Flyer mei 2018

’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 14 Mei 2018

Verbintenissen voor een heilzaam leven.

         De meest recente landbouwtijdschriften die ik ontving, laten op de coverfoto’s Indiase vrouwen zien, die samen gierst aan het dorsen zijn en Nederlanders die met een bewegingskunstoefening onderling ‘leven doorgeven’ aan elkaar. (*) In beide tijdschriften wordt er over ketens gesproken, te weten over agro-ecologische waardeketens en collegiale ketens. Verbintenissen vinden en onderhouden is belangrijk tussen mensen, boerderijdieren, gewassen, bomen, de levende bodem, de wilde natuur, de levenskrachten, de natuur- en de Goddelijke wezens. In India vinden nog vele traditionele rituelen plaats, die ook voor de boer hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit hebben we lange tijd in Nederland losgelaten en de noodzaak ervan leidt ertoe op een nieuwe holistische wijze de levenssamenhangen te herstellen.

Er wordt een Indiase boer uit onze deelstaat Tamil Nadu beschreven, die net als Thiru Valagum Farm voor ecologische werkwijzen en biodiversiteit heeft gekozen. De geportreteerde boer is constant zoekende naar de juiste vruchtwisseling en combinatieteelten. Wat de gewassen betreft is dit ook bij ons het geval en de oogsten hangen af van de hoeveelheid regenval, de vaardigheden en mate van samenwerking van het zorgboerderijteam en de wispelturige kans op goede vermarkting van de producten.

Wat we ook overeenkomen, is het feit dat we de gangbare landbouwmethodes inclusief het industriële netwerk dat daaraan is verbonden achter ons laten. Dit is de toeleveringsindustrie van kunstmest, landbouwgiffen gemanipuleerde zaden. Het is ook de verwerkingsindustrie met onnatuurlijke toevoegingen aan het voedsel, dat tot bijna levenloze substantie eindigt op ons bord. Het is niet het gemakkelijkst om in India of Nederland ecologisch of biodynamisch boer te zijn, want de consumenten in beide landen zijn matig bereid de juiste prijs voor gezonde voeding en tevens een gezonde leefomgeving te betalen. Zwitsers, Duitsers, Denen en Zweden doen nu eenmaal milieu- en maatschappelijk bewuster hun boodschappen.

Dit jaar 2018 wensen we aan te vangen met het houden van geiten en méér kippen. Het hoeden en vermarkten van onze schapen blijkt al enkele jaren moeilijk te zijn en we overwegen deze in te wisselen voor geiten. Deze willen we op en rond de  stal houden en voeren met ons biologisch geteeld groen en gewassen. Aan het bestaande Michaëlhouse wensen we een uitbouw te construeren, wat enige investering zal vergen. Van tientallen kippen willen we naar enkele honderden kippen, met een zeer bescheiden noodzakelijke toename van behuizing.  We verkiezen traditionele rassen. Een en ander wordt arbeidsintensiever en naar verwachting ook economisch aantrekkelijker, om onze zelfwerkzaamheid wat te versterken. We zijn al in gesprek geweest met eventuele nieuwe werknemers en boeren die ons de geiten en kippen kunnen leveren. Binnenkort gaan we een steunappèl lanceren onder onze vriendenkring!

Nog heel veel boeren in India bewerken de grond, die is overgeleverd uit hun familiegeschiedenis. Deze boeren zijn dus niet verwikkeld in aflossingsproblemen van hun land, maar helaas wel met onrealistische prijsbeheersing van de landbouwproducten. Ook Thiru Valagum Farm draagt niet de last om de aangekochte grond terug te moeten betalen. Dit had in de gegeven situatie onmogelijk geweest. Zoals vele boeren in Nederland, hadden we dan gevangen gezeten in een terugverdiensituatie wat veel druk zet op de boerderij en deze dwingt de economie boven de ecologie en het sociale leven te plaatsen. Thiru Valagum Farm kan dus wat geruster werken en aandacht besteden aan natuur en milieu, en aandacht besteden aan de werknemers en zorg- en microkredietontvangers uit de marginale dorpsgemeenschap.

We hebben al vaker bericht over onze afzetmarkt, die niet constant is in prijzen en groepen afnemers. Dit is lastig en economisch onaantrekkelijk. Verscheidene malen hebben we groepen consumenten bij elkaar gebracht en doorlopend zijn we in gesprek met locale boeren die (ten dele) ecologische werkmethodes volgen. Als ecologische boerderij staan we tussen natuur en mens in en zijn hiermee niet als puur productiebedrijf te bestempelen.  Thiru Valagum Farm geeft zorg aan het locale milieu met en voor de locale mensen. Dit is door een aantal mensen reeds sinds 2002 begrepen en gezien als waardevolle initiatiefneming. Sinds die tijd is Thiru Valagum Farm voornamelijk omringd door mensen in Nederland en België die ons mentaal, emotioneel, praktisch en geldelijk steunen. We blijven werken aan bewustmaking en toenemende samenwerking tussen consumenten, regionale verwerkers en handelaren, inclusief locale boeren. We zijn ontzettend dankbaar, dat onze vriendenkring onze strevingen al deze jaren is blijven ondersteunen en voorlopig hopen we dat deze warme omhulling blijft bestaan. Allen tesamen werken we aan Thiru Valagum Farm  voor ecologie, landbouw en mens op weg. Radicale verandering en vernieuwing heeft nu eenmaal een lange adem nodig en we doen dit nu zelfs al enkele jaren met een onderbezet stichtingsbestuur in Nederland!   Met hartelijke Hemelvaartsgroet!

Voor Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm,      Gerrit Impens.

 

(*) LEISA India

en Dynamisch Perspectief (Ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding)