Heilzame Aarde Flyer

Nr. 22 – januari 2021

Tussen onze 4-maandelijkse Heilzame Aarde Nieuwsbrief door, verschijnt deze Heilzame Aarde Flyer 3x met bruisend nieuws hoe Thiru Valagum Farm in de wereld staat. Deelt u deze flyer om verdere interesse te wekken voor ons werk? 

Samen wakker op weg met inzicht, creativiteit en wilskracht.


     Tijdens het schrijven van de Heilzame Aarde Flyer 19 Januari 2020 ‘Milieuconferenties’ was het al overduidelijk geworden dat de klimaatopwarming wordt misbruikt voor politieke en zakelijke doeleinden. Objectief naar het leefmilieu kijken wordt vaak ingeleverd door subjectieve computermodellen die de klimaatagenda aansporen en de mensheid nog verder uit de natuur tillen.  Als boer kun je dit gemakkelijk aanvoelen, omdat je nog meer een directe relatie hebt met de natuur die niet geprogrammeerd wil worden. Het hervinden van die verbintenis met de natuur middels kleinschalige, deels zelfvoorzienende gemeenschappen, wordt al decennia lang aanbevolen door de ecologische beweging. Deze ‘alternatieve’ beweging, waar ik sinds 1981 middenin sta, volgde middels praktische initiatieven echter reeds lang een vruchtbaar spoor. De mensheid lijkt nu te gaan ontsporen door de opgedrongen technocratie, inmiddels bekend geworden als de Great Reset van het autoritaire World Economic Forum. De globalistische Verenigde Naties’ Duurzame Ontwikkelingsdoelen Agenda 20-30 is verpakt in mooie maar toedekkende termen en vormt een dwaalweg of zelfs een dode straat voor de toekomst van een vrije mensheid. Velen hebben zich reeds die richting laten insturen. Wat voor een wereld willen we zelf eigenlijk? Een leefbare? Wat wil ieder met zijn eigen leven bewerkstelligd zien, dat tevens de gemeenschap ten goede komt? Deze etische vragen waren voor mij vanaf mijn 20e levensjaar reeds heel realistisch en belangrijk.

     Heilzame Aarde Flyer 20 Mei 2020 ‘Foute boel met een afgedwongen werelddoel; Steun in onvoorwaardelijke liefde lokale initiatieven, de sociale beweging en een vrije cultuur’ beschouw ik als een oproep ter ondersteuning van Thiru Valagum Farm, alsook een oproep aan ieder om bijvoorbeeld als consument, via de handel of als boer/tuinder horizontaal en solidair zich met elkaar te verbinden. De Heilzame Aarde nieuwsbrieven laten de poging daartoe zien van onze ecologische familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India. We trachten de locale dorpsgemeenschap verder wakker te schudden, met elkaar te verbinden en efficiënter aan de slag te gaan voor een betere zelfvoorziening. Dit kost veel moeite om weerstanden te overwinnen, maar zal de beloning meer dan waard zijn.

In deze flyer liep ik de 8 Millennium Ontwikkelingsdoelen 2000-2015 en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2020-2030 een voor een door. Die eerste periode was een milde opstap tot een globalistische wereldorde en werden de politiek, de NGO’s, de banken en de grootbedrijven in stelling gebracht. We beleefden de opstart van de War on Terror, de financiële crisis van 2008, de ‘Ongemakkelijke Waarheid’ van Al Gore ter bevordering van de door de elite gebruikte klimaatcrisis  en we ondervonden de verdere afbraak van de vrije media en de sociale voorzieningen. De vraag rees steeds vaker; ‘Worden we wakker?’ Wakker voor wat? Om een beroep te doen op je persoonlijke talenten de maatschappelijke ver-wikkelingen  met medeverantwoordelijkheid en durf uiteen te helpen rafelen oftewel te ont-wikkelen.

     Het derde decennium van de 21e eeuw wordt gebruikt om de mondiale hiërarchische machtsstruktuur helemaal op te zetten, terwijl het oude normaal in chaos ten onder zal moeten gaan. Zie de boeren wereldwijd strijden voor hun bestaan! In het verlengde ligt de horeca die wordt neergehaald. Het klaaglied van de burger wordt genegeerd en zijn rechten worden verder ingeperkt. De stem van het onderwijs en de wetenschappen verkondigt een kille ideologie.

Onderwijsinstituten, culturele initiatieven, overheidsburocraten, de rechtelijke macht, NGO’s, het groot-, midden- en kleinbedrijf, boeren, vissers en natuurbeheerders laten zich toch niet een agenda aanpraten, die de individuele mensen hun mond snoert, hun bewegingsvrijheid inperkt, hun bestaanszekerheid doet afstaan? Ieder die volwassen werd kwam er normaliter achter wat bij benadering zijn of haar persoonlijke levensagenda ging worden. Ieder heeft in meer of mindere mate een roeping en een levensvisie. Ieder heeft de natuurlijke drang in de directe nabijheid tezamen onder elkaar te studeren, vriendschappen te beleven en te werken op een werkvloer. Onze levensdoelen, de saamhorigheid en de aan te willen bieden dienstbaarheid voor elkaar laten we ons toch niet afpakken? Vanuit een moreel individueel standpunt kunnen we de verbinding met elkaar en de natuur herstellen en onze eigen burgeragenda’s uitvoeren. Moed komt voort uit levenszin en wordt met mondkapjes, een anderhalve meter regel en vaccinatieplicht ontkracht. Moed komt voort uit ons binnenste geweten om elkaar en de wereld bij te willen staan in een toekomst die gezondheid, broederschap, vreedzaamheid en waarachtige vrijheid garandeert voor onze kinderen en kleinkinderen. Sta je familie, je buurtgenoten, je collega’s, je vrienden en iedereen bij die onder elkaar de schouders kunnen gaan zetten voor een nieuw te verrijzen organische maatschappij waarin licht en liefde de donkerte en de repressie overtreffen.

     Heilzame Aarde Flyer 21 Sep/Okt 2020 ‘ Ondersteun de wederopstanding van het boerenbedrijf. Deel 1 Het levensbelang van het bedrijfsorganisme’ gaf een stem aan het reeds eeuwenoude boerenbedrijf dat de wereld voedt en dit wil blijven doen … als de mensengemeenschap dit echter actief ondersteunt! Het natuurwetenschappelijke denken deed geruime tijd geleden het samenhangende gemengde boerenbedrijf reeds wankelen. Als antwoord hierop  stond de ecologische beweging al voor en na de Tweede Wereldoorlog op. Wat was de respons in de maatschappij matig! Mensen die voor een betere, vreedzame en gezonde wereld hun nek uitstaken werden als zonderlingen weggezet. De nekslag voor het traditionele gemengde boerenbedrijf kwam in West-Europa tijdens de wederopbouwjaren, de jaren na 1950. India ontmantelde de traditionele boerenbedrijfsvoering vanaf de jaren 1970-’80 middels de Groene Revolutie. Menig NGO gaf hier een antwoord op, maar de meeste zijn wegens de neergang in de sociale sfeer inmiddels gesloten. De boeren staan er nu meestal zelf alleen voor. Vlak na de millenniumwisseling besloot ik met mijn Indiase echtgenote Dhanalakshmi het boerenleven in haar geboortedorp naar de toekomst te helpen overbruggen met Thiru Valagum Farm.

     Heilzame Aarde Flyer 21 ‘Deel 2 De zintuigen van de bedrijfsindividualiteit’ bericht over de bijzondere eigenschappen die we een boerenbedrijf kunnen toekennen. Een boerderij is per definitie geen industrie. Boeren verzorgen ten eerste het land, de gewassen, de dieren en de bomen. Met name oog voor levenskracht is voornaam geworden. Op Thiru Valagum Farm werken we vanuit de traditionele kennis en wereldbeschouwing en voegen er het concept van het Europese gemengde bedrijf aan toe. De boerderij kent verscheidene bestaanslagen, te weten de fysieke verschijning (van de natuurrijken), de levenskrachten (van de planten), de zieleuitingen (van de dieren) en de spirituele dimensie die voortkomt uit de interactie van de mens met het bovennatuurlijke. Dit verschaft de boerderij niet alleen de erkenning als levend organisme, maar zelfs als unieke identiteit in het landschap. Hier kan een technocratische mondiale landbouw- en voedingsindustrie niets mee. Hoe bewuster we als landbouwgemeenschap omgaan met de natuur en de mens in de breedste en meest dynamieke zin van het woord, hoe eerder de ideologische dictatuur van de zich opdringende wereldorde instort. Hoe meer de boerengemeenschap vanuit een eerlijke en moedige moraliteit aan de weg timmert, hoe meer de voorgelogen werelddoelen smelten als sneeuw voor de zon.

     Moge mijn woorden ieder tot steun zijn voor een moedig 2021. Moge mijn woorden ook een steuntje in de rug opleveren voor Stichting Thiru Valagum Farm ten dienste van onze boerderij in India. Dit is welkom in woord en daad. Dankjewel.

Met een hartelijke groet van en vanuit Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.

.