Heilzame Aarde Flyer

Nr. 20 – mei 2020  

Foute boel met een afgedwongen werelddoel;

Steun in onvoorwaardelijke liefde lokale initiatieven, de sociale beweging en een vrije cultuur.


De
Verenigde Naties 8 Millennium Ontwikkelingsdoelen heeft de eerste periode van 2000 tot 2015 volbracht. Tevoren werd het volgende gesteld;

1 ‘Extreme armoede en honger zijn uitgebannen.’ De armoede zou gehalveerd worden. De honger nam procentueel af, terwijl met name in Zuid-Azië wegens de bevolkingsaanwas het aantal ondervoede kinderen steeg. Door ondervoeding en verwaarlozing hebben we tot hedentendage in Zuid-India rond Thiru Valagum Farm zo nu en dan mensen zien wegkwijnen.

2 ‘Alle jongens en meisjes gaan naar school.’ Men sprak in Millennium-Nederland van serieuze onderwijsplannen. Over de tien jaar aanvullend avondonderwijs door Thiru Valagum Farm halen de inmiddels jong volwassen oud-leerlingen nog graag hun herinneringen op. Bijna alle dorpskinderen gaan ondertussen verplicht naar school en leren wezenlijk weinig, terwijl ze vervreemden van de maatschappij. De kinderen en de jeugd werden op school  met de klimaatkwestie afgeleid van meer nijpende vraagstukken en de scheiding tussen theoretische kennis en praktische vaardigheden werd alleen maar groter.

3 ‘Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten.’ Feitelijk wordt het natuurlijk onderscheid tussen man en vrouw bestreden in een maatschappij die overwegend patriarchaal blijft en waar de vrouwen zich in mogen voegen. Mechanisering in de landbouw en nutteloze arbeidsprojecten dreven veel vrouwelijke arbeiders van het Indiase land, en hierdoor ook andere werkzaamheden zochten.

4 ‘De kindersterfte is afgenomen.’ De inenting van kinderen is tot 2015 wereldwijd toegenomen, alsmede de ernstige bijverschijnselen door vaccinaties onder honderduizenden kinderen. Bill Gates veroorzaakte een schandaal in India. Er werd meer aandacht voor voeding gevraagd en we constateerden het verstrekken van (meestal povere) maaltijden op de dorpsscholen.

5 ‘Minder vrouwen sterven door zwangerschap.’ In ons dorp is voor de omringende dorpjes een medisch centrum gebouwd, waar vrouwen kunnen bevallen onder professioneel toezicht. Tevoren hebben we het trieste feit soms moeten constateren, dat vrouwen tijdens de bevalling thuis in hun hut stierven. Wereldwijd bleef dit echter een voortslepend probleem.

6 ‘De verspreiding van ziektes als aids en malaria zijn gestopt.’ Vooral Sub-Sahara Afrika bleef lijden onder malaria. De verspreiding van hiv/aids nam alleen maar toe en dit constateren we nog voordurend in onze omgeving. Goedkope medicijnen worden (lukraak) met grote hoeveelheden gebruikt, wat niet bevorderlijk is voor de algemene gezondheid. Ook in India worden traditionele kruidenremedies belachelijk gemaakt om uit gebruik te raken.

7 ‘Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu’. Sanitaire voorzieningen hebben we nauwelijks zien verbeteren in onze leefomgeving in Zuid-India. Er wordt wel meer schoon water gedronken, maar het afvalwaterprobleem is niet aangepakt. Wereldwijd is er enige vooruitgang geboekt met veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ontbossing is nooit opgehouden. De ozonlaag is voor lange tijd verstoord. Het opgeblazen CO2-vraagstuk heeft de aandacht afgeleid van meer nijpende vraagstukken zoals de electro-magnetische vervuiling en het afkalven van democratie.

8 ‘Er is meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.’ Men sprak over  het opheffen van handelsbarrières, terwijl dit enkel regionale economiën doet instorten. Het is weer al sinds 2015 dat er mensen opstonden om bijvoorbeeld TTIP, de Transatlantic Trade & Investment Partnership, tegen te gaan. Een niet solidaire import en export van voedingsmiddelen hield geen rekening met de positie van de Indiase boeren. Ook in 2015 namen we tijdens een bezoek aan Nederland deel aan een wandeling door de stadsparken van Den Haag, met als gespreksthema ‘Van wie is de Aarde’, onder aanwezigheid van de Indiase milieu-activist Rajagopal.

