solidariteit gezond te maken.

Sinds 2020 staat de Heilzame Aarde Flyer nog meer in het licht van de kracht van het eigen creatieve initiatief, de zelfvoorziening van Thiru Valagum Farm en de medeondersteuning vanuit de vriendenkring, de inrichting van ons landschap, de verdere opwaartse ontwikkeling van het ecologische landbouwbedrijf, en vrijheid versus dwang.

De titel van flyer 20, mei ’20 luidde: ‘Foute boel met een afgedwongen werelddoel: Steun in onvoorwaardelijke liefde lokale initiatieven, de sociale beweging en een vrije cultuur.’ Hierin bespraken we alle Verenigde Naties ontwikkelingsdoelen en hoe we die ervaren vanuit Thiru Valagum Farm in Zuid-India. We lichten er nu enkele uit welke ook de toekomst van Thiru Valagum Farm beïnvloeden.

De Verenigde Naties 8 Millennium Ontwikkelingsdoelen van 2000 tot 2015. Tevoren stelde men: Doel 1 ‘Extreme armoede en honger zijn uitgebannen.’ Doel 7 ‘Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu’. Doel 8 ‘Er is meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.’

Eerlijk gezegd merkten we in onze directe leefomgeving enkele lichtpuntjes op. Maar nu lijkt de wereld toenemend op het omgekeerde af te stevenen. Bij onze zuiderburen in Shri Lanka dreigt steeds meer armoede wegens de opgelopen schuldenlasten en een lage graad van zelfredzaamheid op het eiland. In India is de afhankelijkheid van de grootindustrie toegenomen.

De Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen ’20-’30 worden momenteel middels een dwanggezag geïmplementeerd. Overwegend uit het Westen worden ziekte en dood verspreid. Een karakteristieke Europese cultuur lijkt in wolken te zijn gehuld. De Oosterse spiritualiteit is de zwaarte in getrokken. Het is spannend om na te gaan welke koers India volgt in het krachtenveld van de wankelende Verenigde Staten van Amerika, het World Economic Forum, dat vooral de landen van de Europese Unie aan haar voeten legt, en de toenemend assertievere naties zoals Rusland en China. Wat ze echter allemaal overeenkomen is een snellere technocratische overheersing op hun bevolkingen.

Thiru Valagum Farm kijkt vooral naar de doelen: 1 ‘Geen armoede / het einde van de armoede, overal en in alle vormen’, 2 ‘Geen honger / het bereiken van voedselveiligheid en verbeterde voeding’, 3 ‘Goede gezondheid en welzijn voor iedereen van alle leeftijden’, 6 ‘Schoon water en goede hygiëne voor iedereen’, 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’, 13 ‘Klimaat-actie’, 14 ‘Het leven in het water’ en 15 ‘Het leven op het land’. Mooie leuzen, die echter de ware machtsstrevingen van de globalisten toedekken.

Ook in India wordt het steeds nijpender om de eerste levensbehoeften te kunnen betalen. De controle op de bevolking neemt toe. De politieke beloftes om de ecologische landbouw en voeding te ondersteunen, worden steeds maar vooruitgeschoven. Wat het vaccinatiebeleid in India betreft, lijkt het er sinds 2022 op, dat er binnen het rechtssysteem hoop is gegeven voor een vrije keuze wat je in je lichaam toelaat. Er lijkt enige verbetering te zijn bereikt in het opvangen van regenwater door beter onderhoud van de waterbasins. De lockdowns gedurende 2020 en 2021 hebben aangetoond, dat de Indiase overheid heel ver kan gaan in het beperken van de bewegingsvrijheid van de burgers. De begerigheid binnen de economische sfeer blokkeert nog steeds een zich ontwikkelende solidaire handel. Wanneer gaat India haar  klimaatopwarmingskaart uitspelen en hiermee beperkende regels opleggen aan de bevolking? De zeespiegel: afgelopen winter had de branding van de ons nabije Coromandelkust zich tot op een kilometer teruggetrokken, terwijl we in 2004 ook alhier de tsunami ondergingen. Het leven op het land wordt nauwelijks meer bepaald vanuit de dorpsgemeenschappen zelf.

Vanuit Thiru Valagum Farm kijken we met grote zorg uit naar de tijd, dat de dorpelingen toenemend zelfredzaam worden en het platteland nieuw leven inblazen. Steeds meer mensen zien in, dat de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de mensheid dwingen de begerigheid van de machtige investeringsfondsen en de wereldorganisaties te dienen. De horden aan mensen die zich ter beschikking stellen aan de opmars van Agenda 21 (de technocratische wereldorde van de huidige eeuw) doen dit vaak uit zelfbehoud of hebben een gebrek aan persoonlijke morele ontplooiing. Deze agenda is voortdurend gebaseerd op illusoire en fanatieke gedachten en tot leugenachtige ideologie geworden computermodellen, welke los staan van de realiteit van een ‘normaal’ wenselijk leven. Het leven op aarde komt steeds meer onder druk te staan, terwijl een zichzelf profilerende elite de essentie van het bestaan voor zichzelf lijkt op te eisen. Datacollecties zouden de enige waarheid inhouden. De zichzelf in het zadel tillende trotse wereldorde staat zichzelf alles toe, terwijl het de wereldbevolking aan regels bindt en haar vrijheden ontneemt. Men droomt van een materialistisch wereldbestaan waar de ziel en de geest uit zijn vervlogen. Wat men als wereldorde nu werkelijk tracht uit te spreken middels de ontwikkelingsdoelen blijft in mist gehuld, maar maakt de wereld ondertussen steeds killer en donkerder.

Herken het kwaad en de verzoekingen in de gedicteerde mondiale agenda en sluit gewetensvol aan bij de basis van de maatschappij, om van daaruit het goede te doen voor een heilzame toekomst. Tollereer geen zonsverduistering van het gezamenlijke kloppende hart van de maatschappij. Thiru Valagum Farm bewaakt een innerlijke autonome ruimte, waarbij het tracht te balanceren tussen de opgeworpen illussies en dogmas van de wereldelite. Als het hart meespreekt in ons werk voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg dan kunnen we steeds beter manoevreren tussen dromerij en slavernij. Dit brengt genezing van het land, de planten, de dieren en de mens zelf voort. Help ons te blijven ademen in deze vrije ruimte dat gezondmaking voortbrengt. Gezamenlijk vanuit onze innerlijke zon zal de mist optrekken en de donkerte worden overwonnen. Sympathiseer met ons werk en help ons donaties te ontvangen voor een extra investering om spoedig De Zelfvoorziening Dichterbij te brengen. Momenteel zijn we ook in afwachting voor sponsoring van het reeds langzaam aangezwengelde Voedselbos Project. Help ons de ecologische voedingsstroom van boer, verwerker, handelaar en consument op dorpsniveau weder op te bouwen. Help de vriendenkring van Stichting Thiru Valagum Farm groeien, zodat we in Zuid-India een kleine ecologische soevereine oase de nabije toekomst in kunnen brengen.

Hartelijke groet, Gerrit Impens.