Heilzame Aarde Flyer

Nr. 28 – januari 2023 

Aan onze Thiru Valagum Farm – vrienden

‘Landschap Doen Leven met energetische reiniging.’

 

In deze flyer gaan we nogmaals niet kritisch om ons heen kijken, maar delen met onze vriendenkring een landreinigings-methodiek waar we sinds het begin van Thiru Valagum Farm van tijd tot tijd aandacht aan besteden. We beroepen ons hiervoor op (aspecten van) de Space Clearing Kit van de Amerikaanse Christan Hummel. http://www.earthtransitions.com We hebben haar werkwijze aangevuld met andere opgedane inzichten. We hebben dit ‘Landschap Doen Leven’ genoemd. We trachten op de boerderij een gezondmakend proces op gang te brengen en dit de toekomst in te dragen. Landbouw en geneeskunde vormen oorspronkelijk één vakgebied en wij trachten dus naast boer te zijn, kennis te delen en middels onze werkmethodes heilzaamheid te brengen. Althans, dit concept zien we als een van onze taakstellingen.

Gebaseerd op oude tradities en hervonden nieuwe inzichten staan we open voor hemelse invloeden welke tezamen met de aardse wereld samenhangen. De wankele bestaanszekerheid van vele boerenfamilies kan echter rekenen op een tegemoetkomende hulp uit de geestelijke wereld.

Moeder Aarde is toebedeeld met een planetaire essentie en gaat een voortdurende dialoog aan met de andere planeten(-sferen) uit ons zonnestelsel. Haar ziel ondergaat allerhande gebeurtenissen en invloeden, welke worden aangespoord door hogere geestwezens uit de haar omringende astrale sfeer. Deze zogenaamde Geesten van de Omlooptijden zetten het leven van de natuurrijken aan, bijgestaan door natuurwezens of devas werkend in de levensstroom. De levenskrachtensfeer van Moeder Aarde wordt ruimtelijk uitgedrukt in de stratosfeer, de atmosfeer, de hydrosfeer en de lithosfeer, alsook de ritmische manifestatie van bijvoorbeeld de nacht, de ochtend, de middag en de avond. De driedimensionale wereld op aarde bestaat uit ons fysiek waar te nemen landschap en de vier natuurrijken, bekend staand in India als de laagste kosmos.

De vier windrichtingen waar iedereen wordt door omgeven, hebben allen een andere kwaliteit en invloed, bijgestaan door hogere wezens, zogenaamde wachters van de seizoenen, onder christenen bekend staand als aartsengelen. Deze invloed varieert overal op aarde. Ter vergelijking: in Europa kennen we de vier seizoenen, terwijl we in India jaarlijks drie seizoenen beleven.

Op Thiru Valagum Farm wordt tijdens het dorsen nog altijd Vayu, de Godin van de wind aangeroepen, een wezen dat ook bekend staat als de koningin van de elfenwereld en zij huist in het noord-westen. Het zaaien en oogsten vatten we altijd ritueel aan waar de zon opkomt in het noord-oosten van het te bewerken perceel, de windrichting waar Ishwara of Eshwar de hoogste God (een vorm van Lord Shiva) regeert. Varuna, de Godin van de regen en de waterwezens, huist in het westen. En om er nog een te noemen: Agni, de vuurgod en koning der vuurwezens, draagt zorg voor heilzaamheid en werkt vanuit het zuid-oosten.

 

Met haar Space Clearing stelt Christan Hummel voor je hart te openen voor de elementen-wezens, de engelenwereld en het Grote Zonnewezen de Christus. Met andere woorden: Stem je mensenhart af op het universele hart. Je kunt jezelf hierin bijstaan met een vers of een bewegingsoefening. De zon spreekt zich (middels Christus en de tijdgeest Michaël) ook uit in de biodynamische hoornpreparaten, het metaal goud, bomen zoals de es, het tarwegraan, kruidenplanten en de kleur wit.

Om je te bezinnen op je leefomgeving, tuin of boerderij kom je allereerst tot jezelf door jezelf af te stemmen op boven en beneden. De energiën van Moeder Aarde stromen opwaarts door ons heen. De Vaderlijke hemelse krachten werken in vanaf boven. Samenkomend ervaren we in het hart de goddelijke liefde. Je kunt jezelf hierbij bijvoorbeeld voorstellen dat je een boom bent, diep geworteld met tevens een open kroon.

 

In de wereld om ons heen, in het aardse landschap, ervaren we allemaal diverse weerstanden. Het vraagt moed om onze waarachtige intenties uit te voeren. Het misstaat niet om hiervoor vanuit de bovenwereld bescherming te vragen.

