Flyer mei 2015

’Heilzame Aarde Flyer’  

 Thiru Valagum Farm                       Nr 5 Mei 2015

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Tussen onze viermaandelijkse nieuwsbrief door, verschijnt Heilzame Aarde Flyer met bruisend nieuws hoe Thiru Valagum Farm in de wereld staat. U kunt deze flyer verspreiden onder uw vrienden. Onze Heilzame Aarde Nieuwsbrief bericht over het werk van de Terneuzense stichting en familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India. Beiden zijn te lezen op onze website.

Save Our Soils Festival Juni Den Haag

Feiten om te weten over de Grond.

Een eetlepel vruchtbare grond bevat meer levende organismes dan er mensen zijn op Aarde. Vruchtbare grond bevat humus wat 20x het eigen gewicht aan water kan vasthouden.  Humus in de grond neemt toe door zuurstofrijke natuurlijke compost toe te voegen. Gezonde grond bevat veel koolstof. De grond bevat nog meer koolstof dan alle bossen op Aarde.

Maar organische stoffen in de landbouwgronden zijn wereldwijds met 30-40% afgenomen.

Intensieve landbouw en overirrigatie in de warme landen verzilt de kwetsbare tropische grond.

Per jaar verliezen we 3.400 kg landbouwgrond per mens op Aarde. Jaarlijks groeien de woestijnen met 25 miljoen oppervlaktes voetbalvelden. Met de afname van landbouwgrond verlaten vele miljoenen mensen hun landerijen. Met de huidige degradatie van de landbouwgronden resteren nog gemiddeld 60 jaar landbouwteelten op Aarde. In Groot Brittanie bv nog 100.

95% van onze huidige voeding komt uit de grond. En straks? Het duurt zo’n 500 jaar om een laagje van 2½ cm landbouwgrond te vormen.

De mens verliest de grond onder zijn voeten, tenzij de biologische boer de ruimte krijgt, de handel mens- en milieuvriendelijk wordt en de consument zijn medeverantwoordelijkheid uit.

Crisis bij de Indiase Boer.

India wilt meer exporteren, want de graansilo’s zitten vol met rijst en tarwe. Het kost de Indiase overheid veel geld om de voorraden graan op te slaan. Een kwart van de ondervoede mensen op Aarde bevindt zich in India. Daarom krijgen de armen vijf kilo graan per maand cadeau van de overheid. Dan blijf je minstens in leven. Het exportgraan van goede kwaliteit zit in de silo’s en de armen eten wat de uiterste houdbaarheidsdatum lijkt te benaderen. De World Trade Organization bepaalt, dat India de locale landbouwproductie moet laten afnemen en meer goedkopere voeding moet gaan invoeren. De WTO-landbouwovereenkomst met India stelt, dat de landbouwprijzen voor de boeren onder 10% van de waarde van de jaarlijkse productie moeten blijven. Door export af te remmen vanuit de WTO worden de landbouwprijzen gedrukt. Veel boeren in India stoppen ermee. In de laatste 18 jaar pleegden meer dan 300.000 boeren zelfmoord. Vaak door landbouwgif te drinken! De gemiddelde boer in India verdiende in 2014 Euro 25,- per maand! De vruchtbaarheid is  afgenomen, de watervoorraden schieten tekort voor de nabije toekomst en een intensief gebruik van kunstmest en (in westerse landen verboden) landbouwchemicalien ondermijnen de gezondheid van mens en natuur.

De economische groei in India gaat sinds enkele jaren wat trager. De werkeloosheid in de industrie is toegenomen en vele dorpelingen keren terug uit de steden naar hun verlaten landerijen. Althans die tendens is nu zichtbaar. Nog steeds valt meer dan de helft van de voedselproducerende boeren in India met honger in slaap op hun rieten matje. Daar zitten we dan met het resultaat van de Groene Revolutie, wat de productie opschroefde en de dorpelingen gapend achterlaat achter de door de overheid geschonken kleuren-tv, met politiek getinte slaap-maar-lekker-programmaatjes.

De hongersnood vermijdende landbouwpolitiek sinds de in 1966 gestarte Groene Revolutie, deed de landbouwproductie stijgen, helaas zonder vooruitziende blik betreffende duurzaamheid. Nu zitten we met het schrille contrast van India als ongeduldig trappelende graanexporteur met ontevreden hongerige kleinschalige boerengemeenschappen. Voor de Groene Revolutie bood de kleinschalige boer zijn producten aan, voor een dumpprijs aan locale handelaren die er wel mee vaarden. De totale productie bleef daarmee ontoereikend voor de grote bevolking. Er stierven vaak veel mensen. Daarna  garandeerde de overheid een (nog steeds te lage) minimumprijs, waardoor de nationale productie toch steeg. Het grote leger aan kleinschalige boeren was daar debet aan.

India lijkt te willen luisteren naar de stem van de multinationals. Wetten versoepelen voor landtoe-eigening door investeerders. Buitenlandse ondernemingen in samenwerking met Indiase zakenlieden kopen enorme arealen landbouwgrond op. De drinkwatervoorraad wordt gebotteld door grote (buitenlandse) ondernemingen, terwijl de watervoorraad daalt, de bevolking stijgt en de winst het land verlaat. Kunstmest, chemicalien en (hopelijk geen gmo-) zaden wordt een kant en klaar pakketje voor de boer van de grote economische reuzen. Dit alles wordt nu ook slim gekoppeld aan de zeer snelle groei van de supermarktketens in Azie. Een Aziaat spendeert bijna een kwart van zijn inkomen aan voeding. Dat weten de speculanten. En de locale voedselproductie en –handel staat op de tocht.

De Wereld Bank en het IMF staan er kil bij de grinniken. Grote Broer heeft geen hart.

Over 20 jaar woont de helft van de Indiers in de steden, terwijl een groot gedeelte van de landbouwgrond uit productie zal zijn genomen. Komen er dan weer zeeschepen met graan naar India om de hongerigen te voeden? Laat het ons wel een zorg zijn! Misschien ben ik dan gepensioneerd boer op Thiru Valagum Farm. Graag. Ik wil er voor werken. En dat kan enkel als actief boer in India en voortrekker van de stichting in Terneuzen. Ik reken op uw vriendschap.     Groet, Gerrit Impens.

Tekst is deels gebaseerd op bewerkte artikels van GRAIN en Sustainable Food Trust.

             Triodos Bank Postbus 55  3700 AB Zeist Rekeningnummer IBAN NL 29

www.heilzame-aarde.nl                    TRIO 0212191187  Gerrit Impens inzake Thiru Valagum Farm Terneuzen

Thiru Valagum = Heilzame Aarde                Kamer van Koophandel Dossier nr 22052479 Stichting Thiru Valagum Farm        (Terneuzen) is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat uw donaties / giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.