 

Gemeentes konden Millenniumgemeentes worden, zoals Terneuzen deed, waar Stichting Thiru Valagum Farm is gevestigd. Deze ontving in 2008 een bijdrage voor de ‘Biologische Volkstuin voor Dalit (kastelozen) vrouwen en kinderen’ en in 2009 een bijdrage voor een ‘Biologische winkel en snackbar door Dalit vrouwen’. De ecologische familie- en zorgboerderij in India richtte zich op de Millenniumdoelen 1, 2, 4 en 7. Met de boerderij dragen we altijd nog bij aan een gezonde voedselvoorziening. Het door ons aangeboden aanvullend avondonderwijs is komen te vervallen wegens de ingevoerde schoolplicht in India. Met ons doorgaand micro-krediet dienen we nog steeds de behoeften van vrouwen en kinderen. Met Thiru Valagum Farm stellen we voortdurend een voorbeeld met een gezondere leefomgeving.

 

Fragment uit mijn auteursproject ‘Onderweg met Moeder Aarde. Deel 1 Over vrijheid onder het kerkdak. H9 Kerkmuziek. § De Cuyperskerk in de verkoop’; ‘Het Vaticaan streeft na de millenniumwisseling openlijk voor een supranationale aanpak van de wereldproblemen, verpakt in mensenlievende praatjes, de genoemde hekelpunten van oorlog, handel en vervuiling handen wassend vermijdend. Paus Franciscus met de dictatoriale voorgeschiedenis in zijn geboorteland, gaf een toespraak voor de implementatie van de nieuwe millennium ontwikkelingsdoelen na 2015, het barmhartigheidswenslijstje van de superrijken en industriëlen.’             ISBN 978-94-638-9359-6      https://gerritimpens.auteursblog.nl/

 

De Verenigde Naties 17 Millennium Ontwikkelingsdoelen ’20-’30. De boven de nog nauwelijks soevereine landen staande mondiale organisaties, wierpen de mensheid nogmaals een lijstje opgedrongen doelen voor de voeten, met een pittige start in 2020.

1 ‘Geen armoede / het einde van de armoede, overal en in alle vormen’. Met ingang van het jaar 2020 neemt de armoede echter schrikbarend toe. Men streeft naar een mondiaal opgelegd basisinkomen, een vast digitaal, gecontroleerd en ontoereikend budget. Dit proces is aangevangen. Het wordt niet aan de solidariteit onder de mensen overgelaten zelf onze persoonlijke behoeften uit te drukken en de ander zijn minimale behoeftes te helpen dekken.

2 ‘Geen honger / het bereiken van voedselveiligheid en verbeterde voeding’. Kunstmest, pesticiden, gepatendeerde genetisch gemanipuleerde voedingsgewassen, synthetische voedingsupplementen en bio-industrie zullen allemaal onder een mondiaal beleid komen. Ontvolking, dat samengaat met het voortzetten van gif in de bodem, het water en de lucht, inclusief een overweldigend electro-magnetisch veld, zullen de gezondheid van de mensheid versneld ondermijnen. Onze eigen ervaring in Zuid-India is dat we ondervoede kinderen nooit uit het straatbeeld hebben zien verdwijnen. We ontwaren het hongerprobleem nog steeds, vooral als Thiru Valagum Farm zo nu en dan een maaltijd schenkt in Hindoetempels voor weduwen en kinderen. De voedingskwaliteit in India is ronduit slecht te noemen en straalt weinig vitaliteit uit.

3 ‘Goede gezondheid en welzijn voor iedereen van alle leeftijden’. Met verplichte vaccinaties zullen veel mensen de daaraan toegevoegde giffen en vreemdsoortige DNA’s niet teweer kunnen staan, gezien de mensheid al een deel van zijn immuniteit heeft ingeleverd. Alzheimer, autisme, kanker, genetische mutaties en allergiën zullen hierdoor toenemen. (www.LearnTheRisk.org) Een verbod op natuurlijke medicijnen dreigt de mensheid over te leveren aan BigPharma, die mede de controle op de bevolkingsgroei en bevolkingsdichtheid uitvoert. Het grootste schrikbeeld wordt gevormd door vaccinaties die nanodeeltjes ten behoeve van kunstmatige intelligentie bevatten.

4 ‘Kwaliteitsonderwijs / algemeen en gelijkwaardig onderwijs met levenslange opleidingsmogelijkheden’. Het competietiegedrag onder leerlingen in het moderne onderwijs in India is hartverscheurend, terwijl de kennis abstract blijft. Afgelopen winter is de studentenbeweging in India ontwaakt en namen deel aan nationale protesten. De overheid / wereldregering eist de opvoeding van de kinderen en jeugd op, terwijl de burocratie afstand behoort te nemen. Men rent zonder blikken of blozen over de mogelijkheid heen, dat per gegeven locatie mensen andere opleidingsbehoeften hebben. Men kan het onderwijs niet mondiaal standaardiseren zonder de vrijheid van de individualiteit weg te nemen. Minder dan we wenselijk achten ontvangen we op Thiru Valagum Farm kinderen/scholen om onze culturele en ecologische programma’s mee te maken.