Als we werkelijk een heilzaamheid brengende medeschepper willen zijn aan ons aardse landschap en negatieve invloeden willen opheffen, dan is het raadzaam hiervoor toestemming te hebben van de landeigenaar of de aldaar werkende mensengemeenschap. Genezend werken op het land doen we als mensen niet alleen, maar hierin worden we ook bijgestaan door de bovenzintuiglijke wereld zoals hierboven geschetst. In ons tuinieren en boerenarbeid kunnen we vragen om de samenwerking van de natuurwezens en de goddelijke wezens. Als mensen samen komen en oprechte nieuwe (land-)initiatieven nemen, dan wordt vanuit de bovenwereld de gevraagde samenwerking graag aangereikt. Thiru Valagum Farm staat open voor het partnerschap met haar groeps-ziel, welke we sinds 2008 omschrijven als ‘de Thiru Valagum Farm held van de toekomst’.

 

Nu is het zo, dat men niet persé in levende lijve aanwezig hoeft te zijn om een landgoed, boerderij of tuin te helpen zegenen en zuiveren. Thiru Valagum Farm beschikt over een aantal verzen welke onze vriendenkring kan aanwenden om ons initiatief te ondersteunen: Heilzame Aarde Flyer. Nummer 25. ‘Thiru Valagum Farm meditatieve verzen’; https://www.heilzame-aarde.nl/flyer-januari-2022

Op afstand zou men zelfs de hier geïntroduceerde Space Clearing op het gevoel kunnen uitvoeren voor een bepaalde plek, mits de eigenaar hiervan op de hoogte is gesteld. Fysiek aanwezig zijn op de boerderij maakt het gemakkelijker om open te staan voor iets dat onze aandacht vraagt. Dit kan dan meteen worden onderzocht, door bijvoorbeeld een bepaalde plek te doorvoelen (met de handen of een bepaald zintuig).

Men tracht zich vanuit een holistisch besef in te leven in de energetische sfeer van de boerderij. Het aangezicht van een boerderij of tuin is continue onderhevig aan verandering en drukt telkens een andere sfeer uit. De fysieke vormgeving van het land geeft diverse ontwikkelingsmogelijkheden aan. De aanwezigheid van dieren geeft een bepaalde bezieling aan de omgeving. Achter de zintuiglijke observatie schuilt een etherische wereld en zodra (een object uit) de buitenwereld door concentratie vervaagt, dan kan in het innerlijk een gevoel of een morele gewaarwording plaatsvinden als vervanging van het fysiek geobserveerde. Dit is een drempelervaring met het bovennatuurlijke. Diverse ingangen, via verschillende zintuigen, zijn hiervoor beschikbaar.

In India heeft de hindoeïstische mens doorgaans een besef van de drieëenheid Brahma, Vishnu en Shiva. De elementen-wezens hebben zo hun eigen lijntjes naar deze Goden: vuurgeesten en elfen (Brahma), elfen en nimfen (Vishnu) en nimfen en aardwezens (Shiva). Middels het zich bewust zijn van de natuurwezens kan daarom de relatie gevonden worden naar de kwaliteiten van deze triniteit, respectievelijk de scheppende grootvader (ontstaan), groeien en afsterven (behoud), alsmede schepping en vernietiging (verandering). De natuurwezens manen de mens aan open de staan voor de goddelijke wil (vuurwezens), creatief te zijn (elfen), je gedachten met spiritualiteit te verbinden (nimfen) en als zelfbewust dagmens door het leven te gaan (aardwezens).

 

Op Thiru Valagum Farm hebben we een mooie koperen klankschaal uit Jammu & Kashmir die bijvoorbeeld ingezet kan worden tijdens een visualisatie van kristal onder de aardbodem. Deze klank kan ook de bovengrondse atmosfeer helpen opklaren en datgene oplossen dat een wenselijke evolutie in de weg staat.

Een land-deva die het holon (de heelheid) van Thiru Valagum Farm overziet beschouwen we als de bemiddelaar tussen ons mensen en de hogere wezens, waaronder ook onze vernoemde groeps-ziel. De omvang van de boerderij is minstens sinds bijna 40 jaar hetzelfde geweest. Voorheen vond er traditionele landbouw plaats, gevolgd door zo’n 20 jaar landbouw met kunstmest, pesticiden, hybride zaden en (overmatige) irrigatie uit een dieptebron. Sinds 2006 passen wij hier onze ecologische werkmethodes toe. We gaan ervan uit dat de land-deva de oude programma’s achter zich laat en onze werkwijze volledig verwelkomt, of het beste van alle aanpakken samenbrengt. Wat Moeder Aarde dient mag aanblijven. Zodra er sprake is van een zuivere sfeer op Thiru Valagum Farm, dan kunnen Moeder Aarde en de Hemelse Vader innig verbonden zijn door de boerderij.

