Stichting Thiru Valagum Farm

Stichting Thiru Valagum Farm

ten dienste van    Thiru Valagum Farm

Stichting Thiru Valagum Farm opgericht 8 April 2003, behartigt de fondswervingsactiviteiten ten behoeve van de familie- en zorgboerderij in India. De stichting verspreidt de Nieuwsbrief in Maart, Juli en November en de e-Flyer  ‘Heilzame Aarde’  in Januari, Mei en September onder zo’n 250 lezers. Op verzoek ontvangt u deze.

De stichting is winnaar van Dagblad BN De Stem Ontwikkelingsprijs 2005 en werd verkozen als Millennium Project in 2008 en 2009 door de Gemeente Terneuzen. 

Bestuur Cecile Impens, Truus Impens en Senne van de Walle. Er is een vakature. Met een bescheiden, maar ons ideaal ondersteunende bijdrage zijn we al  blij.

Kamer van koophandel Dossier nr 22052479

Triodos Bank Postbus 55  3700 AB Zeist

Rekeningnummer IBAN NL 29 TRIO 021 21 91 187 Gerrit Impens inzake Thiru Valagum Farm Terneuzen

Thiru Valagum = Heilzame Aarde

Stichting Thiru Valagum Farm

(Niet verplichte) Publieke Rapportering over 2017

Kamer van Koophandel Dossier nr 22052479

  1. Bestuursactiviteiten
  2. Beleidsplan
  3. Financiele verantwoording.

1. Bestuursactiviteiten.  

Het bestuur heeft al sinds 2014 dezelfde bezetting; Cecile Impens-Verhofste is aangebleven als voorzitter, Francois Impens is (non-actief) secretaris-penningmeester, Truus Impens is algemeen bestuurslid, en het bestuur rekent minstens op één nieuw lid. Vanwege een onderbezetting van het bestuur worden de stichtingsactiviteiten vanuit de Indiase boerderij extra gesteund. Het bestuur wordt gelukkig bijgestaan door vrijwilligers Marcel Claeys voor de publikaties, Hanz-Peter van Laere voor de website en Tilly Michielsen voor de Vriendenloterij. Betrokkenen komen gedurende het jaar spontaan samen om het werk te bespreken. Bijna wekelijks is er telefonisch contact met familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India, de doelgroep van de stichting.

Zoals gewoonlijk kwamen er gedurende 2017 drie ‘Heilzame Aarde’ nieuwsbrieven uit, deels op papier, deels per e-mail. Deze verschijnt in maart, juli en november en bericht ruim 200 geadresseerden over het werk van de stichting in Terneuzen en de boerderij in India. Het publiceren per e-mail  van de ‘Heilzame Aarde’ flyer in januari, mei en september heeft een vierde jaarronde volbracht. Deze bericht over de positie van de kleinschalige familieboer in de wereld van vandaag, in het bijzonder Thiru Valagum Farm. Nieuwsbrief en flyer verschijnen beiden op de website www.heilzame-aarde.nl van Thiru Valagum Farm.

2.Beleidsplan.

De stichting zet het werk voort zoals beschreven in ‘bestuursactiviteiten’, maar wenst wel de toetreding van enkele enthousiaste bestuursleden, die de ecologische plattelandsbrug tussen de regio Terneuzen en Thiru Valagum Farm in India een creatieve impuls willen geven.  Met één sponsoraktie per jaar zijn we al blij!

Sinds 2015 bestaat de vriendenkring uit meer dan 200 lezers van onze publikaties. Een uitbreiding zetten we wel graag voort en we doen hiervoor herhaaldelijk een beroep op onze bestaande vriendenkring. Met een goede informatiestroom over ons werk in India met de nieuwsbrief en een wakkerschuddende flyer over de kleinschalige boer van vandaag, proberen we een actieve betrokkenheid van de vriendenkring te intensiveren. Het aantal donaties onder onze ruim 200 vrienden geeft een stijgende lijn te zien. Het aantal donaties & Vriendenloterij-giften bedroeg 52 in 2015, 57 in 2016 en 72 gedurende 2017. De 72 donaties werden volbracht door 24 donateurs, waar we heel dankbaar voor zijn. Gedurende 2017 is er weliswaar wel ongeveer € 2.000,- minder ontvangen aan giften, dan gemiddeld gedurende de drie voorafgaande jaren.

Wij verzoeken geïnteresseerden voor een bestuursfunctie of vrijwillige werkzaamheden contact met ons op te nemen in India. Vooral voor het helpen organiseren van toekomstige acties zoekt het bestuur bijstand. Een verjongd bestuur van de stichting kan actie mogelijkerwijs helpen bewerkstelligen. Dit beschouwen we als noodzaak voor een goede zaak. Er is reeds een langzaam toenemend dringende behoefte voor een toekomstige aktie ten behoeve van de boerderij, welke zich richt op het onderhoud en afwerking van de bestaande gebouwen en omheiningen. De gebouwen hebben echt goed onderhoud nodig vanwege de tropische vochtigheid tijdens de moeson en de extreme droogte gedurende de zomer. Het betreft hier een investering van weliswaar enkele tientallen duizenden Euro’s. Gezien de nijpende watersituatie in Zuid India houden we ook sterk rekening met een eventuele noodzakelijke investering voor een nieuwe dieptebron. Hulp met crowdfunding zou deze geopperde aktie bijvoorbeeld mede gestalte kunnen geven.

