’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 19 Januari 2020

Aan onze Thiru Valagum Farm – vrienden

Milieuconferenties.

Voor eind februari 2020 ben ik een tweede maal uitgenodigd als spreker in een internationale conferentie over het milieu. De eerste keer was dat in 2012 in Annamalai University in de kuststad Chidambaram in Cuddalore district, waar zich een eindje verderop in het binnenland Thiru Valagum Farm bevindt. Het werd aangekondigd als een internationale conferentie onder de naam ‘Science and technology for clean and green environment’. Internationaal, omdat een groepje studenten uit Oost-Afrika aldaar studeerde en aan de conferentie deelnam als toehoorder, enkele leden van het organiserend committee Indiërs waren die in Ethiopië werkten en ik op het toneel verscheen als een in India wonende buitenlander.

Ik had tevoren mijn allereerste diashow vertoond over het milieu voor Village Community Development Society, een NGO waar ik rond de millenniumwisseling enkele jaren voor heb gewerkt. Als verlengstuk hiervan heb ik de diashow voor 2012 toen wat uitgebreid en aangepast. Hier kwam even later de uitgebreide diaserie ‘Earth, Water and Man’ uit voort, wat is te vinden op mijn persoonlijke Facebookpagina. Gaandeweg heb ik mijn blik op de klimaatopwarming gewijzigd en ga er nu vanuit dat klimaatverandering vooral met de zon heeft te maken. Formele statistieken die opwarming bevestigen, of beter gezegd ons doen denken dat opwarming vooral door mensen wordt veroorzaakt, zijn ondertussen al onderuit gehaald. Klimaat is een politiek en commerciëel speelveld geworden, wat de werkelijke ernst van de
milieuproblematiek in een ander en zelfs meer bezorgd daglicht stelt.

Tijdens de jaren voor en rond de millenniumwisseling bood ik twee verschillende tweedaagse workshops aan voor ecologische boerderijen, new-age gemeenschappen en NGO’s in Schotland, Polen en India. De eerste workshop had ik ‘Landscape Observation Course’ genoemd en de tweede ‘Landscape and Elemental Beings’. Voor de conferentie van 2012 ontving ik een uitnodiging tevoren een artikel aan te bieden, wat ging
verschijnen in het rapport van de bijeenkomst in boekvorm, inclusief wetenschappelijke verslagen omtrent het behandelde thema. Mijn artikel heb ik toen gebaseerd op de ervaringen van mijn eerste workshop. Hierin kwamen de navolgende aandachtspunten naar voren; observaties in het landschap waarin we leven en werken, het belang van het kennen van de biografie van je woon- en werkomgeving, het leren kennen van relaties in het landschap, twaalf zintuigen in relatie tot het landschap, samenhang, eenheid en karakteriseren van je leef- en werkomgeving, het herkennen van de individualiteit van een plek en het aanpakken van transformatie, en het belang van een vizie, samenwerkingsvormen
en economische waarden.

Een van de bescheiden uitkomsten van de conferentie was, dat men besloot op het uitgebreide universiteits-terrein het organisch en niet organisch afval te gaan scheiden. Het districtshoofd van Cuddalore was tijdens de conferentie eregast en stond bekend om zijn beleid voor duurzame afvalverwerking en aandacht voor kringlopen. Niet lang na de conferentie werd hij uit zijn functie geheven, waardoor het afvalvraagstuk in ons district grotendeels uit het vizier verdween. Dit was echter geen grote verrassing. Gezien bijvoorbeeld het feit, dat ik voor de conferentie was uitgenodigd op de eerste dag een uur de toehoorders toe te spreken, werd mijn spreekbeurt naar de tweede dag verplaatst en ik kreeg uiteindelijk 12 minuten om mijn uiteenzetting met dia’s te presenteren. Het was nu een kwestie van de juiste woorden te vinden en wat bleek? Ik ontving een spontaan applaus en nog wat schouderklopjes na in de wandelgangen. Over vrijheid van meningsuiting en cultuur gesproken…

De tweede conferentie heeft als naam ‘Frontiers in Environmental Health and Mitigation’ meegekregen. Het voorstel is onze omgeving gezonder te maken en de stress op het milieu te verzachten. Allerhande thema’s zullen naar voren gebracht worden op het gebied van ecologie, wetenschappelijk onderzoek, overheidsmaatregelen en uitvoering van technologiën. Mijn artikel ligt al klaar. Dubbel zo uitgebreid als in 2012 en reeds met de belofte, dat het in zijn geheel zal worden geplaats in de gebundelde rapportering van de conferentie. Ik heb de uitgebreide diashow ‘Earth, Water and Man’ met stevig doorleefde zinsneden op papier gezet. Het verhaal speelt zich af in alle sferen die Moeder Aarde omringen vanaf de aardesfeer, hydrosfeer, atmosfeer, ozonlaag en exosfeer tot in de magnetosfeer toe. Allerhande verstoringen en morele opgaven passeren de revue, beginnend bij de industriële landbouw en creatieve landschapsverzorging, vervuiling en reinigen van water, verminderen van vervuiling in de atmosfeer en nakomen van internationale afspraken, het verminderen van uitstoot van broeikasgassen en opwekken van sympathie voor elkaar, het beschermen van de ionosfeer door overbodige electro-magnetische stralingen en het bevorderen van het uitwisselen van digitale informatie gebaseerd op waarheden, het minimaliseren van het gebruik van ruimtevaart met minder ruimteafval als resultaat en het behartigen van de delicate fenomenen binnen de exosfeer, tenslotte eindigend in de magnetosfeer aan de buitenste rand van Moeder Aarde’s bestaanssferen. Hier kunnen we bewust worden van de aarde als een groot bezield organisme dat we niet behoren te manipuleren, net zoals het levende organisme de cel niet gemanipuleerd zou mogen worden. We kunnen streven naar een helend meesterschap over de aarde. Het water als levenschenker krijgt extra aandacht in het artikel en ik dank mijn kennis met name aan Kees Zoeteman en Viktor Schauberger.

Zoals ik in het artikel de ruimte opzoek, hoop ik tijdens mijn lezing de toehoorders mee te nemen doorheen de tijd. Ik ga me de komende weken bezinnen een goed verhaal te houden, zoals gewoonlijk zonder een papier met aantekeningen of steekwoorden in de hand. De lezing zal een schets geven van de geschiedenis van wetenschap (en onderwijs) in relatie tot ons landschap, de landbouw en de voeding. Vanuit het verleden wil ik uitkomen op de uitdagingen van de 21e eeuw. Ten eerste stel ik voor beter te leren samenwerken en te leven gebaseerd op empathie en vrede. Ten tweede wil ik wijzen op het belang van een holistisch mensbeeld, wat anders ondergesneeuwd gaat worden door de robotmens. Ten derde kom ik dan pas op het milieu uit, dat alleen genezen kan worden als we elkaar in de culturele, de politiek-sociale en de economische sfeer respectievelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap gunnen. Omdat ik reeds gepland sta als de spreker voor de
openings-speech na het officiële begin van de conferentie, hoop ik deze keer alle tijd gegeven te worden mijn zegje in de conferentie-ruimte prijs te geven.

Met een hartelijke groet van en vanuit Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.