 

Zodra we aanvoelen dat de land-deva bereid is in zee te gaan met de beoogde energetische reiniging van de boerderij of tuin, dan kan men overgaan tot de visualisatie van wat Christan Hummel de Buddhic Column (Boedha Zuil) noemt. Hierbij laat de land-deva de oude programma’s van het land achter zich welke de goddelijke evolutie niet meer dienen. Boven het hoogste punt van het land wordt daarop een horizontaal liggende wit lichtende vijfster gevisualiseerd. Het pentagram staat voor zelfbewustzijn en de Christusimpuls. Op Thiru Valagum Farm is dat noord-oostelijk, precies waar Eshwar de hoogste God (zonsopkomst) zich ophoudt. De land-deva, die de Buddhic Plane oftewel astrale sfeer vertegenwoordigt, wordt hierbij opgeroepen een lichtzuil van boven naar beneden doorheen de vijfster neer te laten en deze te verankeren in de aarde. Als middels een omgekeerde wervelwind omheen de lichtzuil, laten we vervolgens de lagere trillingen en verstoringen omhoogdragen doorheen de vijfster. Hierop wordt dan aan de basis van de zuil een zesster gevisualiseerd die de zuil verankert. Christan Hummel beveelt aan dit laatste te doen onder de supervisie van de zonnewezens Michaël en Christus. Hindoeïsme noemt het zonnewezen Surya of Vishnu. Laat dit gebeuren nu over aan de zon en sluit af in dankbaarheid.

Zodra de visualisatie van de Boedha Zuil is volbracht kun je deze overdragen aan de land-deva, het bemiddelende verantwoordelijke natuurwezen van je land. Sta hierop de land-deva vanuit de astrale sfeer toe deze zogenaamde transformerende gedachtevorm over het land (tuin, boerderij, landgoed) te herscheppen. Hiermee kan de land-deva naar behoefte de energetische hoedanigheid van het land doorlopend aanpassen.

De land-deva kan er ook op gewezen worden zich voor assistentie te richten op bepaalde krachtplekken in de regio van het energetisch gereinigde land. Vogelvlucht op ongeveer 50 kilometer ten noord-westen van Thiru Valagum Farm vinden we de Aruna Sivalinga Berg waarmee we in het najaar tijdens het lichtfestival een verbintenis ervaren. Zuid-India is bekend om haar Shiva tempels en onderaan de Aruna Sivalinga Berg vindt men in Thiruvanamalai een tempel die de uitdrukking is van het element vuur. Ieder element wordt ergens in Zuid-India vertegenwoordigd door een Shiva tempel, als ankerpunt voor de monarchen der natuurwezens. In Thiruvanamalai is dit Agni, de koning der elementen-vuurwezens die heilzaamheid brengt.

Een olielampje, een brandende kaars, etherische oliën, een gebed of vers helpen dan dit zuiverings-process af te sluiten. Als representant van de mensheid kunnen we ons medeverantwoordelijk voelen voor wat Moeder Aarde tot dusver is aangedaan. Daarom kunnen we ook om vergeving vragen in samenwerking met de overledenen, de natuurwezens en de engelenwereld. Samen werken we aan het herstel.

 

Als we dit wensen dan kunnen we dit reinigingsproces nog een stap verder brengen. Op Thiru Valagum Farm merken we dat Moeder Natuur altijd bereid is om mee te werken aan een heilzame toekomst. Voor de mens zelf is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. Tegendraadse actie vanuit de mensengemeenschap veroorzaakt echter geopathische stress voor de aarde.

Biotopen, het karakteristieke regionale landschap, de geopathische zones omheen de plek waar we wonen en werken worden overzien door regionale land-deva’s. Ook deze natuurwezens kunnen we verzoeken de aanwezige stress in het landschap doorheen de door ons gevisualiseerde en verankerde Boedha Zuil en het lichtende pentagram te bevrijden. We kunnen hiertoe Michaël de huidige tijdgeest (boven) en Moeder Aarde (beneden) aanroepen. Dit kunnen we uitvoeren als een reinigingsritueel waarbij wierook, kaarslicht en klank het proces ondersteunen. Laat de weerstanden opgenomen worden door de aangeroepen wezens. Uit jouw dankbaarheid naar de land-deva van de geopathische zone.

Jaarlijks in januari voeren we op Thiru Valagum Farm een tweedaags ritueel uit, het Pongalfestival. Het is een algemeen oogstfestival waarbij ook het vee wordt vereerd. Op de eerste dag zegenen we het land en de dag daarop het vee. Hoewel de aandacht met name is gericht op de boerderij is het ritueel ook verbonden met de wijdere omgeving, zoals met tempels die doorheen het jaar worden bezocht. We richten onze aandacht hierbij op onze land-deva, de Thiru Valagum Farm groeps-ziel en kunnen dit ook linken aan de regionale land-deva’s. Het element vuur speelt een aanzienlijke rol in de transformaties welke we beogen. Het wakkert vurige en warme betrokkenheid aan voor onze leefwereld. Uiteindelijk mogen we hopen op een herstel en vernieuwing van de energetische matrix in de regio.

Tot dusver een indruk van onze aanpak van Christan Hummels Space Clearing, dat zelfs nog meerdere visualisaties omvat.

 

Hartelijke groeten namens Stichting Thiru Valagum Farm en de boerderij in India, Gerrit Impens.