5 ‘Gelijkheid tussen man en vrouw’ (met het transgender programma om de hoek) staat gelijk aan het opgeven van de familie-eenheid, de traditionele familiestructuur die al tot grote hoogte was verstoord. Vrouwen trekken broeken aan, maar mannen dragen geen jurk! In India beginnen de jonge vrouwen pas recentelijk te roken en denken hier iets mee te kunnen bereiken. Wat is er verkeerd aan het onderscheidt tussen mannelijk en vrouwelijk? Ervaren we niet te weinig matriarchale uitingen in onze cultuur? Te denken valt aan dienstbaarheid in het (economisch) handelen, (mantel-)zorg verlenen, werkelijke liefde en empathie praktiseren en ethische waarden invoegen in wetenschap, zorgverlening en het produceren van goederen. Op Thiru Valagum Farm is gedurende de afgelopen jaren de aandacht verschoven van actieve vrouwengroepen in het dorp naar zorg ontvangende weduwen op de boerderij.

6 ‘Schoon water en goede hygiëne voor iedereen’. Schoon water zal weer volop beschikbaar zijn als de watercyclus van de natuurlijke weerritmes, zuivere luchten, zoete regendruppels, waterobserberende bodems en het reinigen van verbruikswater weer in orde zijn. Hygiëne zal het zonder toxische chemicaliën moeten kunnen stellen, terwijl we een natuurlijke immuniteit op behoren te bouwen.

7 ‘Betaalbare en groene energie’. Kernenergie is nog geen optie, zo lang we de straling niet kunnen beheersen. Als we leren begrijpen dat er geen door de mens gemaakte klimaatopwarming is maar de zonnewerking ons parten speelt, dan is de CO2 uitstoot geen probleem, maar veel meer de enorme uitstoot van kwalijke gifstoffen. De windenergie-optie is momenteel verziekt. De werkelijke alternatieven en patenten voor energie-opwekking zullen uit de lade moeten komen en het energievraagstuk ethisch moeten helpen maken. Eenzijdig gerichte sub-natuurlijke energie-opwekking moet in balans gebracht worden met op etherische (levenskrachten)energiën gebaseerde technologiën.

8 ‘Schoon werk en economische groei.’ Het lijkt erop dat de mensen worden afgeleerd de handen uit de mouwen te steken. En waarom zou de economie steeds maar moeten groeien? Wat er groeit is de verdeeldheid tussen rijk en arm. Een handjevol overgebleven miljardairs staan tegenover 7 miljard mensen. Laten we de balans overhellen. De economie moet solidair worden middels goede afspraken tussen boeren, producenten, verwerkers, handelaren, financierders en consumenten.  De kleinschalige locale handel moet weer van de grond komen, wat begin 2020 echter een onverwachte klap ontving. Ook rond Thiru Valagum Farm trachten we deze discussie op te wekken, ondanks dat we zijn verweven in het verwarring scheppende lockdown-web.

9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur.’ Sinds 20 jaar zijn de (buitenlandse) industrie en het verkeer in India enorm toegenomen met een vervuilde leefomgeving als resultaat. De autoritaire wereldheersers wensen uiteindelijk geen privetransport meer en zullen niet-essentiëel reizen per vliegtuig beperken. De lockdown heeft hier een startpunt toe gevonden. Wat we onder innovatie kunnen verstaan is het ten gronde richten van het midden- en kleinbedrijf en al het industriëel en menselijk verkeer top-down reguleren. Vrijheid van beweging staat reeds op het spel. De economie wordt een grote machine, waar de mens een ‘onderdeel’ van wordt.

10 ‘Vermindering van ongelijkheid’ betekent een extreem doorgevoerde standaardisering binnen de landgrenzen en tussen landen onderling. Nederland schrijft nu nog maar een derde deel van zijn eigen gemaakte wetten voor. Dit betekent ook dezelfde ‘merkartikelen’ voor alle burgers op aarde. De biodiversiteit neemt razendsnel af, de locale gewoontes kwijnen weg en er heerst een voorgeschreven kennis die de waarheid opeist. Een volgzame Jan Modaal staat model voor iedere mens op aarde.

11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ leiden tot het niet meer in privebezit

hebben van behuizing. De tendens en dwang tot bevolkingen die worden geconcentreerd in aangewezen woonzones, is in bepaalde landen al op gang gekomen. Men zegt dit te doen uit veiligheid, maar dit betekent dat burgercontrole 100% kan worden. De mens wordt als een prooi uit zijn omgeving geplukt. Het platteland in India staat onder grote druk. Het volk zou bewust moeten worden van het feit grotendeels afhankelijk te worden van zelfwerkzaamheid en zelfvoorziening. We trachten deze discussie al jaren lang aan te wakkeren.

12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ wordt door de elite graag bewerkstelligd middels het ontnemen van contant geld. De heersers vangen dan via de banken hun onrechtmatig aandeel op. India heeft daar al eens een voorproefje van ondervonden, een land waar de private banken vrezen opgeslokt te worden door de federale bank, die dan weer onder een wereldbank moet functioneren. Een microchipped burgerbevolking voor betalingen en transport kan gemakkelijk in dit systeem worden ‘ingevoerd’. Alle mechanische gebruiksvoorwerpen zouden met 5G beheerd moeten gaan worden; ‘Internet of Things’. Zonder consent van de bevolking en politieke oppositie, wordt 5G momenteel op vele plaatsen uitgerold en tevens ook per duizenden satellieten.  Alle zaken, handel en consumptie zouden beheerd moeten worden door de mondiale overheid / corporations. Al bijna twintig jaar trachten we als Thiru Valagum Farm de boer, de handelaar, de verwerker, de consument en het locale landbouwdepartement dichter bij elkaar te brengen, maar blijkbaar moet de nood ten top rijzen wakker te worden met het water tot aan de lippen.

13 ‘Klimaat-actie’ wordt afgedwongen terwijl er geen rede bestaat tot paniek. Nederland sluit de gaskraan met het idee het gebruik van fossiele brandstoffen te moeten beëindigen. Ook in India wordt de klimaatopwarming de kinderen met de paplepel opgediend, terwijl de jonge mensen niet worden aangeleerd uit eigen initiatief zelfstandig in de wereld te staan.

14 ‘Het leven in het water’, inclusief alle levende organismen, wordt het bezit van de wereldregering. Oceaanreservaten zijn daar reeds het begin van.

15 ‘Het leven op het land’ betekent de voortgang van het onteigenen van land ten behoeve van ‘natuur’ en corporaties. Men wil geen privebezit van land en boerderijen meer. Deze ontwikkelingen gaan snel. Men spreekt over een stop op irrigatie van landbouwgronden, waardoor vele kleinschalige boeren de deur achter zich kunnen gaan sluiten. Ook een verbod op het grazen van vee hangt in de lucht. Daarnaast stelt de Verenigde Naties beperkingen voor op het landgebruik voor menselijke behoeften. Dit beleid wordt echter verkocht onder het mom van het beschermen van ecosystemen, het afremmen van landdegradatie en biodiversiteit. Maar de wens is het platteland te ontvolken. Sinds de globalisering en de open markt politiek hebben meer dan 300.000 Indiase boeren zelfmoord gepleegd. Gelukkig zien we (vooral in de VS en Europa) een opbloei van gemeenschapslandbouw verrijzen. India kent nog steeds een groot bevolkingsaantal op het platteland en behoort wakker te worden. Afgelopen winter waren er op nationaal niveau grote boerendemonstraties. Van tijd tot tijd wisselen we ervaringen uit met collega boeren in de regio, maar de samenwerking komt te weinig van de grond. Zo nu en dan wordt er door moderne welvarende Indiërs aan ons ook interesse geuit vanuit de steden, om zich te komen vestigen op het platteland.

16 ‘Vrede en rechtschapenheid.’ Een mondiaal wereldleger is al op gang gebracht met de eenwording van het Common Wealth leger en de ‘mobilisatie’ van de VN-troepen. Een microchipped burgerbevolking (in de hand of middels vaccinaties) garandeert controle en opsporing. De wereldheersers beogen het instrumenteren van een mondiaal sociaal krediet systeem (zoals in China). Schijnvrede en repressie alom. Mondiale instituties en commissies zullen het democratische stelsel steeds verder overnemen. Afgelopen winter is er in India massaal geprotesteerd tegen de nieuwe burgerschapswet die moslims discrimineert. Het oude liedje kinkt maar voort. Dit werkt internering in de hand. In Zuid-India ervaren we echter een aangename solidariteit tussen de verschillende religieuze bevolkingsgroepen.

17 ‘Samenwerking voor de doelen’ middels mondiale verbintenis onder de deelgenoten van de boven de staten staande wereldorde. Het einde van de nationale soevereiniteit ligt veel dichterbij dan wenselijk is.

Met een hartelijke groet van en vanuit Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.

 

.