Stichtingsinkomsten komen voort uit vrije giften uit de vriendenkring van de stichting, akties en van de Vriendenloterij. Per notariële acte hebben we twee vaste donateurs. Het aantal spelers op de Vriendenloterij zou uitgebreid kunnen worden. Ook de Stichting de White Group uit Breskens blijft ons maar ondersteunen, door tijdens kerkdiensten te spelen en te zingen. De onkosten van het stichtingsbestuur worden zo laag mogelijk gehouden.

De stichting staat ten dienste van de familie- en zorgboerderij in India, zoals opgenomen in de statuten. De verworven gelden worden besteed aan de levende have (grond, bomen, dieren en gewassen), minimaal onderhoud en investeringen van de behuizing, machinerieën en vervoersmiddelen, de minimale levensbehoeften inclusief ziektekosten van alle medewerkers (4 full-time, 5 oproepbaar en enkele 10-tallen over het jaar verspreide seizoensarbeiders), micro-kredietverstrekking (per januari 2018 staat er € 2.865,- uit onder 12 dorpelingen), belastingen, verzekeringen, kantoor, vervoer en culturele programma’s van de familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm zoals tempelmaaltijden en seizoensfeesten.

Gedurende 2017 heeft de boerderij ruim 25% van de exploitatiekosten kunnen bekostigen uit eigen inkomsten (tijdens 2014 bijna 36%, tijdens 2015 31%, tijdens 2016 bijna 25%). Vooral de droogte rond en tijdens 2016 speelde hierin een rol.

De boerderij is dus maar ten dele zelfvoorzienend, wat echter eigen is aan een zorgboerderij (!) en de stichting vult naar vermogen aan.

De zorgtak kostte gedurende 2017 € 2.669,-, tijdens 2016 € 3.230,-, in 2015 € 5.605,-  en gedurende 2014  € 3.981,-. Vooral voor de extra zorg voor mens en milieu blijven we afhankelijk van de vriendenkring van de stichting. Een boerderij zonder maatschappelijk verantwoord management en hart voor de Natuur richt zich enkel tot zaken doen, maar een ecologische boer plaatst zich zelf als bemiddelaar tussen Natuur en maatschappij.

Het financiële tekort van de boerderij (exclusief de inbreng van de stichting) is de afgelopen twee jaren rond de € 7.500, – blijven hangen terwijl er voorheen een dalende curve werd getoond.  De landbouwinkomsten  stagneren hardnekkig vanwege de internationaal opgelegde te lage landbouwprijzen in India. Vele kleinschalige boeren leveren hun land uit aan grootschalige landbouwindustrieën. Het jaarlijks tekort hakt onherroepelijk in op de kleine reserves, ons appeltje voor de dorst. De overlevende boeren drukken de kosten en dit werkt negatief voor het milieu, de voedingskwaliteit en de dorpsgemeenschap. We willen de biologische gemeenschapscultuur wel de toekomst in helpen meedragen, ondanks de meedogenloze opmars van de industriële landbouw. Dus voor een verzekerde voortgang van een duurzame exploitatie van de familie- en zorgboerderij, en een streven naar een onafhankelijke zelfvoorzienende dorpsgemeenschap, behoeven we een verhoging van het totaal aantal vrije giften. Dan kan onze familie- en zorgboerderij de benodigde sociaal-economische service aan de dorpelingen voortzetten en gezonde biologische producten blijven voortbrengen.

De Indiase overheid is Thiru Valagum Farm tijdens 2017 voor € 210,- tegemoet getreden, in 2016 voor slechts € 7,-, terwijl dit in 2015 nog ongeveer € 500- was.

Het doel van de stichting blijft, om het werk in India zo veel als mogelijk te blijven ondersteunen. De boerderij in India sloot 2016 (!) dankzij de inbreng van de stichting weliswaar af met een positieve balans van € 1000,-. Maar vanwege de droogte werkten de slechte opbrengsten door naar 2017, met een totaal tekort van € 806,-, terwijl de productprijzen te laag blijven. 2015 werd afgesloten met een tekort op de exploitatierekening van € 2.285,- m.n. door kwijtschelding van een aantal micro-kredietleningen. Hier waren 14 gezinnen mee geholpen.

Thiru Valagum Farm heeft met haar antwoord op specifieke locale problemen toekomst, als het een breed en met hartekrachten gedragen initiatief blijft. We blijven hopen, dat de politiek zich op een gegeven dag bekeerd en het volk mandaten voor vrije ontwikkeling geeft. Rusland is ondertussen GGO-vrij verklaard en er zit een ecologisch district in onze deelstaat Tamil Nadu aan te komen! Voor een nieuwe en gezonde internationale samenleving is een moedige actieve deelname van de burgers zèlf nodig. En Thiru Valagum Farm heeft hiervoor een stichting met haar vriendenkring en een boerderij met haar medewerkers en zorgontvangers. Dit zou ons de nodige veerkracht moeten kunnen geven voor lange termijn uitvoering. Onze genomen moeite zal de toekomstige generaties bevruchten.

3.Financiele Verantwoording 2017.

Stichting Thiru Valagum Farm bankgegevens;

Triodos Bank   Postbus 55  3700 AB Zeist  Rekeningnummer IBAN NL 29 TRIO 0212191187

Balans Triodos Bank per 1 januari 2017;            € 3.859,89

 

Inkomsten Stichting

Totaal inkomsten                      € 7.394,66

Onkosten Stichting

Bankkosten, kantoor en P.R.                         € 184,05,-

Overgeboekt tbv familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm India

€ 7.500,-

Totaal onkosten                        € 7.684,05

 

Balans Triodos Bank per 31 december 2017;    € 3.570,52