Flyer mei 2016

’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 8 Mei 2016

Hoe mooi is de wereld toch!

De bijen brengen de pollen van bloem tot bloem, waarmee bloem tot vrucht en zaad wordt. De bij is een een dagdier en houdt van warmte, licht en droogte. Ze relateerd aan de oude buitenplaneten en draagt het vrouwelijk principe waardig met zich mee in de koninginnevlucht, waarna ze drie tot vier jaar bevruchte eieren legt. Ieder bijenvolk heeft bijna geheel afstand genomen van sexuele driften en vormt een hechte harmonieuze samenleving. Een bij is fragiel en regeneneert nauwelijks na aangebrachte schade. De zoemende bijen schenken een toegevoegde waarde in de vorm van gevoel en een instinctieve uitstraling rond de fysiek, levende planten. De bij is een schepping van de kristalliserende krachten, de alom aanwezige silica, waarmee zij de zeshoekige cellen in de honingraat teweeg weet te brengen. De kristalvorming werkt in vanuit de oude buitenplaneten.

De wormen en de plantenwortels vernieuwen het bodemleven. Humus wordt steeds gevormd om vocht, lucht en leven in de bodem op het juiste peil te herscheppen. De worm verzorgt de zuurtegraad in de bodem door afzetting van kalk. Via de kalk werken de binnenplaneten op de plantengroei en het dierenwelzijn in. De worm is een nachtdier en houdt van donkerte, vocht en koelte. De vruchtbaarheidsplaneet de maan werkt in op de sterke regeneratiekracht van de worm, en draagt als hermaphrodite zowel het vrouwelijke en mannelijke principe in zich. Een beschadigde worm leeft voort. Het werk van de worm verzekert de levenskracht op de boerderij.

Het rund leeft niet onder of boven de aardbodem, maar er op en eet voornamelijk de stengel en het blad, het middengebied van de planten. De grazende koe is een ochtend- en avonddier. Het mannelijk en vrouwelijk principe zijn gescheiden. De stier leeft zich sterker uit door zijn zintuigen en de koe door de vertering en de melkgift. Als karakteristieke en een der centrale vertegenwoordigers van het dierenrijk, worden de individuele runderen gestuurd door een hemelse groepsziel. De rundermest zet de plant aan zich te verheffen met haar fysiek levend lichaam, middels de astrale bijenactiviteit, tot volledige verticale wasdom tussen aarde en hemel. De koe houdt het midden tussen bij en worm en verzekert de ge-zon-dheid, net zoals de zon bemiddelt tussen de planeten.

De bij, de worm en de koe verzorgen het plantenleven en schenken daarbij een duurzame wereld met humus, mest, melk en honing.

 

De wereld rekent op de verantwoordelijke mens.

 

De meeste landbouwgewassen worden geteeld met gebruikmaking van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De gewassen groeien dan snel en geven meer oogstopbrengst, maar verschijnen met een zwakkere vitaliteit en inferieure voedingswaarde.  Aan de ene kant wordt de groei fysiologisch opgestuwd en daar bovenop worden de gewassen chemisch onderdrukt door allerlei buiten de natuur vallende bestrijdingsmiddelen.

Ondertussen is het klassieke gemengde landbouwbedrijf met dieren, gewassen en bomen gemarginaliseerd, waardoor een minderheid van boeren, verwerkers, handelaren en consumenten een voor de toekomst belangrijk landbouwconcept behartigt. Zoals reeds eerder gemeld in de Heilzame Aarde Flyer is de ecologische landbouw wel degelijk in staat de wereld te voeden in hoeveelheid benodigde producten. Daar bovenop is de kwaliteit van de voeding beter en wordt het leefmilieu op aarde zonder schade toe te brengen liefdevol verzorgd.

De multinationals verdienen veel geld aan de voortzetting van de industriële landbouw. De multinationals weten ook veel belastingen te ontduiken door hun winsten elders te boeken, dan waar ze produceren. De multinationals azen om arbeids- en milieuregelingen af te breken door supranationale overeenkomsten. De multinationals spreken niet de waarheid als er wordt gerapporteerd over de gevolgen voor het milieu door de verspreiding van grote hoeveelheden giftige substanties in bodem, water en lucht. De multinationals denken zelfs een materialistisch paradijs op aarde te stichten.

Thiru Valagum Farm in India werkt met dieren, gewassen, bomen en mensen die van elkaar en het land afhankelijk zijn. Thiru Valagum Farm verdient nog te weinig door eigen productie en giften vullen dit noodzakelijkerwijs aan, vanwege gedrukte landbouwprijzen. Thiru Valagum Farm werkt maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk temidden van de dorpsbevolking. Thiru Valagum Farm is er van overtuigd, dat ecologische gemeenschapslandbouw een gezonde toekomst garandeert.

Net als in Europese landen komt het weinig voor, dat de burenboer van een ecologische boer ook milieuverantwoord werkt. De omgeving van Thiru Valagum Farm wordt hevig verknoeid met overgebruik van kunstmest en pesticiden. Natuur en mens worden in India belaagd door waarschijnlijk nog 67 soorten pesticiden die al lang verboden zijn in Europa. Er wordt gemeld, dat bijen en andere insectenbestuivers, vogels en zoogdieren, aardwormen en de microrganismen in de bodem ook in Europa ernstig lijden onder de chemische landbouw. Wat dit betekent voor landen waar de bewustwording voor gezondheid wat langer op zich laat wachten, willen we u laten weten met onze toekomstige berichten.

Blijf vriend van Thiru Valagum Farm, omdat mens, milieu en een gezonde moraal er helemaal toe doen. Onze hartelijke dank deel uit te maken van onze vriendenkring.

 

Voor Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.